ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
25. 6. 2018

KEO-W 1.11.207 - Účetnictví

 • Vydané faktury - byl doplněn nový parametr pro zablokování tisku kontaktní osoby na vydanou fakturu. Dále bylo upraveno naplnění textu č.p. do adresy odběratele. Pokud v adresáři není vyplněno číslo popisné ani číslo evidenční, tak se na fakturu text č.p. nebude tisknout. V případě, že uživatel chce mít číslo popisné uvedeno na faktuře bez textu č.p., pořídí se v adresáři přímo do údaje ulice nebo část obce.
 • Účetní deník - ve filtru přibylo tlačítko pro nastavení výběru celého roku (např. 01.2018 – 12.2018).
 • Inventarizační sestavy - doplněny sestavy Zjednodušený inventurní soupis stavů účtů (Uc17j,k,l a m) a Uc17v - Soupis inventarizovaných účtů za rok.
 • Účetní saldokonto - nyní se načítají věty maximálně do aktuálního období. Pokud uživatel potřebuje vidět i věty z budoucích období, tak je nutné zadat do období DO.
 • Výkazy – u Pomocného konsolidačního přehledu (PKP) byla přidána nová kontrola na mínusové částky v části III. Identifikace vzájemných vztahů ve sloupci „Částka (brutto)".
 • Výkazy – Schvalování účetní závěrky – před tvorbu výkazu byla doplněna nová kontrola na vyplněné datum o schválení/neschválení závěrky.
 • Rozpočet – Kontrola vyrovnanosti – sestava je rozšířena o sloupec upraveného rozpočtu s návrhem 1. otevřené rozpočtové změny.
 • Rozpočet – Tisk – v záložce Opis je nová sestava 19so Návrh (rozpisu) rozpočtu s plněním předchozího roku. Pro uživatele, kteří vedou pouze detailní rozpočet, tato sestava nahrazuje původní sestavu 19ro. Uživatelé, kteří vedou rozpočet se závaznými ukazateli, mají v nabídce jak sestavu 19ro pro závazné ukazatele, tak i sestavu 19so pro rozpis rozpočtu.
 • Plán – sestavy v záložce Hospodaření a Plnění byly upraveny tak, aby do sestav vstupovaly i položky, pokud je upravený rozpočet nulový.
 • Měsíční uzávěrka (příspěvkové organizace) - do protokolu byly přidány informace o rozpočtu (plánu výnosů a nákladů).
 • Kontroly a servis – je upravena tvorba sestavy u kontroly „Chyba: v deníku jsou nevyrovnané doklady.“

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA  KEO-W

Při častém přidávání, mazání a úpravě záznamů může databáze několikanásobně zvětšit svou velikost. Databáze pak ztratí výkon a může dojít až k jejímu poškození. Proto je NUTNÉ provádět pravidelnou údržbu.
Údržbu provedete tlačítkem "Komprimace databáze" v hlavním menu.
Při spuštění této nabídky je nutné:

 • nabídku „Komprimace databáze“ spouštět hned po otevření KEO-W a
 • v KEO-W musí být přihlášen pouze jeden uživatel.

Následně se otevírají formuláře „Oznámení o zabezpečení aplikace“ s tlačítky Otevřít a Storno.

Vždy dát "Otevřít".

Po dokončení se otevře upozornění „Obnovení indexů a komprimace proběhla v pořádku.“ Po „OK“ se automaticky provede návrat na hlavní formulář KEO-W.
Pozor – komprimace se provede pouze u spuštěné organizace.