ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

22. 9. 2017

Ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 k 31. 10. 2017

Aplikace KEO4 je od začátku koncipovaná a provozovaná s maximálním ohledem na bezpečnost. Jde o složitou problematiku, do níž vstupuje řada faktorů. Jedním z nich je komunikační protokol, pomocí kterého probíhá šifrovaná komunikace mezi klientským programem a serverem s aplikací KEO4. 

Ukaž více

12. 9. 2017

Zprávy MF ČR 4/2017

  • Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace.
  • Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru.
  • Povaha sdělení poskytovatele o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace podle správního soudu.
  • Dotazy k poskytování dotací z územních rozpočtů.
  • Metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb.
  • Pravidla rozpočtové odpovědnosti – oprava.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (522 kB)

3. 8. 2017

Nespolehlivý plátce – informace GFŘ

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty byla aktualizována informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení.

Ukaž více

3. 8. 2017

Vyrovnání odpočtu daně a úprava odpočtu – informace GFŘ

1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění, mimo jiné, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato informace je vydávána z důvodu vyjasnění možných interpretačních nejasností, které mohou vznikat s doplněním povinnosti vyrovnání odpočtu daně v ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH nebo s doplněním povinnosti úpravy odpočtu daně v ustanovení § 78e zákona o DPH.

Povinnost provést vyrovnání odpočtu daně podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH se vztahuje na situace, kdy plátce nemůže důkazními prostředky řádně doložit, že došlo ke zničení, ztrátě či odcizení obchodního majetku jiného než dlouhodobého majetku.

Ukaž více

3. 8. 2017

Nespolehlivá osoba – informace GFŘ

S účinností od 1. 7. 2017 je zaveden institut tzv. nespolehlivé osoby. Základním smyslem tohoto nového institutu je zajištění pokračující vazby na „nespolehlivost podle zákona o DPH“ u těch osob, které závažným způsobem porušily povinnosti při správě daně z přidané hodnoty a zároveň tento institut dává správci daně možnost označit jako nespolehlivé podle zákona o DPH i jiné osoby, než jsou plátci DPH, pokud tyto osoby vykazují závažné porušení povinností ohrožující řádnou správu a výběr daně z přidané hodnoty.

Ukaž více

3. 8. 2017

Přiznání daně při dodání zboží a poskytnutí služby – informace GFŘ

1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění, mimo jiné, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V novele dochází ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby.

Znění celé Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017 naleznete zde.

3. 8. 2017

Institut ručení – informace GFŘ

S účinností od 1. 7. 2017 je ručení za nezaplacenou DPH rozšířeno i o případy, kdy k úhradě za zdanitelné plnění dojde prostřednictvím virtuálních měn.

Tato informace je vydávána v návaznosti na původní Informaci GFŘ z důvodu potřeby doplnění o věcné změny v ZDPH (rozšíření případů ručení) a upřesnění ve vazbě na změny související s reorganizací finanční správy. Pro přehlednost je nicméně tato Informace k ručení zpracována jako komplexní a původní Informaci ze dne 25. 3. 2011 tak formálně nahrazuje.

Ukaž více

3. 8. 2017

Režim přenesení daňové povinnosti – informace GFŘ

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se rozšiřuje s účinností od 1. 7. 2017 režim přenesení daňové povinnosti v kategorii tzv. trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti o mimo jiné následující plnění uskutečněná mezi plátci:

Ukaž více

13. 6. 2017

KEO4 Mzdy – Změny stupnic platových tarifů

Dnem 1.7.2017 nabude účinnosti nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 561/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Místo dosavadních 9 tarifních stupnic zůstane pouze 6 platových tabulek. Přílohy 1, 2 a 5 byly zrušeny. Dosavadní přílohy 3 a 4 jsou nyní označeny jako přílohy 1 a 2. Dosavadní přílohy 6 až 10 jako přílohy 3 až 7.

Ukaž více

13. 6. 2017

Nová sestava pro kontrolu DPH

V KEO-W Účetnictví v úloze DPH byla doplněna sestava pro kontrolu účtu 343. Sestava porovnává hodnoty DPH a zaúčtování v deníku Je tříděná číslem prvotního dokladu. Sestava je ve dvou variantách, buď všechny doklady, nebo jen doklady s rozdílem. Sestava by měla sloužit k rychlejšímu dohledávání chyb zaúčtování, kdy například účet 343 úplně chybí nebo je použita jiná analytika účtu 343. Případy, kdy se účtuje platba FÚ a není věta v DPH, se zobrazuje jako rozdíl, ale to je pouze informativní.