ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Aktuality

13. 6. 2017

KEO4 Mzdy – Změny stupnic platových tarifů

Dnem 1.7.2017 nabude účinnosti nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 561/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Místo dosavadních 9 tarifních stupnic zůstane pouze 6 platových tabulek. Přílohy 1, 2 a 5 byly zrušeny. Dosavadní přílohy 3 a 4 jsou nyní označeny jako přílohy 1 a 2. Dosavadní přílohy 6 až 10 jako přílohy 3 až 7.

Ukaž více

13. 6. 2017

Nová sestava pro kontrolu DPH

V KEO-W Účetnictví v úloze DPH byla doplněna sestava pro kontrolu účtu 343. Sestava porovnává hodnoty DPH a zaúčtování v deníku Je tříděná číslem prvotního dokladu. Sestava je ve dvou variantách, buď všechny doklady, nebo jen doklady s rozdílem. Sestava by měla sloužit k rychlejšímu dohledávání chyb zaúčtování, kdy například účet 343 úplně chybí nebo je použita jiná analytika účtu 343. Případy, kdy se účtuje platba FÚ a není věta v DPH, se zobrazuje jako rozdíl, ale to je pouze informativní.

13. 6. 2017

Pomocný konsolidační záznam (PKZ) v agendě KEO-W Účetnictví

Pomocný konsolidační záznam se týká uživatelů, kteří zpracovávají rozšířený PAP nebo PKP.

Na základě konsolidačních křížových kontrol jsou MF ČR vytvářeny žádanky PKZ. Žádanky PKZ jsou rozesílány zvlášť na rozdíly vzniklé mezi konsolidovanými jednotkami státu předávajícími PAP (PAP proti PAP) a zvlášť na rozdíly mezi konsolidovanou jednotkou státu předávající PAP a PKP a konsolidovanými jednotkami předávající PKP (PAP proti PKP a PKP proti PAP).

Ukaž více

13. 6. 2017

Pomocný konsolidační přehled (PKP)

Výkaz sestavují pouze dobrovolné svazky obcí a to, pokud splní kritéria daná konsolidační vyhláškou státu. Poprvé je výkaz tvořen k 31. 12. 2016 a předává se do 31. 7. 2017.

V KEO-W Účetnictví je připravena tvorba výkazu PKP. Volba je v nabídce Výkazy – Roční výkazy – PKP-Pomocný konsolidační přehled.

Pokud účetní jednotka zjistila až nyní, že musí odevzdat výkaz PKP, je nutné, aby provedla následující kroky.

Ukaž více

13. 6. 2017

Návrh závěrečného účtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Pro sestavy Závěrečný účet a Střednědobý výhled byla doplněna možnost vytvářet sestavy jako návrh. Do formulářů pro tvorbu sestav bylo přidáno zatržítko „Návrh“. U sestavy Střednědobý výhled rozpočtu lze v parametrech výhledu nastavit přidání komentáře do tisku sestav, který se tiskne na konci sestavy. Do tohoto komentáře se mohou například pořídit informace o schválení výhledu.

13. 6. 2017

Schvalování účetní závěrky

Účetní závěrka se schvaluje nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. Není-li účetní závěrka schválena v této lhůtě, platí, že schválena nebyla. Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací, se v případě řádné účetní závěrky předávají do 31. 7. následujícího roku po účetním období, za které je účetní závěrka schvalována.

Ukaž více

12. 6. 2017

Nová povinnost pro školy

Od 1.7.2017 budou muset školy používat datové schránky jako primární formu komunikace s právnickými i fyzickými osobami.

Tzn., že pokud subjekt, kterému se doručuje (např. rodič), má datovou schránku, je povinností školy doručit do ní. Prakticky to znamená, při každém odesílání zjišťovat, zda fyzická osoba má, nebo nemá datovou schránku.

Ukaž více

3. 5. 2017

MONITOR - specializovaný informační portál Ministerstva financí

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V letošní verzi portálu MONITOR navíc obsahuje i kalkulačku pro Rozpočtovou odpovědnost.

21. 4. 2017

Mzdy - ukončení služby NEMPRI 2015

Služba NEMPRI je rozhraní pro elektronické zasílání přílohy k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ z programu Mzdy.

Jak bylo Českou správou sociálního zabezpečení dříve avizováno, k 30. 4. 2017 bude ukončena služba NEMPRI 2015 a od tohoto data bude možno zasílat hlášení na Českou správu sociálního zabezpečení pouze pomocí služby NEMPRI 2016. V programech KEO4 Mzdy a ALIS-PVS je již NEMPRI 2016 implementováno od června roku 2016. Informačním zprávám ohledně ukončení NEMPRI 2015 ze strany ČSSZ tak nemusíte věnovat zvýšenou pozornost.

22. 3. 2017

Příkazy k úhradě přes homebanking ČSOB - změna kódování českých znaků

ČSOB upravila nastavení homebankingu - načítání příkazů k úhradě nyní vyžaduje kódování Windows-1250.
Nové kódování u nás nastavíte zde:

Klikněte v KEO-W na tlačítko "Homebanking", dále zvolte "Nástroje", "Číselníky", "Číselník smluv", vyberte smlouvu s ČSOB, klikněte na "Parametry", záložka "Ostatní" a zde z roletové nabídky vyberte "Windows 1250". Uložte tlačítkem Ok.