ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

18. 6. 2019

KEO4 1.6.0 – Mzdy

 • V souvislosti se zrušením karenční doby (zákon č. 32/2019 Sb.) jsme v programu ošetřili výpočet mezd v případě dočasné pracovní neschopnosti a odvod sociálního pojištění za organizaci. Nově se bude náhrada mzdy vyplácet od první zameškané směny a celková sazba pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele bude činit 24,8% (z toho důchodové pojištění 21,5%, nemocenské pojištění 2,1% a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2%).
 • V případě, že zaměstnanec pracoval ve svátek, máte nově možnost v harmonogramu pracovní doby (v detailu dne, na který práce ve svátek připadla) zvolit, jestli má být práce ve svátek proplacena či nikoli. V případě, že nedojde k proplacení, automaticky se do záložky "Přesčasy" vytvoří nový záznam "Práce ve svátek", který bude následně (obdobně jako neproplacená přesčasová práce) umořen čerpáním náhradního volna.
 • Upravili jsme sestavu M101 Výplatní lístek na A5 v souvislosti s evidencí nepeněžních plnění. Tyto se již po úpravě výplatního lístku nenačítají do "Odměn k platu", ale do části "Mimomzdová plnění".

Ukaž více

18. 6. 2019

KEO4 1.6.0 – Spisová služba

 • Uživatelům, kteří mají právo na Konverzi z moci úřední, se v modulu Referent zobrazí žlutý proužek s informací o nutnosti provedení kontroly uložení doložek v centrálním úložišti CzechPOINTu. Při zahájení kontroly je třeba zadat přihlašovací údaje do CzechPOINTu a přihlásit se komerčním certifikátem.
 • Nově je možné na Podatelně evidovat dokumenty nejen pod číslem jednacím, ale také pod číslem evidenčním ze samostatné evidence (např. evidence faktur). Pro použití čísel evidenčních je třeba v parametrech Podatelny přidat další masky - ty se poté budou nabízet při evidování jednotlivých dokumentů. Pokud dojde k nesprávnému výběru masky, je možné daný dokument dodatečně přeevidovat.
 • Provedli jsme optimalizaci vytváření denního výpisu transakčního protokolu. Již není nutné před podpisem soubor převádět do validního PDF/A, protože sestava je již nyní validní.

Ukaž více

18. 6. 2019

KEO4 1.6.0 – Příjmové agendy

 • V případě, že se zaokrouhluje na celé koruny, vznikne zaokrouhlovací položka vždy, tedy i v případě, že všechny výchozí položky mají nulovou daň. V tomto případě se vytvoří zaokrouhlovací položka, která si převezme automatickou operaci z položky s nejvyšší částkou a Typ daně se u zaokrouhlovací položky nastaví na 999 - tato položka nejde do evidence DPH.
 • DPH – zatržítko „Hlavní činnost“ se nyní propíše až do záznamní povinnosti v účetnictví.
 • Tisk složenek – nyní jsou implicitně všechny složenky před tiskem zaškrtnuté. Také si program pamatuje vaše nastavené posuny zleva a shora.

Ukaž více

18. 6. 2019

KEO4 1.6.0 – Účetnictví

 • Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty – nyní se vytváří včetně XLS – souboru, který lze otevřít a upravovat v programu Excel nebo Calc. U nově vytvořených výkazů najdete v detailu – Soubor XLSX.
 • Do nástrojové lišty úplně nahoře v programu Účetnictví jsme přidali tlačítko „Kontrola na Příjmové agendy“. Zobrazuje se jen těm, kdo mají Příjmové agendy napojené na Účetnictví. Po stisknutí tlačítka se volá stejná kontrola, která se volá i při měsíční uzávěrce a odesílání účetních výkazů – tedy, zda jsou v daném účetním období v Příjmových agendách vygenerované všechny předpisy a zda jsou všechny zaúčtované.
 • Pokladna – v pokladním dokladu uhrazeném kartou se nyní jinak počítá „Rozdíl“. Dříve byl při platbě kartou vždy rozdíl = 0. Nyní upozorní na případné zaúčtování, které tam nepatří; zobrazí se v něm částka zaúčtovaná na SU 261 (která k bezhotovostním platbám nepatří).

Ukaž více

18. 6. 2019

KEO-X - Matrika 1.86 (191314)

 • Oprava stavu, kdy se po provedení opravy v zápisu manželství (v Dohodě o příjmení, v bodu c), tj. v řádku pro příjmení ženy) nepodtečkoval příslušný text v matričním listu.
31. 5. 2019

KEO4 1.5.15 – Účetnictví

 • DPH – dle novely zákona o DPH je v programu provedena změna výpočtu DPH. Výpočet shora již nebude přes koeficient. Popis výpočtu je popsán v metodice účetnictví Změny DPH od 1. 4. 2019.
 • DPH – vydané faktury – u faktur vystavených na celé Kč se budou dodaňovat haléřové rozdíly. Program automaticky vygeneruje položku zaokrouhlení. Typ daně a zaúčtování pro zaokrouhlení se převezme z položky s nejvyšší částkou nenulové sazby DPH. V případě opravy, výmazu nebo přidáním nové položky faktury se provede přepočet zaokrouhlení včetně případné změny typu DPH a změny zaúčtování. U položky faktury, která nemá připravené zaúčtování a bude na ni navázané zaokrouhlení, se musí ručně provést jejich doúčtování. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.
 • Pokladna a banka – přidali jsme nové „klikací“ ovládací prvky pro úhradu dokladů a poplatků: „Doklady (F2) / Poplatky (F4)“.

Ukaž více

31. 5. 2019

KEO4 1.5.15 – Příjmové agendy

 • DPH – zaokrouhlení – při nastavení zaokrouhlení předpisů na „koruny“ dojde, na základě novely Zákona o DPH, u nově vytvořených předpisů s datem UUP/UZP od 1. 4. 2019 k dodanění zaokrouhlení. V tomto případě na předpise automaticky vznikne nová položka „Zaokrouhlení“, která má nastavenou automatickou operaci a typ daně (sazbu daně) dle položky předpisu s nejvyšší částkou a nenulovou daní. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.
 • Předpisy – Hromadná změna – přidali jsme možnost hromadně změnit VS a SS.
 • Předpisy – upravili jsme třídění a v případě, že si setřídíte seznam podle období, se setřídí předpisy logicky v časové posloupnosti.

Ukaž více

31. 5. 2019

KEO4 1.5.15 – Spisová služba

 • Nyní je možné ve zkratce označení původce pro číslo jednací a JID použít až 5 znaků.
22. 5. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.33 (191312)

 • Úprava související s modulem Volby (oprava chyby, kdy obyvatel zemřelý či odstěhovaný v době do 40 dní před volbami v některých případech vypadl ze "Seznamu voličů pro volby do EP").
22. 5. 2019

KEO-X - Volby 3.31 (191313)

 • Oprava chyby, kdy obyvatel zemřelý či odstěhovaný v době do 40 dní před volbami v některých případech vypadl ze "Seznamu voličů pro volby do EP".
 • Odstraněna kontrola na vyplněný údaj "Země" po převzetí voliče do "Seznamu voličů pro volby do EP" ze zvláštního seznamu starších voleb.