ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

17. 7. 2019

KEO4 1.6.1 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.6.1 (17. 7. 2019), která obsahuje:

 • Revizi sestav k náhradám za dočasnou pracovní neschopnost. Sestavu M424B Výkaz náhrad za DPN dle abecedy jsme zrušili, možnost volby třídění (dle abecedy x osobního čísla) jsme přidali k sestavě M424 Výkaz náhrad za DPN dle osobních čísel. Zrušena byla také sestava M427 Výkaz náhrad za DPN dle mzdový složek. Do sestavy M425c Výkaz náhrad za DPN pouze částky jsme přidali sloupce pro průměrný hodinový výdělek (PHV) a redukovaný průměrný hodinový výdělek (RPHV) a umožnili jsme ji tisknout za vybrané období.
 • Implementaci změn v PVPOJ (tedy službě využívané k elektronickému odesílání přehledu o výši pojistného pro OSSZ) souvisejících se zrušením karenční doby a změnou výše pojistného za zaměstnavatele.
11. 7. 2019

KEO-X - Matrika 1.87 (191318)

 • Do detailu v matričního zápisu v Knize manželství jsme přidali novou záložku "Poznámka v oddacím listu". Do této Poznámky je možné si zapsat a uložit text, který se zobrazí v Poznámce oddacího listu již před tiskem dokladu. Pokud bude uživatel potřebovat vytisknout druhopis dokladu, text předchozích poznámek bude v dokladu zobrazen.
 • V Evidenci tiskových výstupů bylo přidáno tlačítko Náhled, které umožní zobrazení detailu vytisknutého matričního dokladu.
11. 7. 2019

KEO-X - Evidence obyvatel 3.34 (191317)

 • Oprava stavu, kdy při přestěhování obyvatele do jiné obce někdy nezůstal v původním záznamu kód adresy.
11. 7. 2019

KEO-X - Jádro systému 3.35 (191315)

 • Do formuláře legalizace se nyní ze základních registrů přebírá adresa včetně městské části.
 • V modulu základních registrů jsme nyní umožnili, aby si uživatel s pomocí administrátora, který si zadá svoje heslo, mohl stáhnout první stažení dat.
27. 6. 2019

KEO4 1.6.1 – Spisová služba

 • Na Podatelně máte k dispozici novou evidenci komponent, kde je možné dohledávat jednotlivé komponenty dle názvu, JIDu dokumentu i komponenty. Samotné přílohy pracovníkům podatelny nejsou k dispozici.
 • Informace o skartačním řízení pro jednotlivé dokumenty a spisy jsme přesunuli ze záložky Ostatní do nové záložky Skartační řízení.
 • V modulu Referent je nová evidence všech komponent, na které má referent právo. Můžete zde vyhledávat jednotlivé komponenty, hromadně je tisknout nebo si zobrazit detail dokumentu, ke kterému je komponenta vložena.

Ukaž více

27. 6. 2019

KEO4 1.6.1 – Majetek

 • Přidali jsme novou sestavu pro pozemky R40b Přehled pozemků podle AU. Najdete ji v menu Sestavy / Stavy majetku / Přehledy pozemků.
 • V agendě Oceňování pozemků si můžete zapnout po pohledu nové sloupečky Typ ocenění – cena/m2 a Původní cena/m2.
27. 6. 2019

KEO4 1.6.1 – Příjmové agendy

 • Exekuční náklady se nyní dostanou i do osobního daňového účtu.
 • Pořízení nového poplatníka – vyladili jsme pořízení na klávesnici.
 • V sestavách PA002 a PA005 vyfiltrujete Uhrazené/Neuhrazené předpisy zadáním data v pravém panelu - políčko „Úhrady k datu“.

Ukaž více

27. 6. 2019

KEO4 1.6.1 – Účetnictví

 • Vydané faktury – pořízení množství lze nyní na 3 desetinná místa.
 • Sestavy / Hlavní kniha analytická UC002 – přidali jsme do pravého panelu „Volitelné texty“. Můžete si do sestavy přidat jakýkoliv vlastní text; tiskne se na konci sestavy. Nezapomeňte si svoje nastavení s vlastním textem uložit.
 • Doklady / Tisk / Export do ISDOC – nyní je export včetně čísla objednávky.

Ukaž více

18. 6. 2019

KEO4 1.6.0 – Mzdy

 • V souvislosti se zrušením karenční doby (zákon č. 32/2019 Sb.) jsme v programu ošetřili výpočet mezd v případě dočasné pracovní neschopnosti a odvod sociálního pojištění za organizaci. Nově se bude náhrada mzdy vyplácet od první zameškané směny a celková sazba pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele bude činit 24,8% (z toho důchodové pojištění 21,5%, nemocenské pojištění 2,1% a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2%).
 • V případě, že zaměstnanec pracoval ve svátek, máte nově možnost v harmonogramu pracovní doby (v detailu dne, na který práce ve svátek připadla) zvolit, jestli má být práce ve svátek proplacena či nikoli. V případě, že nedojde k proplacení, automaticky se do záložky "Přesčasy" vytvoří nový záznam "Práce ve svátek", který bude následně (obdobně jako neproplacená přesčasová práce) umořen čerpáním náhradního volna.
 • Upravili jsme sestavu M101 Výplatní lístek na A5 v souvislosti s evidencí nepeněžních plnění. Tyto se již po úpravě výplatního lístku nenačítají do "Odměn k platu", ale do části "Mimomzdová plnění".

Ukaž více