ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

1. 6. 2020

KEO4 1.7.1 – Mzdy

 • Zaúčtování - přidali jsme možnost evidovat i na straně modulu Mzdy údaj "Org2". Stejně jako ostatní účetní atributy jej lze nastavit jak na pracovním vztahu (Pracovní vztah / Stálá evidence  / Zaúčtování), tak také na úrovni výjimek v zaúčtování.
 • V návaznosti na přidání možnosti evidovat údaj "Org2" jsme ošetřili i všechny sestavy z kategorie "Zaúčtování" tak, aby se do nich správně "Org2" přenášel v případě, že je vyplněn.
 • Upravili jsme měsíční parametry platné od 1. 6. 2020 v souvislosti s navýšením vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, na částku 11 607 Kč (viz Zákon č. 231/2020 Sb.).
1. 6. 2020

KEO4 1.7.1 – Spisová služba

 • Nově můžete v nezařazených dokumentech a spisech před předáním do spisovny hromadně změnit věcnou skupinu.
 • Při vyvěšování komponent na elektronickou úřední desku máte k dispozici nový sloupeček „Pořadí“, kde máte možnost určit pořadí vyvěšení.
 • Pokud máte v parametrech Podatelny nastaveno odesílání automatické odpovědi, pak vám přibyla na příjmu e-mailů nová akce „Zaevidovat bez automatické odpovědi“. Slouží pro případy, kdy automatickou odpověď při zaevidování e-mailu nelze odeslat.

Ukaž více

1. 6. 2020

KEO4 1.7.1 – Majetek

 • Přidali jsme možnost nastavit přístup pro karty majetku určitého typu majetku jen určitým uživatelům. Tato možnost je pro ty organizace, kde potřebujete, aby konkrétní pracovník měl právo pracovat jen s vybranými typy majetku (SU), např. jen s pozemky SU 031.
 • Přístupy lze nastavit v nabídce Číselníky / Distribuční / Typy majetku (SU).
 • Zaškrtněte typy majetku a pomocí tlačítka "Nastavit práva" přiřaďte jednotlivým pracovním místům.

Ukaž více

1. 6. 2020

KEO4 1.7.1 – Účetnictví

 • Přidali jsme novou sestavu UC027 Hlavní kniha syntetická.
 • Vyúčtování došlé / vydané – přejmenovali jsme původní údaj „Částka“ na „Vyúčtování“ a přidali jsme hned pod něj nový údaj „Částka“, který se vypočítá: vyúčtování mínus zlikvidované zálohy. Tento nový údaj vstupuje nyní do Kontrolního hlášení.
 • Kontrolní hlášení – datovou schránku, která vstupuje do XML a sestav kontrolního hlášení, si nyní můžete nastavit přímo v modulu Účetnictví – Parametry / DPH.

Ukaž více

1. 6. 2020

KEO4 1.7.1 – Příjmové agendy

 • U vyúčtování, kde nebylo možné správně napárovat všechny položky z uhrazených záloh na položky vyúčtování, máte nově k dispozici tlačítko „Tisk kontrol“, které zobrazí sestavu všech nenapárovaných položek. Takovéto vyúčtování lze zaúčtovat teprve až po odstranění těchto nedostatků.
 • Hromadně lze změnit „Název“ položek jak u nezaúčtovaných, tak i u zaúčtovaných předpisů.
 • Na formulář předpisu jsme přidali záložku „Opravné položky, ve které uvidíte celou historii vytváření opravných položek daného předpisu.

Ukaž více

19. 5. 2020

KEO-X - Evidence obyvatel 3.36 (201351)

 • Byla ošetřena situace, kdy z nějakého důvodu dojde k přerušení Aktualizace Adresáře KEO4 dle Evidence obyvatel KEO4. Při opakovaném spuštění aktualizace se nyní nabídne dokončení předchozí nedokončené aktualizace a proces naváže, tam, kde při předchozím pokusu skončil. Podmínkou je, že před opakovaným spuštěním aktualizace nebyl ukončen modul Evidence obyvatel.
 • Při provedení změny "zrušení TP" se nyní do Přihlašovacího lístku dosadí správná adresa předchozího pobytu.
13. 5. 2020

KEO-W 1.11.348 – Účetnictví

 • Ostatní příjmy – úprava vyúčtování při změně sazby DPH. Byla přidaná nová funkce „Přepočet“, která automaticky rozděluje množství mezi dvě různé sazby DPH. Uživatel zadá do nového (žlutě podbarveného) řádku hodnotu celkového množství. Pokud nedošlo u dané položky ke změně sazby v období vyúčtování, tak se způsob zadání při vyúčtování nezměnil.
 • Ostatní příjmy – úpravy sestav, které se používají při vyúčtování. Pokud byla použita nová funkce „Přepočet“, pak u položek se objeví hvězdička s odkazem na poznámku, že dané množství vzniklo přepočtem mezi dvě různé sazby DPH.
 • Schvalování účetní závěrky – byla doplněna kontrola na datum schválení účetní závěrky tak, aby bylo v rozmezí mezi 1. 3. a 30. 6.

Ukaž více

12. 5. 2020

KEO4 1.7.0 – Spisová služba

 • Nově již není možné, aby dokumentu přijatému a jeho odpovědi byla přiřazena odlišná věcná skupina. Zabrání se tak možným budoucím komplikacím při skartačním řízení.
 • V příjmu e-mailů je nyní možné označit přes pravé tlačítko myši e-mailové adresy, které jsou nevyžádané. E-maily s takovouto adresou se pak již automaticky budou přesouvat do složky „Nevyžádané“. Tam také naleznete seznam nevyžádaných e-mailových adres. Adresy je možné doplňovat, popř. smazat.
 • Při přeposílání e-mailů ze spisové služby je nyní možné vybrat více subjektů z adresáře najednou. Stačí při výběru zaškrtnout více subjektů a e-mailové adresy pro přeposlání se doplní.
12. 5. 2020

KEO4 1.7.0 – Příjmové agendy

 • Nová kontrola při zaúčtování předpisů nedovolí vytvoření účetního dokladu u předpisů s nastavenou automatickou operací, která neexistuje v číselníku.
 • Faktury a Vyúčtování můžete tisknout v pořadí, v jakém si je v nabídce „Předpisy“ před tiskem seřadíte.
 • Na číselníku „Typy příjmů“ jsme přidali možnost hromadného mazání.

Ukaž více

12. 5. 2020

KEO4 1.7.0 – Účetnictví

 • Vytvořili jsme novou sestavu UC051 Hlavní kniha analytická s podrobnějším členěním.
 • Připravili jsme nový výkaz Pomocný konsolidační záznam.
 • Banka – v detailu bankovního výpisu jsme do prostřední nástrojové lišty přidali tlačítko Sloučit. Slouží pro případ, kdy potřebujete víc bankovních transakcí sloučit do jedné a tu pak hromadně zaúčtovat. Jak na to: zaškrtněte si bankovní transakce a klikněte na tlačítko Sloučit.

Ukaž více