Obecní e-noviny na webu: 1/2013

1 / 2013

29. 1. 2013

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

s vydáním letošního prvního zpravodaje jsme si dali trošku na čas – a na jeho rozsahu je to znát. Většina příspěvků je samozřejmě věnována především novinkám a změnám pro rok 2013. I když jich není tolik, jako v některých předchozích letech, určitě budete mít co studovat.

Protože rok 2013 bude obdobím skutečně „hromadného“ nárůstu aktivních uživatelů Účetnictví KEO-W, bude této produktové řadě věnován odpovídající prostor i v e-novinách.

Pro letošní rok jsme výrazně posílili kapacity pro poskytování telefonického poradenství (přímé linky na pracoviště podle produktových řad, slouží více pracovníků souběžně, byly zrušeny „polední“ pauzy). Přesto, jako obvykle počátkem roku, je mnohdy problém se provolat. Letos je to dáno především spoustou dotazů a požadavků na výpomoc s řešením evidenčních problémů v modulu Evidence majetku. K tomu se připojily volby, změny v matriční evidenci, zahájení prací v KEO-W,… Věříme, že až se tato „kalamita“ přežene, bude poskytování hot-line služeb plynulejší a uspokojí většinu volajících. Díky za pochopení.

Tak, jako každý rok touto dobou, začínáme v těchto dnech s fakturací smluvních ročních udržovacích poplatků za užívání software. Poprvé však těm, kteří s tím vyslovili souhlas, budeme posílat fakturu a průvodní informační materiál elektronickou cestou. Věříme, že to nebude činit problémy. Postupně uvítáme souhlasy s elektronickou fakturací i od dalších organizací.

Díky za mnoho milých novoročenek. I když je konec ledna, tak ještě jednou – vydařený rok 2013 všem.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.01b
Mzdy8.01
Majetek8.01e
Poplatky8.01

ÚČETNICTVÍ

Novinky v KEO-W

Účetnictví

 • Číselníky směrné účtové osnovy, DPH, nástrojů, UZ a dalších číselníků aktualizovány dle aktuální legislativy.
 • Inventurní soupis - do doplňujících údajů lze přidat vlastní text, např. počet příloh. Na sestavě se tiskne datum podle nastavení uživatele.
 • V editaci rozpočtu se nyní vybraný řádek podbarví a zvýrazní.
 • Rozpočet - drobné opravy.
 • Tisk upomínky včetně kontaktních údajů uživatele. Kde nastavit kontaktní údaje a jak je tisknout najdete v dokumentaci.
 • Vydané faktury - do prvotního dokladu se přebírá nastavení hospodářské činnosti z parametrů.
 • Prvotní doklady - tisky - netisknou se archivní knihy z převodu z KEO.
 • Vydané faktury - na dobropisu se netiskne datumUZP.
 • Banka - Tisky - 01 Opis bankovního výpisu: tiskne i protiúčty získané z homebankingu.
 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Práce v systému KEO-W Účetnictví v roce 2013

Jak se změna legislativy od ledna 2013 promítla do systému KEO-W Účetnictví:

Verze

Nové verze systému KEO-W se automaticky nabízí k instalaci ihned po uvolnění do distribuce. Doporučujeme používat nejnovější verzi - viz seznam novinek ve verzích. ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Práce v systému KEO-Účetnictví v roce 2013

Jak se změna legislativy od ledna 2013 promítla do systému KEO-Účetnictví: ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Novinka v systému KEO-Účetnictví

Do systému KEO-Účetnictví byl doplněn výpočet poměrových ukazatelů podle §10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a DSO za rok 2012. Poměrové ukazatele se zpracovávají za celý rok (tj. k prosinci 2012).
Pozor - před spuštěním výpočtu je třeba mít zpracovány výkazy za dané období minimálně ve verzi KEO-Účetnictví 8.01!

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Změna sazby DPH v poplatcích v roce 2013

Pro systém KEO-Poplatky byla zveřejněna nová metodika pro změnu sazby DPH v poplatcích pro rok 2013.

Najdete ji ZDE.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Upozornění pro plátce DPH

Od 1. ledna 2013 se díky reorganizaci finančních úřadů změnilo číslo finančního úřadu, které je zadáváno na daňové přiznání. Je tam nutné uvést číslo a sídlo krajského FÚ a číslo a sídlo územního pracoviště. Proto je třeba upravit si toto číslo i v parametrech systému KEO-Účetnictví, resp. KEO-W. Dle následující tabulky: ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Opravné položky z KEO-Poplatků

Systém KEO-Účetnictví obsahuje i zpracování „opravných položek“ k pohledávkám ze subsystému Poplatky.

Výběr pohledávek z poplatků pro systém „Opravných položek“ se provádí testem na údaj označený v poplatcích jako „Datum plnění“, který obsahuje „datum uskutečnění účetního případu“ (DUUP) nebo „datum zdanitelného plnění“ (DUZP). Do výběru se dostanou nezaplacené poplatky, u kterých je uvedené datum menší nebo rovno zadanému datu pro výběr pohledávek.

Do výběru se dostanou i zaplacené poplatky, které ale nebyly k zadanému datu pro výběr do opravných položek ještě zaplacené. ...celý článek.

Ing.Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Zřizování účtů u ČNB – důležitá informace pro obce (ÚSC) a DSO

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Jeho cílem je úprava a fungování rozpočtového systému jako součásti integrovaného informačního systému státní pokladny. V souvislosti s projektem státní pokladny bylo schváleno vymezení peněžních prostředků státní pokladny výhradně jako prostředků na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u ČNB.

Odkaz:
Obce

Celý článek:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ucty_usc_u_cnb.html

Nejčastější otázky ke zřízení účtu u ČNB jsou zodpovězeny na serveru SMO ČR (svaz měst a obcí).

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Finanční správa ČR zveřejní od 1. 4. 2013 na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH

(Tisková zpráva)

Generální finanční ředitelství upozorňuje, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz.

Celý článek zde: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20819.html

Ivana Mrtková

.. nahoru.

MZDY

KEO Mzdy a přechod na rok 2013

Jak přejít v KEO Mzdy na rok 2013: ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Mzdy - informace pro zpracování od 1. 1. 2013

Uvádíme důležité změny platné od 1. 1. 2013 pro zpracování mezd. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Změna minimální mzdy od 1. 1. 2013

Nařízením vlády č. 246/2012 Sb. došlo ke změně výše citovaného nařízení o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2013 jsou zrušeny všechny další (nižší) sazby minimální mzdy,
90 % její základní sazby pro mladé zaměstnance ve věku od 18 do 21 let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců od jeho vzniku,
80 % její základní sazby pro mladistvé zaměstnance,
75 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně a 50 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo mladistvého invalidního zaměstnance ve III. stupni, který nepobírá invalidní důchod.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013

K 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

V přiloženém odkazu najdete úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu, jak správné sestavit účet pro správné odeslání daně.

Odkaz na článek – Česká daňová správa z 2. 1. 2013:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSSZ - provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP

Ve spolupráci s OSSZ Česká Lípa jsme vypracovali metodiku ohledně provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP:

OSSZ - provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP

OSSZ - provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP (Příloha 2 - Vrácenka)

OSSZ - provádění srážek (výkon rozhodnutí) z dávek NP (Příloha 1 - Předejka)

Milena Zářecká

.. nahoru.

MAJETEK

Ocenění majetku reálnou hodnotou

Ve verzi 8,01a programu KEO-Majetek byla doplněna možnost ocenění reálnou hodnotou. Pokud si již účetní jednotka majetek přecenila DP 301 a zastavila si účetní odpisy, tak je nutné ještě přes pomocnou úlohu vynulovat oprávky. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Zaúčtování odpisů a rozpuštění transferů

Účetní jednotky mohou ve vnitřní směrnici definovat, za jaké období budou zaúčtovávat odpisy a rozpuštění transferů. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

OSTATNÍ

Zprávy Ministerstva financí ČR 1/2013

OBSAH:

 1. Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky.
 2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2013.
 3. Metodika financování krajů pro rok 2013.
 4. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (284 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-X

Novinky v Evidenci nemovitostí a Oceňování pozemků

Posledními aktualizacemi bylo do těchto dvou modulů zapracováno několik podstatných novinek. V „Nemovitostech“ je to především možnost načítat výdeje v nové verzi vfk 4.3. Připomínáme, že program umožňuje vždy načítání výdejů z ISKN ve dvou verzích – v aktuální a jí předchozí (tj. nyní verze 4.2 a verze 4.3).

Do „Oceňování pozemků“ byla doplněna položka „reálná hodnota“ pozemku. V detailu oceňovaného pozemku se do kolonky reálná hodnota zapisuje rozdíl (záporný se znaménkem mínus) oproti ceně pozemku. ...celý článek.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Nové vzory formulářů v modulu Matrika

Vyhláškou 455/2012 Sb. byly zveřejněny nové vzory dotazníku k uzavření manželství a protokolu o uzavření manželství platné od 1. 1. 2013.

Aktualizací programu KEO-X se načte nový formulář dotazníku, ale šablonu protokolu o uzavření manželství si musí každá matrikářka do svých šablon načíst ručně.

Postup načtení nové šablony je popsán v této metodice.

V případě nejasností volejte svého regionálního obchodního zástupce nebo naši horkou linku.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Maximální nájemné hrobových míst

Na stránkách Ministerstva financí byl zveřejněn Cenový věstník 1/2013, ve kterém je mimo jiné určeno maximální nájemné hrobových míst v Kč/m2/rok. ...celý článek.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-W verze 1.7.9

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.7.9. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Účetnictví verze 8.01b

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.01, 8.01a

Určeno

Všem organizacím

Popis změn

Článek

Stáhnout

A130124SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 8.01

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.00c, 8.00d

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
 • Úprava sestav M069, M069S a M070 (FKSP za navolené období).
 • Připraveny číselníky spojené s úpravami zákonů 500/2012Sb.
 • Doplněno penzijní spoření, zaevidování a rozdělení sociálního pojištění v případě spoření na dvě mzdové složky 9120 a 9121.
 • Připraven kalendář na rok 2013.
 • Upraven výstup P1-04 za 4.Q do XML podle nové kontroly při načítání.
Stáhnout

A130108MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO Majetek verze 8.01e

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.01, 8.01b

Určeno

Všem uživatelům.

Popis změn
 • ÚSC - kontrola dooprávkování.
 • PO - oprava údaje DooprDone podle OpravkyU2011=-1. Nasadí se N.
 • Zrušena kontrola při spuštění programu.
 • Úprava hromadné změny inventárního čísla ve všech souborech.
 • Úprava výběrového formuláře u inventarizace majetku (jiné než DM).
Stáhnout

A130124MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Dva známí se dohadují, kdo má chytřejšího psa. Ten, co je doma, zavolá psa, vyndá z krbu žhavé uhlí a rozkáže: "Aport."
Pes si opatrně oharek prohlédne, pak zvedne nožku, ochladí ho a podá pánovi.
"Dobrý“, povídá ten druhý – „teď půjdeme ke mně."
Doma zavolá psa, dá mu košík, do něj 150 Kč a zadá mu úkol:
"Přines 20 dkg vysočiny a 4 housky."
Pes si sám otevře a odběhne.
"Za 15 minut je tady", oznámí majitel psa. Uplyne však hodina a pes nikde. Jdou ho tedy hledat. Před obchodem vidí stát nákup a kousek dál psa, který obtěžuje fenu.
"Já to věděl. Jak mu nedám peníze přesně, zbytek utratí za blbosti."

 

Bača se večer před salaší radí s manželkou:
“Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?”
“No, když myslíš, že ho to rozveselí…”