ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 9. 2019

Výkazy P1-04 a P1c-01 pro školy

Vzhledem k blížícímu se termínu odesílání výkazů P1-04 a P1c-01 přinášíme několik důležitých informací a upozornění.

Termín odeslání – oba výkazy je třeba odeslat v elektronické podobě na server určený pokyny MŠMT nejpozději do 15.10.2019. Nejprve musí dojít k odeslání výkazu P1-04, následně je možné odeslat i výkaz P1c-01. Zároveň organizace posílá zpracovatelskému místu i výpis dat potvrzený ředitelem/kou organizace.

V programu KEO4 Mzdy

Před vygenerováním výkazu:

  • Zkontrolujte u pracovních vztahů (případně i na výjimkách v zaúčtování) nastavení údajů zásadních pro P1-04 (tedy druh činnosti škol, zdroj peněz a kategorii školských pracovníků). V případě, že zjistíte chybu v aktuálním období, opravte přímo na pracovním vztahu (popř. výjimce v zaúčtování). Pokud máte chybně nastaveno i v uzavřených obdobích, máte možnost údaje opravit přes tlačítko „Opravit období“ přímo v nabídce Hlášení – Ostatní – Zaměstnanci a mzdové prostředky ve školství – P1-04.
  • Zkontrolujte nastavení zdroje peněz v případě projektů ESF. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou všechny projekty vyjmuty ze mzdové regulace, je třeba mít u pracovních vztahů (výjimek v zaúčtování) nastaven zdroj peněz „ESF – GG“.
  • Zkontrolujte, že máte na platových výměrech pedagogických zaměstnanců správně zadaný rozsah přímé pedagogické činnosti (tedy učitelské úvazky). Tyto údaje při zpracování výkazu p1c-01 vstupují do oddílu IVb.
  • Pokud má pedagogický pracovník pevně stanovené hodiny přímé pedagogické činnosti nad rámec týdenního rozsahu, vyplňte u daného pracovního vztahu na stálém příplatku za přímou pedagogickou činnost nad rozsah také údaj „Stanoveno hodin“. Pouze v tomto případě dojde k vykázání těchto hodin do oddílu IVc.
  • Zkontrolujte, že máte v programu vytvořena hlášení i za první a druhé čtvrtletí roku 2019.

Kontroly při vytváření výkazu v programu:

  • Na samotné vytváření výkazu za třetí čtvrtletí jsme přidali kontrolu, která hlídá nastavení přímé pedagogické činnosti (učitelský úvazek) na platových výměrech pedagogických pracovníků. Kontrola nahlásí pouze ty případy, kdy týdenní úvazek učitelů je shodný (nebo vyšší) než stanovený týdenní úvazek klasický (tedy upozorní na případy, kdy uživatel zapomene pedagogickou činnost na platovém výměru úplně nastavit a ponechá hodnoty výchozí). Přesné hodnoty zadané pedagogické činnosti pro vybrané profese dle druhu činnosti vzhledem k velkému množství variant program nekontroluje.
  • Současně kontrola ještě upozorní na ty případy, kdy je u pracovního vztahu kombinace výjimek v zaúčtování, u které je možné, že program nebyl schopen správně zařadit (rozpočítat) pracovní vztah do jednotlivých oddílů výkazu. V tomto případě doporučujeme vykázání daného pracovního vztahu zkontrolovat a případě opravit ručně.

Nahrání dat a kontrola údajů na portále MŠMT

Jak již bylo řečeno výše, je třeba nejprve nahrát, zkontrolovat a odeslat výkaz P1-04, následně je možné odesílat výkaz P1c-01.
Výsledkem kontrol u jednotlivých částí výkazů mohou být:

- kritické chyby – tyto je třeba opravit, bez opravy nelze výkaz odeslat nebo
- průchozí chyby – jedná se spíše o upozornění na nestandardní stav. Tyto je třeba okomentovat a zdůvodnit.

Oddíl VIII

Pro rok 2019 byl do výkazu P1c-01 přidán oddíl VIII, ve kterém se vykazuje průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti konaných v rámci dohod mimo pracovní poměr placených ze státního rozpočtu (kromě podpůrných opatření a ESF). Údaje do tohoto oddílu se vždy vyplňují ručně přímo na portálu.