ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
18. 6. 2019

KEO4 - novinky v DPH po novele o DPH platné od 1. 4. 2019

Aktualizace 1.5.15 ze dne 4. 6. 2019

Účetnictví

  • DPH – dle novely zákona o DPH je v programu provedena změna výpočtu DPH. Výpočet shora již nebude přes koeficient. Popis výpočtu je popsán v metodice účetnictví Změny DPH od 1. 4. 2019.
  • DPH – vydané faktury – u faktur vystavených na celé Kč se budou dodaňovat haléřové rozdíly. Program automaticky vygeneruje položku zaokrouhlení. Typ daně a zaúčtování pro zaokrouhlení se převezme z položky s nejvyšší částkou nenulové sazby DPH. V případě opravy, výmazu nebo přidáním nové položky faktury se provede přepočet zaokrouhlení včetně případné změny typu DPH a změny zaúčtování. U položky faktury, která nemá připravené zaúčtování a bude na ni navázané zaokrouhlení, se musí ručně provést jejich doúčtování. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

Příjmové agendy

  • DPH – zaokrouhlení – při nastavení zaokrouhlení předpisů na „koruny“ dojde, na základě novely Zákona o DPH, u nově vytvořených předpisů s datem UUP/UZP od 1. 4. 2019 k dodanění zaokrouhlení. V tomto případě na předpise automaticky vznikne nová položka „Zaokrouhlení“, která má nastavenou automatickou operaci a typ daně (sazbu daně) dle položky předpisu s nejvyšší částkou a nenulovou daní. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

Aktualizace 1.6.0 ze dne 18. 6. 2019

Účetnictví

  • V případě, že se faktura zaokrouhluje na celé koruny, vznikne zaokrouhlovací položka vždy, tedy i v případě, že všechny výchozí položky mají nulovou daň. V tomto případě se vytvoří zaokrouhlovací položka, která si převezme automatickou operaci z položky s nejvyšší částkou a Typ daně se u zaokrouhlovací položky nastaví na 999 - tato položka nejde do evidence DPH.
  • Daňová přiznání Dodatečné a Dodatečné/Opravné – nyní se v průvodci vytvořením daňového přiznání zobrazí zálohový koeficient, který se předvyplní automaticky podle opravného nebo řádného daňového přiznání nebo podle parametrů. Tento zálohový koeficient si zde můžete ručně upravit.
  • Doklady / Nový doklad z… / Ze šablony - u šablony s vlastní částkou s přepočtem se nyní bere pro přepočet základ DPH (nikoliv celková částka dokladu).
  • Rekapitulace DPH – Typ daně 999 se nyní v rekapitulaci DPH již nenabízí.
  • Vydaná faktura – v distribuční šabloně se nyní zaokrouhlení zobrazuje pouze jednou – jako samostatná položka „Zaokrouhlení“ a zmizel řádek Zaokrouhlení zobrazující se nad „CELKEM“. Tato změna se netýká tisků u dříve vystavených faktur a netýká se ani těch, kdo mají vlastní úpravu vydané faktury.

Příjmové agendy

  • V případě, že se zaokrouhluje na celé koruny, vznikne zaokrouhlovací položka vždy, tedy i v případě, že všechny výchozí položky mají nulovou daň. V tomto případě se vytvoří zaokrouhlovací položka, která si převezme automatickou operaci z položky s nejvyšší částkou a Typ daně se u zaokrouhlovací položky nastaví na 999 - tato položka nejde do evidence DPH.
  • DPH – zatržítko „Hlavní činnost“ se nyní propíše až do záznamní povinnosti v účetnictví.