ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
20. 11. 2018

Inventarizace závazků a pohledávek 2018

Inventarizace se provádí na základě zákona o účetnictví a vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků.

Vyhláška stanoví požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv.

Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

U závazků a pohledávek se provádí dokladová inventura.

Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byla ke konci roku 2017 novelizována.

Změny v novele:

  • zavedla zjednodušené inventury. Ty lze pro provádět pouze u vyjmenovaných účtů.
    (ÚSC a svazky obcí: syntetické účty 401, 405, 406, 407, 408 a 419,
    příspěvkové organizace: syntetické účty 401, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414 a 416),
  • zavedla zjednodušené inventurní soupisy, které obsahují přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou včetně počátečních a konečných stavů a
  • doplnila přílohu pro zjednodušený inventurní soupis. Příloha obsahuje alespoň seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování přírůstků a úbytků, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.