Obecní e-noviny na webu: 2/2012

2 / 2012

29. 2. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

únorové vydání zpravodaje rozesíláme opět až na samém konci měsíce – to proto, že jen taktak stíháme realizovat další nutné úpravy jednotlivých programových modulů – na dokumentování a popisy novinek a vytváření metodických materiálů se nedostává zdaleka tolik času, kolik by si tyto záležitosti zasloužily. Ale snad se už blíží doba, kdy se situace zklidní, a vše potřebné pro zpracování roku 2012 budete mít k dispozici v obvyklé kvalitě.

Znovu je při této příležitosti nutné zdůraznit, že řada potřebných informací pro provedení nezbytných programových úprav dosud nebyla zveřejněna (viz např. příspěvek KEO-Účetnictví a výkazy).

Možná jste zaregistrovali, že jsme posílili kapacity hot-line pracoviště KEO (na 5 dní v týdnu a jeden pracovník navíc), i když i tak je vzhledem k počtu volajících někdy problém se na jeho linku „prostřelit“.

Vzhledem k očekávanému četnějšímu vydávání internetových aktualizací ekonomických modulů KEO si průběžně ověřujte, zda máte k dispozici jejich aktuální verze.

Znovu je třeba upozornit na to, že všem zbývajícím uživatelům evidenčních modulů KEO (registry, volby, matrika,…) doporučujeme přechod na užívání nástupnických modulů ze systému KEO-X, a to pokud možno co nejdříve. Kontaktujte naše regionální obchodní partnery a předjednejte si s nimi harmonogramy nasazování aktuálních softwarových agend.

Přeji vám pěkné předjarní dny bez povodní.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví7.94
Mzdy7.91h
Majetek7.91c
Poplatky7.91

ÚČETNICTVÍ

KEO-účetnictví verze 7.94

Upozornění: nová verze systému KEO-Účetnictví 7.94 je již k dispozici formou internetové aktualizace. Obsahuje očekávané výkazy (Fin2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty) podle legislativy roku 2012! MF ČR ještě ale nevydalo strukturu výstupních XML souborů pro výkazy Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a Přílohu. Tyto výkazy tudíž nelze na CSÚIS odesílat. MF ČR také ještě řeší sporné součtové řádky ve sloupci „minulé období“ výkazu zisku a ztráty. Jakmile budou tyto informace k dispozici, připravíme další aktualizaci.

Tato verze je určena všem uživatelům.

Více v tomto článku.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-Účetnictví a výkazy

Jak jsme již předem inzerovali, bude letošní rok, hlavně vzhledem k legislativě, značně náročný. Týká se to i účetních a finančních výkazů. Jaký je současný stav:

- KEO-Účetnictví verze 7.93a – obsahuje:

 • Podle legislativy roku 2012:
  • FIN2-12M (je kompletní, včetně možného výstupů XML souborů pro CSÚIS).
 • Ostatní účetní výkazy jsou podle legislativy roku minulého, tj. 2011.
 • ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Došlé faktury a režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a v programu KEO-Účetnictví

Od 1. 1. 2012 se § 92a režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební práce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Připravili jsme pro vás novou metodiku: DOŠLÉ FAKTURY - Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a v programu KEO-Účetnictví

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Účtování režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a

Na základě zveřejněných postupů pro účtování režimu přenesení daňové povinnosti ve Zprávách MF ČR č.5/2011, dáváme uživatelům systému KEO-Účetnictví k dispozici novou metodiku s konkrétními příklady účtování.

Metodiku najdete na: http://www.alis.cz/keo/download/metodiky/UctovaniPar92a.pdf

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Výkaz PAP v KEO-Účetnictví

Děkujeme všem uživatelům za připomínky k systému pořízení PAP informací v KEO-Účetnictví.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

PAP - Orientační výčet vybraných účetních jednotek, které předávají PAP v roce 2012 ke dni 29. února 2012

Ministerstvo financí zveřejnilo výčet organizací, které splňují kritéria pro odevzdávání výkazu PAP.
Výčet najdete na těchto webových stránkách.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Monitoring hospodaření obce

Pro podrobné informace a zpracování monitoringu je možné využít nové služby MF ČR na níže uvedené adrese. Zdrojem dat pro toto zpracování jsou data z výkazů předaných na CSÚIS. Monitoring hospodaření obce nahrazuje původní pojem „dluhová služba“.

Služba monitoringu je dostupná na těchto webových stránkách.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

Odměny neuvolněných zastupitelů od ledna 2012

Dle novely zákona o nemocenském pojištění 187/2006 ve znění zákona č. 470/2011 Sb. § 5 bod 18. se nově posuzuje odměna neuvolněného zastupitele.

Nově se rozlišují dva druhy odměn:

 1. Odměna neuvolněného zastupitele na základě zákona o obcích - nepodléhá sociálnímu pojištění.
 2. Odměna neuvolněného zastupitele za členství v komisích nebo výborech je posuzována jako odměna člena kolektivního orgánu právnické osoby a ta podléhá sociálnímu pojištění v případě, že tato odměna přesáhne částku 2.499,- Kč.
  V případě, že jeden zastupitel pobírá odměny za členství ve více komisích a tyto odměny jsou vypláceny jednotlivě, posuzují se vždy jednotlivě.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Osvobození člena okrskové volební komise od placení pojistného zdravotního pojištění

Na základě zákona č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti 1. prosince 2011, člen okrskové volební komise při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků po 1. prosinci 2011 nově není plátcem pojistného zdravotního pojištění. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Jak na ELDP po 1. 1. 2012

Od 1.1.2012 se do ELDP dostanou informace i z dohod o provedení práce. Na stránkách ČSSZ jsou následující texty:

Milena Zářecká

.. nahoru.

ELDP - netradiční příklady

Zveřejnili jsme metodiku, kde jsou popsány pracovní postupy a návody na řešení problémů s méně obvyklými případy ELDP.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Jak postupovat u DPP, pokud je jediným příjmem

Zveřejnili jsme novou metodiku.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Mzdy - školy - nejistota s předáváním statistických výkazů

Obdrželi jsme první informace ohledně předávání statistických výkazů z mezd (pro školy).

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) byl k 31. 12. 2011 zrušen a agendy ÚIV spojené se sběrem a zpracováním dat přebírá MŠMT. Reorganizace útvarů stále probíhá a některé věci nám nejsou stále jasné. Máme k dispozici zatím neoficiální podklady ke změnám ve výkazu P1-04 (v tomto článku dole). Pro odeslání bude vytvořeno nové datové rozhraní (XML), ale zatím nevíme, jestli jsou struktury definitivní. Přestože na stránkách ÚIV píšou, že "Sběr dat proběhne v nezměněné podobě na stávajících webových aplikacích...", dle našich informací bude vytvořen pro sběr nový program na stránkách MŠMT.

Shrnuto: statistické výkazy se budou nadále čtvrtletně odevzdávat (nejdříve po 31. 3. 2012), ale zatím není jasné jak a kam.

 • Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění výkazu P1-04 se zvýrazněnými změnami.
 • Výkaz P1-04 se zvýrazněnými změnami.
 • Struktury nového XML rozhraní máme k dispozici.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Mzdové složky pro DPČ a DPP

Správné výpočty u Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce garantujeme pouze při použití těchto základních mzdových složek:

DruhMzdová složka (MS)ČástkaSrážková daň
DPČ61111500,-Pouze daň
DPP61204500,-Pouze daň

Pokud bude částka u DPČ vyšší než 2499,- Kč, program automaticky pořídí MS 6110 (srazí se SP a ZP). Stejně tak se bude chovat MS u DPP: pokud bude překročena částka 10.000,- Kč, program automaticky pořídí MS 6121 (srazí se SP a ZP).

Při použití jiných MS složek pro DPČ a DPP nemůžeme zaručit správné výpočty.

Milena Zářecká

.. nahoru.

MAJETEK

Majetek 2012

Byla zveřejněna verze KEO Majetek 7.91c, která obsahuje:

 • Převod dooprávkování pro nabídku č. 2 – již odpisovaný majetek.
 • Novou nabídku Ukončení dooprávkování.
 • Novou nabídku Příprava MS Transferů pro rok 2012.
 • Sestavu Účetní odpisový plán včetně časového rozlišení transferu pro rok 2012 – na základě této sestavy je možné zaúčtovat v roce 2012 částku odpisů a rozpuštění transferů.

Více v této metodice.

Také pracujeme na programu KEO Majetek 7.92 pro zpracování roku 2012.
MF ČR by mělo v dohledné době zveřejnit ČÚS pro dlouhodobý majetek a vlastní zdroje, které se týkají zpracování majetku. Verzi zveřejníme až budou k dispozici všechny informace.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-W

Aktualizace KEO-W 1.5.50

Byla zveřejněna nová verze KEO-W 1.5.50. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Souhrn nejdůležitějších novinek v jednotlivých verzích systému KEO-W naleznete na našich webových stránkách.

Viktor Samek

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Účetnictví verze 7.94

Reinstalace verzí

7.90, 7.91, 7.91a, 7.92, 7.92a, 7.92b, 7.93, 7.93a

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn

Článek

Stáhnout

A120301SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 7.91h

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.90d, 7.90e, 7.90f, 7.90g, 7.90h, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.91d, 7.91e, 7.91f, 7.91g

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Upraveny sestavy M013 u organizací s dobrovolným zvýšením odvodu sociálního pojištění (26%).
 • Upraveno zpracování ELDP pro MD. Při příjmu na konci MD změna vyloučené doby.
Stáhnout

A120228MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Majetek verze 7.91c

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.91, 7.91a, 7.91b

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Převod dooprávkování pro nabídku č. 2 – již odpisovaný majetek.
 • Novou nabídku Ukončení dooprávkování.
 • Novou nabídku Příprava MS Transferů pro rok 2012.
 • Sestavu Účetní odpisový plán včetně časového rozlišení transferu pro rok 2012.

Více v této metodice.

Stáhnout

A120227MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Poplatky verze 7.91

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a

Určeno

Všem uživatelům.

Popis změn
 • Úprava struktury souboru předávaného do KEO Účetnictví.
 • Nová sestava nezaplacených poplatků dle data splatnosti.
 • Podpora pro PAP – pomocný analytický přehled (podrobnosti v této metodice).
Stáhnout

A120214DP._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na únor

 

Ráno ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo... no, řeknu vám, vypadal jsem s tím vším ve vlaku jako idiot...

 

Po déle než padesátiletém manželství zemřel on. Po několika letech přichází do nebe i jeho žena. Běží ke svému muži a radostně volá:
„Můj drahý, jsem tak šťastná, že tě zase vidím – teď už budeme navěky spolu.“
Manžel na to:
„Co to na mě zkoušíš? Farář přece tehdy při svatbě říkal jasně: Dokud vás smrt nerozdělí !!!“