Obecní e-noviny na webu: 1/2012

1 / 2012

31. 1. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v prvním letošním čísle našeho zpravodaje vám především děkuji za spoustu novoročenek a kladných vyjádření k naší vzájemné spolupráci. Ceníme si jich, jsme za ně vděční a bereme je vážně. O tom svědčí to, že se pokusíme vyhovět i požadavku, který zněl takto: Vzhledem k nárůstu informací ve vašich novinách navrhuji, aby se rubrika se vtipem na měsíc také rozšířila - alespoň na dva kusy za měsíc !!!

Poděkovat bych touto cestou chtěl analytikům, programátorům a metodikům, kteří museli na přelomu roků 2011/2012 zvládnout ve velice krátkém čase řadu změn a novinek v legislativě a zapracovat je do námi udržovaných programových modulů. Poděkování patří i pracovníkům hot-line pracovišť a našim regionálním obchodním partnerům za to, že museli všechny novinky rychle vstřebat a k novým verzím udržují potřebné solidní poradenské zázemí. Vám – zákazníkům pak patří poděkování za trpělivost, pochopení a toleranci k případným negativním důsledkům toho, že vše bylo realizováno v extrémně hektické atmosféře – a ne vše hned počátkem ledna bylo z naší strany stoprocentní.

Rozsah lednových e-novin je opět značný a na jedno přečtení určitě nevstřebáte všechny zásadní novinky a informace, které vám předkládáme. Nově jsou rubriky rozděleny i podle jednotlivých ekonomických subsystémů. Vaší pozornosti doporučuji řadu aktuálních metodických pokynů – jen k problematice účetnictví je jich zveřejněno devět.

Ve dvou příspěvcích k systému KEO-X konstatujeme stav nové legislativy v oblasti vedení spisové služby i aktivní přístup naší společnosti k řešení této problematiky.

Koncem ledna jsme zahájili fakturaci letošních smluvních ročních udržovacích poplatků – bude probíhat do března. Letos k faktuře přikládáme standardní průvodní dopis s užitečnými informacemi, zprávu o úpravě výše RUPů za některé již neudržované moduly IS KEO (obdrží pouze ti, kterých se to týká) a formulář pro vyjádření souhlasu se zasíláním faktur v elektronické podobě. Grafický vzhled našich faktur doznal po dlouhé době změny v důsledku používání nového CRM systému v naší společnosti.

Naše záměry pro rok 2012 si přečtete v průvodním dopisu k fakturaci RUPů.
Zde uvádím pouze tyto priority:

 • Převody evidenčních modulů systému KEO na „nástupnické“ moduly systému KEO-X u zákazníků, kteří tak dosud neučinili (jde v podstatě o technologickou nezbytnost).
 • Maximální podpora distribuci a zajištění solidního zázemí pro uživatele ekonomických modulů KEO-W.

Přeji všem, aby naše vzájemná spolupráce v roce 2012 fungovala ke všestranné spokojenosti, a aby vám všechny naše programy, které používáte, dobře sloužily a pomáhaly v mnohdy nelehké práci.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví7.92b
Mzdy7.91e
Majetek7.91b
Poplatky7.90a

ÚČETNICTVÍ

Změny legislativy od 1. 1. 2012

1) Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. ..celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Informace o stavu KEO-Účetnictví v roce 2012

Pro účtování v roce 2012 je třeba mít k dispozici minimálně verzi KEO-Účetnictví 7.91a.

KEO-Účetnictví 7.92b - aktuální verze

V současné době je však aktuální verze KEO-Účetnictví 7.92b. Tato verze má již veškeré možnosti pro pořízení nového výkazu PAP (pomocný analytický přehled). Verze obsahuje ještě výstupy všech výkazů dle legislativy roku 2011. Důvodem je dokončení všech uzávěrkových prací za minulý rok. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Hospodářský výsledek - účet 431

Hospodářský výsledek za předchozí rok je nutné nejpozději do konce roku převést na odpovídající účty. Účet 431 musí mít nulový zůstatek. Příspěvkové organizace převádí buď do fondů nebo na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. ÚSC a DSO převádí na účet 432. U účtu 432 by se mělo dodržet analytické rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Změny v programu DPH od 1. 1. 2012 KEO-Účetnictví

Ve verzi 7.92 KEO-Účetnictví byly upraveny nabídky a funkce programu pro zpracování daně z přidané hodnoty. ..celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Nové typy DPH od 1. 1. 2012

Pro zpracování roku 2012 byly do číselníku DPH doplněny nové typy DPH pro režim přenesení daňové povinnosti:

 • Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e - odběratel (typ daně 063, 064, 163 a 164, které automaticky generují typ daně 563 a 564) a
 • Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e - dodavatel (typ daně 803 a 804).

Číselník DPH – nové typy daní: ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a v KEO-Účetnictví od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 se § 92a režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební práce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Pokud se daňový doklad za stavební práce týká jen veřejné správy, režim přenesení daňové povinnosti se na tento doklad nevztahuje a od dodavatele stavebních prací (plátce DPH) by měl být doklad vystaven včetně DPH. ..celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období

Poslední daňové přiznání (tj. za prosinec nebo poslední čtvrtletí) se liší od běžného daňového přiznání.

Je nutné vyplnit údaj „Kód zdaňovacího období následujícího roku“, provést roční vypořádání DPH podle § 76 odst. 7 a udělat úpravu odpočtu daně podle § 78 až 78c.

V posledním zdaňovacím období (tj. prosinec nebo poslední čtvrtletí) má plátce poslední možnost: ..celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Pomocný analytický přehled (PAP) v systému KEO-Účetnictví

Pro vybrané účetní jednotky (viz metodika) byl od 1.ledna 2012 zaveden nový výkaz pod názvem „Pomocný analytický přehled“ (viz poslední novelizace vyhlášky č. 383/2009 Sb.). Zkráceně nazvaný „výkaz PAP“. Výkaz slouží k získávání informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Výkaz je čtvrtletní. Podle přechodných ustanovení se poprvé odevzdává až při uzávěrce 2.čtvrtletí roku 2012. Výkaz PAP má 13.částí. Nemá žádný „tiskový“ výstup a odevzdává se na CSÚIS formou XML souborů (5 souborů). Konkrétní způsob předávání si určuje krajský úřad. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Pomocný analytický přehled v programech KEO-Mzdy a KEO-Poplatky

Účetní jednotky budou zasílat do centrálního systému účetních informací státu („CSÚIS“) poprvé údaje Pomocného analytického přehledu (PAP) za první pololetí roku 2012 v termínu do 30. července 2012. Programy KEO-Mzdy a KEO-Poplatky by měly již od zpracování ledna naplňovat při automatickém zaúčtování údaje, které jsou povinné pro evidenci PAP.

Pro KEO-Mzdy a KEO-Poplatky byl vytvořen číselník, který automaticky doplní do zaúčtování povinné údaje pro PAP. Číselník se jednorázově nahraje a uživatel si bude muset sám dál číselník udržovat. V číselníku lze upravovat hodnoty, doplňovat nebo mazat jednotlivé věty. Je nutné doplnit syntetické a analytické účty, které si účetní jednotky do zaúčtování subsystémů samy pořídily. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO Účetnictví 7.92x – upozornění na nové metodiky

Upozorňujeme uživatele systému KEO Účetnictví na nové metodiky a pracovní postupy vydané k aktuálním verzích systému a platné pro rok 2012.

metodikaodkaz
Základní změny v legislativě, včetně čísel vyhlášek a zákonů a změn ve směrné účtové osnově a rozpočtové skladbě ZmenyLegislativy2012.pdf
Základní metodika pro pořízení informaci k výkazu PAP (pomocný analytický přehled) PAPmetodika.pdf
Informace o PAP údajích v účetních operacích přicházejících ze subsystémů MZDY a POPLATKY PAPMZPopl.pdf
Nové typy daní, hlavně pro přenesení daňové povinnosti obsahuje DPHnoveTypy.pdf
Používání „přenesení daňové povinnosti“ – par.92 v systému KEO je vysvětleno v metodice Par92a2012.pdf
Pracovní postup při posledním daňovém přiznání roku Posledni_DP_DPH_roku.pdf
Nový pracovní postup při zpracování DPH obsahuje metodika ZpracDPH792.pdf
Konkrétní směrná účetní osnova pro jednotlivé typy organizací obsahují metodiky Pro ÚSC: SU2012USC.pdf
Pro PO: SU2012PO.pdf

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

KEO Mzdy a přechod na rok 2012

Jak nejlépe přejít v KEO Mzdy na rok 2012.

Konec roku je možné zpracovat na verzi 7.91 a vyšší.

Pořizovat data za 01.2012 je možno ve všech verzích od 7.91 a vyšší.

Pro správný výpočet mezd za 01/2012 (nebo další měsíce) je třeba použít verzi 7.91d nebo vyšší (vzhledem ke změnám ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění u DPP a DPČ u všech typů organizací a tarifních tabulek ve školství). ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Změny od 1. 1. 2012 v krátkodobém zaměstnání a v zaměstnání malého rozsahu

V souvislosti vyhláškou č. 286/2011 Sb. a s účinností nového zákona o nemocenském pojištění se od roku 2012 mění podmínky krátkodobého zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu. Zvyšuje se rozhodná částka a zamezuje zneužívání opakovaného sjednávání krátkodobého zaměstnávání v malém rozsahu. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb

Někteří zákazníci se nás ptají na tvorbu FKSP a informace uvedené v tomto článku: Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb (24.6.2011).

Čekali jsme na odpověď od MFČR několik měsíců - toto čekání zdůvodnili tím, že odpověď dlouho mezi sebou konzultovali. Vyjádření shrnuté ve výše uvedeném článku máme k dispozici v dopise z 15. 6. 2011 č.j.: 28/43100/2011-283. Za správnost těchto informací odpovídá odbor účetnictví a auditu MFČR.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Metodika - Změna výpočtu zdravotního a sociálního pojištění u DPP a DPČ

Na základě dopisu z Ministerstva zdravotnictví ČR je od 1. 1. 2012 změna způsobu výpočtu ZP a SP pojištění u DPČ a DPP. Od tohoto data je účinný zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Tímto zákonem je mimo jiné novelizován § 5 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Více v této metodice.

Milena Zářecká

.. nahoru.

POPLATKY

Zaúčtování poplatků od 1. 1. 2012 - nové položky

Dne 29. 12. 2011 byla zveřejněna nová rozpočtová skladba pro rok 2012; došlo ke změnám - mimo jiné i v zaúčtování úhrady poplatků.

V programu KEO a KEO-W Poplatky se to projeví u místních poplatků: ...celý článek.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

Změna v poplatcích v roce 2012

Změna v poplatcích v roce 2012: sazba DPH a zaúčtování.

Změna sazby DPH v poplatcích

1. Změna sazby DPH

Nabídka C - 2 - Číselník typů DPH 5. Zadání nové hodnoty základní a snížené sazby.

2. Změna částky poplatku (jen v případě požadavku navýšení - změně částky poplatku) ...celý článek.

Ing. Josef Gruntorád

.. nahoru.

OSTATNÍ

Zprávy Ministerstva financí ČR 1/2012

OBSAH:

 1. Finanční toky ve školství v roce 2012 (metodika zatřídění podle rozpočtové skladby).
 2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2011.
 3. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2012.
 4. Metodika financování krajů pro rok 2012.
 5. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012.
 6. Shrnutí účetních dopadů realizace sociální reformy I. pro obce.
 7. Upozornění na nový Cenový věstník.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (275 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-X

Zlomové datum 1. 7. 2012 pro spisové služby v ČR

Ministři ve středu 18. ledna 2012 schválili změny v archivaci digitálních dokumentů a v elektronickém podpisu. Cílem novely zákona č. 499/2004 Sb. je dokončit a zpřesnit systém zásad pro nakládání s dokumenty v digitální podobě a zajistit jednotný právní rámec pro jejich výběr a ukládání (resp. kompletní péči o ně). Novela je dále reakcí na dlouhodobou potřebu sjednotit a aktualizovat úpravu právních podmínek přijímání elektronických dokumentů.

Jako další důvod pro novelizaci zákona o archivnictví ministerstvo uvedlo sjednocení podmínek výkonu spisové služby ve veřejné správě.

Podle návrhu ministerstva vnitra má novela začít účinkovat od 1. července 2012, a to včetně 755 zásadních požadavků Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby - viz webové stránky MVČR.

Jan Frk

.. nahoru.

Společnost ALIS spolupracuje s Ministerstvem vnitra na pravidlech pro spisové služby

MVČR vytvořilo odbornou pracovní skupinu, do které byl přizván i pracovník společnosti ALIS pan Jan Frk. Pracovní skupina byla ustavena na základě memoranda, které bylo podepsáno mezi ministerstvem vnitra a odbornou společností Information Records Management Society – Czech Republic Group (společnost ALIS k výše uvedenému memorandu samozřejmě přistoupila).

Pracovní skupina má v první fázi vyřešit problematiku nejednotnosti terminologie v oblasti správy dokumentů a informací. To znamená standardizaci pojmosloví nejen ve spisových službách, ale i sjednocení pojmů mezi normami ISO, Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, MoReq – Model Requirements – metodika EU. Dále se bude zabývat vytvářením jasných a legislativně závazných pravidel pro nové způsoby vytváření, ukládání a distribuci dokumentů a informací ve veřejné správě.

Vážení zákazníci, uděláme vše co bude v našich silách, abychom zachovali pouze rozumné a prakticky opodstatněné požadavky kladené na výkon spisové služby a zjednodušili Vám již takto legislativně komplikovanou agendu.

Jan Frk

.. nahoru.

KEO-W

Aktualizace KEO-W 1.5.20

Byla zveřejněna nová verze KEO-W 1.5.20. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Souhrn nejdůležitějších novinek v jednotlivých verzích systému KEO-W naleznete na našich webových stránkách.

Viktor Samek

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Účetnictví verze 7.92b

Reinstalace verzí

7.90, 7.91, 7.91a, 7.92, 7.92a

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn

Řeší možný problém popsaný v tomto článku.

Ostatní změny verze 7.92x v tomto článku.

KEO-Mzdy verze 7.91e

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.90d, 7.90e, 7.90f, 7.90g, 7.90h, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.91d

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn

KEO Mzdy 7.91e

 • Odstranění problému s automatickou změnou nemocenského pojištění.

KEO Mzdy 7.91d

 • Upraven výpočet zdravotního pojištění v případě zaměstnanců s jedním DPP jehož příjem z DPP je vyšší než 10001 Kč.

KEO Mzdy 7.91c

 • Doplněn nový PDF formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech", sestava M013.
 • Změna pojmenování exportních souborů pro KEO-W. Soubory začínají "rm", "pn", "po".
 • Úprava naplnění oddílu II. v hlášení P1-04 (řádek 201 až 205).
 • Pomocný analytický přehled (PAP): do exportu pro účetnictví doplněny informace požadované pro PAP. Doplněn nový číselník cis9uc99 (vztah pro PAP: SU, AU a PAU). Menu 3.5.Č (2010).G. Více v metodice zde: MzdyAPAP.pdf.
 • Doplněn nový PDF formulář "Přehled o výši pojistného", sestavy M420*.
 • Spolu s požadavkem na PAP bylo třeba od roku 2012 upravit číselníky cis3mz24 a cis3mz25 (název cis9mz24 a cis9mz25).
 • Zohledněno jiné zpracování sociálního a zdravotního pojištění u DPP a DPČ.

Viz také:

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Majetek verze 7.91b

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.91, 7.91a

Určeno

Všem uživatelům.

Popis změn

Úpravy agendy dooprávkování.
Více v této metodice.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Psychiatr říká pacientce:
"Žijete v neustálém stresu. Musíte se pořádně odreagovat. Utopte své starosti a bude vám dobře."
Pacientka na to nešťastně:
"To se vám řekne, já manžela do vody nedostanu."

 

Doktor, architekt a programátor se přou o to, které povolání je starší. Už došli téměř na samý počátek světa k Rajské zahradě. Doktor povídá:
"Lékařská profese je evidentně nejstarší. Eva byla stvořena z Adamova žebra a to byl ohromný chirurgický výkon."
Architekt zjevně nesouhlasí:
"Vezměte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt."
Programátor, který doteď jen poslouchal na to triumfálně:
"No vidíte pánové, a kdopak asi způsobil ten chaos?"