Obecní e-noviny na webu: 10/2012

10 / 2012

31. 10. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

na vaše dotazy, zda letos proběhne „republikové turné“ se školením roční uzávěrky a s naší reakcí na novinky v legislativě pro rok 2013 tímto všem odpovídáme, že ANO. V současné době ladíme termíny a místa konání. Téměř jisté je v tuto chvíli to, že proběhne 10 velkých akcí mezi 4. až 20. prosincem. Podrobnější informace, program a formuláře přihlášek na jednotlivé akce bychom chtěli zveřejnit nejpozději do 9. listopadu.

V sekci článků o účetnictví najdou uživatelé, kteří ještě provozují KEO pod operačním systémem Windows XP, informaci, jak vyřešit případné problémy s nedostatkem paměti tehdy, pokud provedli automatickou aktualizaci s označením KB2724197, která byla zveřejněna dne 10.10.2012.

V příspěvcích se mzdovou problematikou se vracíme k problematice voleb a zveřejnili jsme pro vás novou metodiku k mateřské a rodičovské dovolené.

Upozorňujeme vás na publikaci, ve které najdete základní pojmy z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489.

Závěrem ještě uvádím, že rekonstrukce sídla naší firmy dospěla do finiše. Tento týden ještě může dojít k minimálním technickým omezením provozu služeb v důsledku malování kanceláří. Od příštího týdne by mělo vše fungovat v plném režimu. Díky za pochopení.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.00
Mzdy 8.00c

ÚČETNICTVÍ

Aktualizace KEO-W 1.6.125

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.6.125. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Všechny novinky najdete zde.

Namluvená školení

Viktor Samek

.. nahoru.

Nutná instalace KEO-Účetnictví v 8.00

Upozorňujeme uživatele, že do konce roku musí mít nainstalovánu verzi KEO-Účetnictví 8.00 a vyšší. Důvodem je správné zpracování roční uzávěrky roku 2012. V nejbližších dnech vyjde i nová internetová aktualizace KEO-Účetnictví 8.01, která bude obsahovat další legislativní úpravy. Tato aktualizace již nepůjde spustit na verzi KEO 7.xx.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

České účetní standardy

Upozorňujeme uživatele na Finanční zpravodaj č. 6/2012, kde byly zveřejněny další účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.

A to:
č. 709-Vlastní zdroje
č. 710-Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Odkaz: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/financni_zpravodaj-2012-06.pdf.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Monitoring hospodaření obcí

MF ČR aktualizovalo data pro výpočet monitoringu hospodaření obcí. Nyní jsou již k dispozici data za rok 2011.

Monitoring vyvoláte v KEO-W z formuláře Výkazy-Roční a v KEO v nabídce Výkazy-Ostatní výkazy.

Monitoring hospodaření obcí není primárně určen pro hodnocení zadlužení jednotlivých obcí, ale pro hodnocení jejich hospodářské situace.

Zdrojem dat pro výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů jednotlivých obcí jsou výkazy FIN 2-12 M a Rozvaha sestavené k 31. 12. příslušného roku a předané do CSÚIS. Tyto výkazy je možné zobrazit v části ÚFIS - Výkazy.

Podrobné informace o monitoringu hospodaření obcí, včetně algoritmů výpočtu, jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva financí - viz Monitoring hospodaření obcí.

Informace o zadlužení územních rozpočtů v roce 2011 najdete na této adrese.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Informace o „křížových kontrolách“ výkazu PAP

Upozorňujeme uživatele, kteří zpracovávají výkaz PAP na zavedení „křížových kontrol“ (dále jen KRK) výkazu PAP na úrovni CSÚIS.

  • Je to nový typ kontroly, který se zavádí od 3. čtvrtletí 2012.
  • Smyslem křížových kontrol je prověřit, zda účetní jednotky vykazují do těchto částí stejné hodnoty na jednotlivé kombinace účtů a typů změn, jako partneři, které ve výkazu uvedly. Z toho vyplývá, že kontroly KRK se vzájemně provádějí pouze mezi účetními jednotkami, které zasílají PAP.
  • ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Výsledky křížových kontrol u výkazu PAP

MF ČR zveřejňuje dokumentaci k webové aplikaci MF ČR pro přístup k CSÚIS, kterou uživatelé zpracovávající výkaz PAP potřebují k pohledu na výsledek křížových kontrol výkazu PAP. Tato aplikace obsahuje ještě další funkčnosti, jako je monitoring výkazů a pohled do INBOXu. Pohled na výsledek křížových kontrol zatím není možný z aplikace ALISuis (CSÚIS nedovoluje přístup).

Do této speciální webové aplikace se může přihlásit každý uživatel, který má přístupová práva jako ZO resp. NZO do aplikací CSÚIS, pomocí internetu.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Správa číselníku účetních jednotek v CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb. (Technická vyhláška) novelizované dle Vyhlášky č. 434/2010 Sb. s účinností od 1.01.2011 povinnost informovat správce CSÚIS o změnách skutečností.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Problémy systému KEO na počítačích se systémem XP

V posledních dnech se objevuje v systému KEO problém s nedostatkem paměti. Je způsoben automatickou aktualizaci oper. systému Windows XP 10. 10. 2012 (aktualizace KB2724197), která změní obsazení paměti tak, že max. velikost spustitelného programu klesne asi o 50 KB. Což má za následek, že některé aplikace, pokud mají vyšší nároky na paměť havarují na nedostatek paměti.

Problém jde vyřešit několika způsoby – viz tento odkaz.

V případě problémů prosíme uživatele, obraťte se na své obchodní zástupce, či správce počítačů, aby Vám pomohl problém odstranit.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

Nové metodiky

Nové metodiky najdete na adrese: http://www.alis.cz/keo/mzdy.jsp.

  • Jak nastavit ZP u člena volební komise – příklady,
  • Volby a odměňování 2012 – 2013,
  • Mateřská a rodičovská dovolená,
  • Mzdy pro školy - statistiky P1-04 a ISP.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Volby a zdravotní pojištění

V říjnu 2012 se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů společně s prvním kolem voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Volebním orgánem jsou mimo jiné i okrskové volební komise, jejichž členové mají za výkon této funkce nárok na odměnu. Tyto odměny jsou posuzovány jako funkční požitky podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 ZDP, se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance. V bodě 1. až 7. ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsou však uvedeny výjimky, tzn. osoby, které se nepovažují za zaměstnance, i když mají výše uvedený příjem. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Informace pro pojištěnce:
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 15525/2012 bylo povoleno sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která od 1. 10. 2012 přebírá veškerá práva a závazky ZP M-A. K tomuto datu se stávají automaticky všichni pojištěnci Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny.
Shrnuli jsme pro vás informace z několika oficiálních zdrojů. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO-X

Nejde vám připojit KEO-X na základní registry?

Opakují se nám telefonáty, ve kterých uživatelé hlásí problémy s připojením KEO-X na ISZR. Snaha připojit se končí tímto chybovým hlášením: ...celý článek.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Slovník pojmů z oboru správy dokumentů

Jako spoluautor nového slovníku pojmů, který obsahuje základní pojmy z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí, vás chci upozornit na tento materiál, který je dostupný ke stažení zde.

Jan Frk

.. nahoru.

Jak naložit s přijatými zásilkami pro adresáta, který má trvalý pobyt na úřadě?

Na základě množství vašich dotazů vydáváme metodické stanovisko, které jsme konzultovali s odborem archivní správy a spisové služby MVČR.

Popis problému:

Jak má podatelna naložit se zásilkou, která jí je doručena a přitom je adresována občanovi, který podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů má trvalý pobyt na úřadě?

Příklad: Jestliže je občanovi s trvalým pobytem na úřadě zaslána např. doporučená zásilka s příznakem „nevracet, vhodit do schránky“, tak poštovní kurýr s velkou pravděpodobností dotyčného na úřadě nezastihne a dle pokynů vloží zásilku do schránky (úřad ji nemá, tedy na podatelnu). Následně se na podatelně hromadí cizí zásilky a úřady netuší, co mají v takové situaci dělat. ...celý článek.

Jan Frk

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Mzdy verze 8.00c

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
  • Řeší soulad ve výši odvodů do FKSP s účetními podklady.
  • Nové formuláře HOZ a PPZ pro zdravotní pojišťovny.
  • Odstranění kontroly zdravotního pojištění u pracovního poměru 13 - člen volební komise.
Stáhnout

A121024MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na říjen

 

Policie včera zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí.
Jde o nenapravitelného recidivistu, který již byl za stejný čin trestán v letech 1721, 1845 a 1926.

 

Co musí za život udělat muž?
Zasadit strom, postavit dům a zplodit syna.
Co musí udělat žena?
Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.