Obecní e-noviny na webu: 12/2012

12 / 2012

18. 12. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

díky za další rok spolupráce. V posledních letech jsme touto dobou vždy avizovali kvanta legislativních novinek a administrativních povinností, které z nich pro vás plynuly. Letos ne, že by nebyly, ale není to z tohoto hlediska tak strašné. Jedna velká neznámá však nedělá radost asi všem, kterých se to týká – a to je nejistota, jak to vlastně bude v r. 2013 se sazbami DPH.

Pro zpracování roční uzávěrky v účetnictví jsou nutné nejnovější verze, tedy KEO-W 1.6.179 a KEO Účetnictví 8.01. Přečtěte si nové metodické pokyny k roční uzávěrce a opravným položkám k pohledávkám v KEO, popis roční uzávěrky a agendy Opravné položky k pohledávkám v KEO-W najdete v dokumentaci.

Pro blížící se prezidentské volby jsme pro vás připravili metodické pokyny, jak je v systému KEO-X zpracovat. Všem evidovaným uživatelům jsme je zaslali jako přílohu e-mailu, ale najdete je i na našich www stránkách.

Ke všem ekonomickým modulům systému KEO jsou k dispozici aktuální internetové aktualizace.

Věříme, že právě probíhajícími změnami v poskytování hot-line služeb zajistíme v roce 2013 jejich lepší dostupnost při zachování stávající kvality.

Vám i vašim blízkým přeji příjemné prožití vánočních svátků, optimistické vkročení do roku 2013, a v něm pak především dobré zdraví, štěstí a pracovní i osobní pohodu.

Ing. Oldřich Gabriel

Připomínáme, že v pátek 14.12. proběhlo přečíslování telefonních linek na naše hot-line pracoviště.

Nově je k dispozici linka 487 882 111 s provolbami a tyto nové přímé linky:

 • 487 882 101 - pro KEO-W
 • 487 882 102 - pro KEO-X
 • 487 882 103 - pro KEO

Původní čísla 487 823 806 a 487 824 800 (záležitosti, které nesouvisí s programem) zůstávají v platnosti.

Kompletní výčet kontaktů do ALISu a rozsahy služeb najdete zde.

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.01
Mzdy8.00d
Majetek8.00b
Poplatky8.01

ÚČETNICTVÍ

Novinky v KEO-W

KEO-W Inventury účetních stavů

Nové sestavy inventur najdete ve formuláři Sestavy na záložce Inv. soupisy a vychází z aktuální legislativy. Pro sestavy 17c a u17d obsluha nastaví v dolní části obrazovky doplňující údaje, jako jsou členové inventarizační komise a pod. Po zaškrtnutí „Zobrazit doplňující údaje na každé stránce“ se tyto Doplňující údaje vytisknou na každou stranu, bez zaškrtnutí se vytisknou pouze na konci inventurní sestavy.

KEO-W Roční uzávěrka

Roční účetní uzávěrka se spouští v období leden nového roku, pokud tedy uzavíráte rok 2012, proveďte nejprve měsíční uzávěrku do období 01/2013.
Program nejprve provede kontroly; pokud program najde vážný nedostatek, není dovoleno provést roční uzávěrku. Samotné provedení roční uzávěrky je velice jednoduché. Zkušená obsluha může nastavit zpracování v nabídce "Číselníky - Základní číselníky - Řídící soubor roční uzávěrky".

Jako úplná novinka je nyní v programu možnost před provedením uzávěrky připravit sloučení účtů (tlačítko "Číselník pro sloučení účtů"). Po otevření formuláře se na levé straně se vyplní účty, které se mají sloučit do účtů uvedených na pravé straně. Po provedení uzávěrky dojde ke sloučení účtů - v počátečních stavech nového roku budou účty uvedené v číselníku na pravé straně.
Jestliže uživatel nepotřebuje provést sloučení, číselník pro sloučení nevyplní a provede roční uzávěrku.

 

 

...všechny novinky najdete zde.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Účetnictví verze 8.01

Byla zveřejněna internetová aktualizace KEO-Účetnictví 8.01, která je důležitá pro zpracování roční uzávěrky. Nová verze je určena všem typům organizací.

Verze obsahuje metodické pokyny MF ČR platné od 1. prosince 2012:

 • Balíček XSD schémat CSÚIS č.18
 • Kontrolní vazby CSÚIS verze č.24

...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Nové metodiky k Účetnictví

Nové metodiky jsou důležité pro zpracování roční uzávěrky a zpracování opravných položek k pohledávkám v KEO Účetnictví (popis pro KEO-W najdete v dokumentaci).

Roční uzávěrka.

Opravné položky k pohledávkám.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Roční výkazy v posledních verzích KEO-W a KEO

Ve verzi KEO Účetnictví 8.01 a KEO-W od verze 1.6.134 jsou dle poslední legislativy aktualizovány roční výkazy:

- Peněžní toky (Cash flow),
- Změny vlastního kapitálu.

Je doplněna novinka:

- Výpočet poměrových ukazatelů. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Aktualizace kontrolních vazeb výkazů a XSD schémat CSÚIS

MF ČR zveřejnil nové metodické pokyny CSUIS pro zpracování výkazů 4. čtvrtletí roku 2012. Jsou zveřejněny formou:

- Balíček XSD schémat CSÚIS č.18,
- Kontrolní vazby CSÚIS verze č.24.

Pokyny MF ČR byly platné pro ostrý provoz CSÚIS od 1. prosince roku 2012 a zapracovány do verze systému KEO-Účetnictví 8.01.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Oprava tiskového výstupu výkazu FIN 2-12M v KEO-Účetnictví 8.01

V tisku částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12M došlo k přehození hodnot ve sloupcích rekapitulace podle zdrojů. Tato chyba tisku nemá žádný vliv na výstup výkazu do systému CSÚIS. Pro opravu tiskového výstupu je třeba stáhnout a následně spustit tuto krátkou internetovou aktualizaci s novým tiskovým vzorem.

Oprava sestav se provede automaticky při prvním spuštění systému KEO Účetnictví. Výkaz FIN 2-12M je třeba znova zpracovat.

Aktualizaci lze nainstalovat pouze na verzi KEO Účetnictví 8.01.

Stáhnout

A121211SA._ak

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Výkaz PAP v roce 2013

Z návrhu novelizace vyhlášky 383/2009 vyplývá:

a) Výkaz PAP zpracovávají vybrané účetní jednotky podle stejných pravidel jako v roce 2012:

 • Obce, které mají k 1. 1. 2013 počet obyvatel 3000 a více,
 • Příspěvkové organizace, které mají aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2012 a zároveň k 30. 9. 2012 vyšší než 100 mil.Kč.

b) Od 1. 1. 2013 bude do výkazu PAP:

 • u některých účtů (PAU) bylo rozšířeno analytické členění,
 • je upraven číselník typů změn přírůstků/ubytků (TZ),
 • u řady analytických účtů (PAU) je upraveno sledování dle partnerů (aktiva/pasiva, transakce)- většinou rozšířeno.

Aktualizační vyhlášky zatím ještě nejsou ke dni vydání e-novin parlamentem schváleny.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Odstávka daňového portálu

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, dojde od 1. 1. 2013 ke změně organizační struktury daňové správy a její transformaci do Finanční správy ČR. Tyto změny bude třeba promítnout do struktur informačního systému daňové správy tak, aby odpovídal novému organizačnímu uspořádání. V důsledku toho nebudou od pátku 28. 12. 2012 0:00 hodin do středy 2. 1. 2013 8:00 hodin dostupné aplikace Daňového portálu: Elektronická podání pro daňovou správu (EPO), Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH a Komunikační schránka pro banky.

Za případné komplikace se velice omlouváme.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, Technická podpora aplikací.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

Upozornění ke zvýšené sazbě pojistného

Jedná se o zaměstnavatele, kteří si stanovili pro kalendářní rok 2012 zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26% z vyměřovacího základu (podle § 7 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č.589/1992 Sb.

Tato zvýšená sazba má platnost pouze do 31. 12. 2012.

Pokud tyto organizace budou splňovat podmínky pro zvýšené pojistné i v roce 2013, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (Pražské správě sociálního zabezpečení, Městské správě soc. zabezp. Brno) nejpozději do 20. ledna 2013.

Zaměstnavatelé, kteří tento termín nedodrží, nebudou mít možnost se k této zvýšené sazbě přihlásit. Dané podmínky platí i pro zaměstnavatele, kteří se chtějí nově přihlásit ke zvýšené sazbě pojistného pro rok 2013.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Zaměstnanec neoznámil svému zaměstnavateli, že změnil zdravotní pojišťovnu

Jak řešit tuto situaci?

Může se stát, že zaměstnanec neoznámí svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání. Zdravotní pojišťovna, které měla platba správně náležet, eviduje u tohoto zaměstnavatele ke dni splatnosti (tj. za příslušný kalendářní měsíc nejpozději k 20. dni následujícího kalendářního měsíce) pohledávku na pojistném včetně nároku na penále. Naopak u zdravotní pojišťovny, které platba nepatří, vzniká takto přeplatek na pojistném.

Za účelem zastavení běhu penále je prioritně zapotřebí neprodleně uhradit dlužné pojistné a zároveň (s odůvodněním vzniklé skutečnosti) požádat o vrácení přeplatku; zdravotní pojišťovna je povinna vrátit přeplatek v rámci zákonné měsíční lhůty. Vzniklou situaci nelze vyřešit tím způsobem, že by si pojišťovny příslušnou částku pojistného mezi sebou navzájem převedly, neboť pojistné se odvádí ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěnec (zaměstnanec) pojištěn.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO-X

Zpracování volby prezidenta republiky

Zveřejnili jsme novou metodiku pro zpracování prezidentských voleb, které proběhnou v lednu 2013.

Uživatelům je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Metodiky.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-W verze 1.6.179

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.6.179. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Účetnictví verze 8.01

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
 • Roční účetní uzávěrka, včetně tvorby účetních počátečních stavů a počátečních stavů PAP informací,
 • Upravené inventurní seznamy podle nejnovější legislativy,
 • Opravné položky k pohledávkám: byly aktualizovány funkce (filtry, sestavy,…) a doplněny o evidenci opravných položek k pohledávkám z Poplatků (SU=315,…),
 • Aktualizované roční výkazy „Peněžní toky a změny vlastního kapitálu“,
 • Výpočet poměrových ukazatelů dle zákona č.420/2004 Sb.,
 • Doplnění knihy došlých faktur o sestavu „neuhrazených“ faktur,
 • Příprava rozpočtu roku 2013 – závazné ukazatele i rozpis rozpočtu,
 • Úprava tisku rozpočtu dle paragrafů,
 • Úprava kontrol při pořízení do účetních deníků dle nových kontrolních vazeb,
 • Instalace nových aktuálních číselníků pro výkazy,
 • Úprava nabídek pro zpracování účetních a finančních výkazů,
 • Úpravy tiskových výstupů dle požadavků,
 • PAP výkazy - kontrola na číselník IČO, který vydává MF ČR a doplnění dalších kontrol dle vydaných kontrolních vazeb,
 • PAP výkazy – nabídky na webovou aplikaci pro zobrazení výsledků křížových kontrol (pouze pro toho kdo má přístupová práva jako ZO či NZO k CSÚIS).
Stáhnout

A121210SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Účetnictví verze 8.01 – úprava tisku výkazu FIN2-12M

Určeno

Pouze ÚSC, DSO.

Popis

Po instalaci verze KEO-Účetnictví 8.01 je třeba spustit tuto krátkou internetovou aktualizaci, která upraví tiskovou sestavu výkazu FIN 2-12M. Opravuje se pouze tiskový výstup. Datový výstup pro krajské úřady nebo CSÚIS je bezchybný. Viz článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 8.00d

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.00c

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
 • Úprava zkušebního výpočtu daně při nepodepsaném prohlášení a příjmu nad 5000 Kč (volby 8.Z.).
 • Úprava plnění FKSP. Vyřazeno omezení pro druh 4 a 7 a do FKSP. Do FKSP se dostanou všechny MS označené v číselníku MS do FKSP bez výjimky. Týká se
  MS 5290, 5320, 5330, 5880 a 7320.
 • Úprava sestav pro FKSP: M039, M039S, M069 a M040 (nezahrnuté částky).
Stáhnout

A121206MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Majetek verze 8.00b

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
 • Doplněna možnost 1.6.4. Změna ostatních údajů pro účetní odpisy.
 • Doplněna možnost 1.6.5. Změna hodnoty účetních odpisů.
 • Upraveno stránkování sestav DM73a, DM73b a DM73c.
 • Do sestavy DM01a doplněn Transfer u druhu pohybu 303.
 • Doplnění menu pro dooprávkování PO (volby 1.D.).
Stáhnout

A121201MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Poplatky verze 8.01

Reinstalace verzí

8.00

Určeno

Všem organizacím.

Tato verze je bezpodmínečně nutná pro zpracování „opravných položek k pohledávkám“ v systému KEO-Účetnictví 8.01.

Popis změn
 • Upravená vazba na Opravné položky v KEO Účetnictví.
 • Nová sestava pro Opravné položky (DP47E).
Stáhnout

A121212DP._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na prosinec

 

Baví se kolegyně po vánočních svátcích:
„Co ti dal manžel pod stromeček?”
„Nádherný norkový kožich.”
„A sedí?”
„Jo, oni tam měli nainstalovanou průmyslovou kameru!”

 

Bylo po Vánocích a soudce byl ještě v příjemné sváteční a dobromyslné náladě. Zeptal se předvedeného muže:
„Za co jste tady?”
„Za předčasné vánoční nákupy.”
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?”
„Asi tak tři hodiny před začátkem otvírací doby.”

 

Novoročenka