Obecní e-noviny na webu: 11/2012

11 / 2012

28. 11. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v tomto vydání zpravodaje opakovaně avizujeme naše prosincové "školící turné". Přestože řada z vás se již na vypsané termíny přihlásila, ještě jednou opakujeme informaci pro ty, ke kterým se z nějakého důvodu nedostala.

S předstihem vám též sdělujeme, že ještě do konce letošního roku připravujeme výrazné změny v poskytování telefonického poradenství (hot-line). Dojde k rozšíření kapacity služeb, ale také k nezbytné změně telefonních čísel. O konkrétních novinkách vás budeme včas informovat zvláštním e-mailem a na našich www stránkách.

Počet uživatelů KEO-W výrazně roste. Předkládáme vám výčet aktuálních užitečných novinek.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.00
Mzdy8.00c
Majetek8.00a

ÚČETNICTVÍ

Odstávka CSÚIS

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:
od 30.11.2012, od 19:00 hodin - do 02.12.2012, do 23:00 hodin
nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), jeho části Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu (RISPR) a Rozpočtový informační systém - Realizace rozpočtu (RISRE); a dále ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy. V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

OSTATNÍ

Zprávy Ministerstva financí ČR 5/2012

OBSAH:

 1. Výpočet poměrových ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2012.
 2. Schvalování rozpočtových opatření.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (225 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W novinky

Uvádíme některé ze zajímavých novinek KEO-W Účetnictví a Poplatky.

Jednodušší filtr v bance a pokladně

Byl zjednodušen filtr pro výběr prvotních dokladů (F3) v bance a pokladně. Nyní lépe vyhovuje potřebám uživatelů viz obrázek.

Otevřít data v Excelu

Tuto novinku využijí všichni, kdo si potřebují vytvářet vlastní rozbory nad daty v programu Excel. V prohlížení Deníku a Knih stiskněte ikonku Excel a zobrazená data se otevřou v programu Excel ve zvoleném třídění a filtru.

Šablony pro prvotní doklady

Oblíbené šablony nyní i pro prvotní doklady! Nejprve si připravíte svoje vzorové doklady (Číselníky-Šablony PD) včetně informací o DPH, zaúčtování předpisu a přípravy platby. Vygenerování prvotních dokladů podle vzorové šablony se provádí v pořízení prvotních dokladů, tlačítko "Nový doklad-šablona".
Připravujeme vylepšení, kdy si obsluha bude moci změnit výši částky těsně před použitím šablony.

Pokladní doklad na A5

Připravili jsme variantu pokladního dokladu na A5. Pokud budete chtít tisknout tuto jednodušší variantu, nastavte si v pokladně - Tisky - záložka Nastavení tisku pokl.dokladů - Tisknout pokladní doklad na A5.

Peněžní toky a Vlastní kapitál

Dva nové roční výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu najdete ve formuláři Finanční výkazy.
Při vytváření ročních výkazů se nejdříve provede kontrola na splnění podmínky pro samotné jejich zpracování. U výkazu Přehled o peněžních tocích je také možná ruční editace hodnot v Kč.
Po zpracování se vytvoří dvě sestavy v PDF a jedno XML pro možné odeslání.

Vlastní texty k rozpočtovým opatřením

Rozpočtová změna (rozpočtové opatření nebo změna rozpisu): formulace "Rozpočtovým opatřením dojde..." - tento text je nyní možné upravit dle vlastních požadavků. Vzor pro úpravu najdete ve formuláři Číselníky - Vzorové texty.

 

 

...a spousta dalších novinek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

ALIS spol s r.o. je členem IRMS-CRG

V měsíci listopadu se společnost ALIS stala členem prestižní organizace „Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s.“, která sdružuje specialisty na problematiku správy informací a dokumentů (Information and Records Management) v České republice. V současnosti je zde firma zastoupena prostřednictvím metodika SSL Jana Frka.

Jan Frk

.. nahoru.

Aktualizace Adresáře KEO-X

V listopadu byla zveřejněna důležitá aktualizace, která zaručí, že všechny změny zapsané do karty obyvatele v Evidenci obyvatel KEO-X jsou automaticky propisovány do Adresáře. Jde o změny zapisované přes tlačítko Změny i o opravy údajů editací přímo v kartě. Součástí této aktualizace bylo i vynucení zapsání dříve zaznamenaných změn. Tj. spuštění „dvoukrokové“ aktualizace Adresáře dle EO, kterou uživatelé dříve prováděli ručně. Tím se načetly všechny v minulosti zapsané změny a nové se budou zapisovat ihned. Cílem bylo podstatně zjednodušit práci s poplatníky, kteří se načítají právě z Adresáře.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Ztotožnění obyvatel v EO KEO-X

Uživatelé, kteří mají zprovozněno napojení KEO-X na základní registry, již mohou načítat AIFO k obyvatelům v aktuální kartotéce. Proces se spouští na tlačítko a je možné jej kdykoliv přerušit a pokračovat jindy. Výsledkem ztotožňování je především suma ztotožněných obyvatel, dále tabulka s obyvateli, ke kterým podle zadaných podmínek (jméno, příjmení, adresní údaje) bylo nalezeno více subjektů a je třeba z nich vybrat správného obyvatele ručně. Třetí množinou jsou obyvatelé, jejichž údaje na kartě obyvatele nesouhlasí s žádným subjektem v ROB.

Proces notifikace je složitý (adresní údaje v ROB nejsou, adresa je zapsána formou kódu adresního místa v RÚIAN), a proto trvá poměrně dlouho (aktuální kartotéka s tisícem obyvatel cca 30 minut). V posledním katalogu egon služeb je nově služba hledání podle RČ, kterou budeme v budoucnu chtít používat v procesu ztotožnění. Tím by se podstatně zpřesnil a ubylo by obyvatel v tabulce pro ruční ztotožnění. Pro karty obyvatel, ke kterým bylo tímto procesem získáno AIFO, bude následně možné načítat změny, zaznamenané v ROB.

Ing. Jarmila Garielová

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Majetek verze 8.00a

Reinstalace verzí

8.00

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
 1. Do parametru pro tisk inventurních sestav doplněno:
  • okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
  • okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den),
  • ocenění majetku k rozvahovému dni / k rozhodnému dni a
  • způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů.
 2. Úprava inventarizačních sestav:
  • v dlouhodobém hm. a nehm. majetku: DM70h, DM70i, DM70j, DM73a, DM73b,
  • v podrozvahovém majetku: PM70h, DM73b,
  • v neúčetním majetku: PM70h, DM73b,
  • ve finančním majetku: FM70h, DM73a,
  • za více skupin majetku: PM70j, DM73c.
 3. V dlouhodobém hm. a nehm. majetku doplněna nová sestava DM70k - "Inv. sestavy dle umístění a SU a AU", (nabídka 1.9.3.1.7.).
 4. V podrozvahovém majetku doplněna nová sestava DM70h a DM73a "Inv.sestavy podle SU a AU", (nabídka 2.9.3.1.2a).
 5. Úprava inventární karty DM78a:
  • doplněny údaje Klasifikace/Úč.odp.sk. a Způsob účetního odpisování,
  • údaj Třídníkové číslo zrušen,
  • doplněny informace k transferům - tabulkový přehled o celkové částce transferu a jeho rozpuštěné hodnotě.
 6. V sestavách odpisových plánů (DM81g, DM81h, DM81i) je zohledněna vyřazovací zůstatková cena.
 7. Zpřístupněna nabídka "Jednorázově odepsat drobný majetek" i pro příspěvkové organizace, nabídka S.-U.-Jednorázově odepsat drobný majetek.
 8. V nabídce "Dooprávkování PO" pro příspěvkové organizace, které ještě neodpisují podle ČÚS č.708 je připravena možnost přípravy klasifikace pro dooprávkování k 31. 12. 2012.
 9. Zablokování měsíční závěrky za 12/2012.
Stáhnout

A121114MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na listopad

 

"Co jsi dostala k narozeninám?"
"Obraz od Rembrandta."
"A od ostatních... ?"

 

Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní hlídka:
"Kam jedete tak pozdě v noci?"
"Na přednášku o škodlivém vlivu alkoholu, tabáku a nočního života na lidský organizmus."
Policista se nedůvěřivě ptá:
"Prosím vás a kdo organizuje takovou přednášku ve dvě v noci?"
"Jako obyčejně - moje žena..."