Obecní e-noviny na webu: 5/2012

5 / 2012

22. 5. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

tentokrát začínám „omluvenkou“. V termínu 23. - 26. 5. 2012 proběhne pracovní setkání většiny našich regionálních obchodních partnerů. Omluvte proto, prosím, jejich výrazně omezenou dostupnost v těchto dnech. Služba na „centrálních“ hot-line pracovištích v České Lípě je zajištěna ve standardních dnech a časech. Děkujeme za pochopení.

Stejně jako v minulém zpravodaji se i v květnu většina příspěvků týká účetnictví a souvisejících problematik. Vyberte si z nových metodických pokynů ty, které se vás přímo týkají.

Nepřehlédněte informaci o odstávce CSÚIS ve dnech 25. 5. – 27. 5. 2012.

Prohlášení k integraci informačních systémů dodávaných naší společností se základními registry jsme vám zaslali i jako samostatnou e-mailovou zprávu. Děkujeme za kladné ohlasy. Na související dotazy budeme průběžně odpovídat. K této problematice připravujeme i potřebné zázemí a podporu.

Přeji vám příjemný zbytek května.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví7.95
Mzdy7.92b
Majetek7.92c
Poplatky7.91a

ÚČETNICTVÍ

KEO-účetnictví verze 7.95

Pro zpracování výkazů za druhé čtvrtletí roku 2012 je připravena nová verze systému KEO-Účetnictví 7.95.

Verze je k dispozici formou internetové aktualizace a obsahuje hlavně novinky pro první zpracování PAP výkazů, včetně nové funkce na rozdělení počátečních stavů dle požadavků PAP (pomocný analytický přehled).
Tato verze je určena hlavně ÚSC a PO organizacím.
Podmínka: aktualizaci lze spustit na jakoukoliv verzi KEO-Účetnictví 7.9x. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Rozpočtové změny v systému KEO-Účetnictví 7.9x

Zavedení „závazných ukazatelů“ do systému práce s rozpočtem zavedlo některé nové pojmy a logicky změnilo i systém číslování rozpočtových změn.

Změny schváleného rozpočtu, tj. tvorba tzv. „upraveného rozpočtu“, mohou mít dvě formy: ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Upozornění na nové metodiky k systému KEO-Účetnictví

Metodika k číslování rozpočtových změn

Metodika pro zpracování výkazu PAP včetně rozdělení počátečních stavů pro PAP

Metodika k nasazování období zpracování DPH

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

CSÚIS - změny při registraci zodpovědné osoby

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, že od 24. 4. 2012 je k dispozici úprava funkčnosti Agenda ZO/NZO (zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby) spočívající v následujících změnách: ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Plánovaná odstávka CSÚIS

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:
od 25.05.2012, od 19:00 hodin - do 27.05.2012, do 23:00 hodin
nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Pravidla pro generování období DPH

V metodikách DPH byla zveřejněna pravidla pro generování období DPH. Období DPH je údaj u každé věty DPH, podle kterého se vybírá věta DPH do zpracování daňového přiznání k DPH.
Metodika Pravidla pro generování období DPH zde ke stažení.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Došlé faktury za stavební práce u plátců DPH v KEO-Účetnictví od 1. 1. 2012

Některé organizace ještě nezaznamenaly změnu ve zdaňování stavebních a montážních prací. Od 1. 1. 2012 je nutné řešit § 92a režim přenesení daňové povinnosti. Týká se všech plátců DPH. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Pokud se daňový doklad za stavební práce týká jen veřejné správy, režim přenesení daňové povinnosti se na tento doklad nevztahuje, a od dodavatele stavebních prací (plátce DPH) by měl být doklad vystaven včetně DPH. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Zpracování výkazu PAP a rozdělení počátečních stavů

Metodický popis zpracování a odesílání PAP výkazů, včetně rozdělování počátečních stavů je obsažen v této metodice.

Tyto funkce jsou součástí nové verze KEO-Účetnictví 7.95.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Pilotní provoz PAP výkazů

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), o časovém plánu a parametrech připravovaného Pilotního provozu.

Pilotní provoz PAP je připravován v zájmu minimalizace případných chyb jak na straně účetních jednotek (ÚJ), tak na straně CSÚIS. V rámci pilotního provozu bude umožněno ÚJ zasílat výkaz PAP s dále uvedenými parametry a bude jim tak umožněno odladit jeho technickou podobu ještě před produktivním zasíláním od 1. 7. 2012. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

POPLATKY

Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších zákonů

Dne 15. 5. 2012 podepsal prezident republiky novelu zákona o místních poplatcích.

Poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012 a za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy. Nová úprava platí pro poplatky od roku 2013.

Nově je upravený poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ...celý článek.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Informační systémy společnosti ALIS jsou připravovány na integraci se základními registry veřejné správy

Firma ALIS v testovacím režimu (společně s MÚ Kamenický Šenov) připravuje svoje informační systémy na ověřování referenčních údajů ze základních registrů. Tato podpora bude integrována do jednotlivých modulů tak, jak vyžaduje od 1. 7. 2012 platná legislativa.

Řešení připojení k základním registrům veřejné správy získají uživatelé našich systémů zdarma.

O novinkách budou zákazníci informováni články na našem webu www.alis.cz, zprávami v Obecních e-novinách i prostřednictvím sítě regionálních obchodních zástupců.

Ing. Luděk Galbavý

.. nahoru.

KEO-W

Aktualizace KEO-W 1.5.133

Byla zveřejněna nová verze KEO-W 1.5.133. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-W - zajímavé novinky a funkce

Vypichujeme zde některé zajímavé novinky a vlastnosti systému KEO-W.

Chcete otevřít sestavu ve Wordu?
Klikněte na sestavě pravým tlačítkem myši a zvolte "Propojení programů Office".
...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-účetnictví verze 7.95

Reinstalace verzí

7.90, 7.91, 7.91a, 7.92, 7.92a, 7.92b, 7.93, 7.93a, 7.94, 7.94a, 7.94b, 7.94c

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn

Článek

Stáhnout

A120520SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 7.92b

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.90d, 7.90e, 7.90f, 7.90g, 7.90h, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.91d, 7.91e, 7.91f, 7.91g, 7.91h, 7.91i, 7.91j, 7.92, 7.92a

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Doplněna kontrola na vyplnění data UZP/UUP pro export zaúčtování do KEO-W.
 • Odstraněn nesoulad sestav M039 a M039S (úprava CIS3MZ07).
 • Upraven výstup P1-04 do XML, odstraněn problém s kódováním.
 • Doplněna kontrola na souběh překážek v práci s nemocí.
 • Doplněna kontrola na překročení hranice příjmů z krátkodobých zaměstnání.
 • Vyřešen problém ELDP s více stejnými pracovními poměry za sebou, kdy u každého z nich je nemoc.
 • Do distribučního číselníku doplněny mzdové složky 6111 a 6121.
 • V ELDP upraveno vyhodnocení přechodu rodičovské dovolené v lednu při roční uzávěrce.
 • Upraveno přebírání distribučních číselníků s ohledem na uživatelsky doplněné mzdové složky (tyto končí číslicí "9"). Číselníky CIS3MZ31, CIS3MZ24, CIS3MZ32 a CIS3MZ33.
 • Upraveno vyhledávání sestavy M612 (úprava CIS3MZ38).
 • Do sestavy M013C a M014C a do souvisejícího "Výpis PDF (rok 2012)" doplněna informace o invaliditě.
 • Upraveno sestavovaní ELDP při více stejných pracovních poměrech za sebou postupně v měsíci v případě, že u každého poměru je nemoc.
Stáhnout

A120509MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Majetek verze 7.92c

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.91, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.92, 7.92a, 7.92b

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Upravená kontrola "Jiná hodnota účetní odpisové sazby než počítá Dooprávkování" - pro 7.1.5.

Popis kontrol v této metodice.

Stáhnout

A120426MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na květen

 

Ve Velké Británii uskutečnili rozsáhlý průzkum veřejného mínění.
Otázka zněla:
„Myslíte si, že je v Británii příliš mnoho imigrantů?“
Odpovědi:
17 % Ano,
11 % Ne,
72 % Nerozumět otázka.

 

Letí vrána po lese, kochá se krásnou přírodou a vesele si kráká "Krá Krá". Najednou narazí do stromu, padne na zem na záda a chvíli leží omráčená. Pak se zvedne a nesměle se ozve "Pípí", "Kuku kuku", "Huuuuuu" … sakra jak to vlastně bylo???