Obecní e-noviny na webu: 3/2021

3 / 2021

23. 3. 2021

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

skutečně zásadní, ale nenárokovou novinkou pro účastníky námi pořádaných webinářů, je možnost následného spouštění videozáznamu akce přímo z programu KEO4 (po úhradě příslušné faktury). Už jsme řešili i případy, kdy vážní zájemci, kterým se termín školení nehodil, ale o absolvování akce měli velký zájem, byli ochotni si účast uhradit s tím, že tak získají přístup alespoň k videozáznamu (pokud je k dané akci k dispozici).

K webinářům se váže i náš záměr postupně přidávat další úzce specializované akce zaměřené na „vychytávky“ jednotlivých programových modulů. Samozřejmě nás zajímají i vaše přání a požadavky na konkrétní akce, takže v blízké době chceme realizovat elektronický „dotazníkový“ průzkum.

Z legislativních novinek vás tentokrát upozorňujeme na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě a na novelu zákona o místních poplatcích, který nabyl účinnosti k začátku roku 2021.

Mějte se i v nouzovém stavu předjarně.

Ing. Oldřich Gabriel

ŠKOLENÍ

Záznamy z webinářů

Připravili jsme pro vás řešení pro sdílení videozáznamů z webinářů přímo v programu KEO4. Do dvou až tří dnů po zaplacení faktury za školení se webinář automaticky zpřístupní v programu KEO4 (na hlavní ploše ikona KEO4 vlevo nahoře – nabídka Webináře). Upozorňuji, že záznamy webinářů nejsou nároková součást školení. Záleží na tom, zda se záznam povede vytvořit a uložit pomocí programu Webex. Webináře nahráváme od 10. prosince 2020, tudíž záznamy webinářů, které proběhly před tímto datem, nejsou k dispozici.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. "izolačka")

Dne 5. 3. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě. Dle tohoto zákona mají zaměstnanci v období od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den (nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů) trvání nařízené karantény nebo izolace. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel, který si o výši těchto příspěvků následně sníží odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Česká správa sociálního zabezpečení aktuálně připravuje podrobné informace jak postupovat v jednotlivých situacích tak, aby při zpracování mezd za měsíc březen byly k dispozici všechny potřebné informace v případech, kdy lékař potvrdí na eNeschopence karanténu nebo izolaci. Z tohoto důvodu zatím vyčkáváme s finálními úpravami programu KEO4 Mzdy a ALIS-PVS. Aktualizaci s provedenými změnami (možnost výpočtu mimořádného příspěvku při karanténě a izolaci, implementaci služby PVPOJ21) můžete očekávat koncem měsíce března.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Novela zákona o místních poplatcích 2021

Na úplném konci roku 2020 a poměrně narychlo schválila Poslanecká sněmovna rozsáhlý balíček odpadové legislativy, který mimo jiné přinesl nejenom nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zrušil ten původní č. 185/2001 Sb., ale také upravil systém vybírání poplatků za odpady v zákoně o místních poplatcích 565/1990 Sb.
Vzhledem k tomu, že Sněmovna odmítla návrh senátu, aby balíček nabyl účinnosti až 1. 1. 2022, byla účinnost celého balíčku stanovena na 1. 1. 2021.

...celý článek.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Banka – nová funkce „Vrátit platbu“. Tuto funkci najdete v detailu bankovní transakce a usnadní vám vrácení chybné platby zpět na původní účet. V detailu bankovní transakce stiskněte tlačítko Akce / Vrátit platbu. Zobrazí se průvodce a v prvním snímku vyberte, zda vytvořit nový příkaz k úhradě, nebo chcete platbu připojit k již existujícímu příkazu k úhradě.
 • Platební kalendáře – usnadnili jsme vytváření kopií a nyní můžete vytvořit třeba 12 kopií platebního kalendáře (položek) najednou. Vyberte v seznamu dokladů platební kalendář, který chcete namnožit, a stiskněte tlačítko „Vytvořit kopii“. Zadejte počet kopií, datum splatnosti vytvářených kopií a pokud zaškrtnete Generovat po měsících, tak pokud máte např. Datum splatnosti 1. 1. 2021, tak se vám vygenerují kalendáře se splatností 1. 1. 2021, 1. 2. 2021, 1. 3. 2021, 1. 4. 2021... podle toho, kolik kopií (položek platebního kalendáře) vytváříte.
 • Ostatní příkazy k úhradě – přidali jsme funkci „Vytvořit kopii“, abyste si mohli zkopírovat starší příkaz k úhradě a vytvořit podle něj nový.
 • ...celý článek.

 • Do detailu bankovního výpisu jsme přidali číslo účtu (zobrazuje účet nastavený v číselníku Banky).
 • Karta rozpočtu – když v kartě rozpočtu v dolní části překliknete na záložku „Obraty dle SU AU“, tak jsme vpravo dole doplnili přehlednou tabulku se součty po měsících.
 • Číselníky / Základní / Účtový rozvrh – do nástrojové lišty jsme doplnili tlačítko „Hromadná změna“, abyste mohli hromadně měnit příznaky „Sledovat účet v saldokontu“ nebo „Sledování obratů DPH“.
 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Do menu Předpisy a do menu Poplatníci jsme přidali novou záložku „Dokumenty“. Zobrazí se tam všechny dokumenty všech předpisů, resp. poplatníků.

  Dokumenty lze odesílat do spisové služby nebo e-mailem jednotlivě (z detailu předpisu nebo poplatníka), nebo hromadně (v záložce „Dokumenty“ si můžete hromadně nafiltrovat, označit a vytvořit e-maily).

  Odeslání e-mailů se skládá ze tří kroků:

  • 1. Vytvořit e-mail(y) – tlačítko „Nový e-mail“ v nástrojové liště,
  • 2. Uložit e-mail(y) k odeslání – tlačítko „Uložit k odeslání“ při vytváření e-mailu,
  • 3. Po kontrole e-mail(y) odeslat - v nabídce E-maily / K odeslání zaškrtněte e-maily, které chcete odeslat a pomocí tlačítka Odeslat e-mail je odešlete.

  Již odeslané e-maily najdete v nabídce E-maily / Odeslané.

 • Na formuláře upomínek, platebních výměrů a exekucí jsme přidali ikonu základních registrů pro ověření poplatníka v základních registrech.
 •  

 • Sestava PA011 „Podklad k inventuře pohledávkového účtu – po měsících“ – do pravého panelu jsme přidali volbu „Netisknout nulové měsíce“. Když zaškrtnete, sestava nebude obsahovat měsíce, ve kterých nevznikly žádné předpisy, dobropisy, úhrady ani likvidace.
 • Číselník Příjmové řady – v detailu je možné zvolit i další způsob výpočtu poměrné části poplatku, a to „Každý započatý den (nájmy)“. Při tomto nastavení bude částka předpisu vypočtena dle dní, po které povinnost trvala.
 • V nabídce Povinnosti (Poplatkové, Smluvní, Smluvní s vyúčtováním) a v nabídce Předpisy byl do filtru a nabídky sloupců přidán údaj „Datum úmrtí“.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme výpočet nároku na dovolenou v případě různých variant režimu pracovní doby v průběhu roku.
 • Přejmenovali jsme typy pracovních vztahů "Člen komise, který není zastupitel" a "Člen komise, který je neuvolněný zastupitel" na "Člen výboru, který není zastupitel" a "Člen výboru, který je neuvolněný zastupitel", aby nedocházelo k záměně s "Členem volební komise".
 • Před tisk sestavy M009A Mzdový list - oboustranný tisk jsme přidali možnost výběru třídění.
 • Dle informací zveřejněných na stránkách Finanční správy jsme upravili princip zaokrouhlení při výpočtu zálohové daně v případě, že příjem přesáhne limit pro odvod daně v sazbě 23% (v roce 141 764 Kč).
 •  

 • Umožnili jsme hromadný tisk platových výměrů. Pokud si nevytisknete platové výměry bezprostředně po hromadné změně (např. z důvodu oprav příplatků na jednotlivých výměrech), máte nově možnost hromadně vytisknout všechny označené záznamy v nabídce "Platové výměry".
 • Pro lepší orientaci uživatelů jsme kosmeticky upravili některé údaje na organizacích typu "škola". Učitelské úvazky v rámci platových výměrů jsme přejmenovali na přímou pedagogickou činnost. Zdroj peněz "ESF-GG", jsme přejmenovali tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o finance vyjmuté ze mzdové regulace (a bude tedy vykázáno v oddíle VII). Doplnili jsme upozornění na výkaz P1-04 v případě, že ho vytváříte pro vybrané měsíce (nikoli čtvrtletí). V tomto případě slouží pouze pro kontroly a nejde jej elektronicky odeslat.
 • Do dostupných polí pro šablonu platového výměru jsme doplnili pole pro úvazek a učitelský úvazek. Seznam všech dostupných polí pro jednotlivé šablony naleznete v dokumentaci pod klávesovou zkratkou F1 - nabídka "Šablony".

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Zautomatizovali jsme převod z nedokončeného majetku (SU 041 a 042) na dokončený.
  V menu Akce nebo v detailu karty zvolíte novou nabídku Převod na dokončený majetek. Pomocí průvodce kartu na SU 041 nebo 042 nejprve vyřadíte a hned zadáte pořizovací údaje k nové, „dokončené“, kartě. Na novou kartu se z té vyřazené přenesou některé údaje, abyste je nemuseli vyplňovat znovu.
 • Všechny karty mají novou záložku Vazby. Pokud převedete nedokončený majetek na dokončený výše uvedeným způsobem, program automaticky doplní vazbu mezi nedokončeným a dokončeným typem (SU). Vazby mezi jednotlivými kartami majetku lze vytvářet i ručně - v detailu majetku na záložce Vazby, pomocí tlačítka Nový.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Do nabídky spisů byla přidána nová akce Smazat, která umožní smazat prázdný spis.
 • V záložce Komponenty u spisu a u ukládací jednotky si můžete nově hromadně ověřit datový formát. Tato funkce je dostupná i v nabídce Komponenty v modulu Referent.
 • Upravili jsme filtr pro tisk předávacího protokolu. Nejprve můžete vybrat organizační jednotku a pracovní místa. Poté již přímo v nabídce Předávací protokoly upravit datum předáno a vybrat, zda tisknout pouze předání analogových dokumentů či pouze ještě netištěná předání. Ve výběru si můžete zobrazit dokumenty maximálně půl roku zpětně.
 • Uživatel s právem správce spisové služby nebo s právem správce adresáře může ve jmenném rejstříku opravit subjekt. Je možné i měnit typ subjektu. U subjektů lze zobrazit dokumenty, které se daného subjektu týkají.
 •  

 • Upravili jsme formulář při provádění konverze do PDF/A. Nyní se při konverzi zobrazují pouze komponenty, které nejsou ve výstupním datovém formátu a nebylo u nich provedeno ztvárnění do výstupního datového formátu.
 • V záložce komponenty u spisu a ukládací jednotky jsme přidali nové sloupečky „výstupní datový formát“ a „formu dokumentu“.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Evidence obyvatel - novinky

 • Do okna "Statistika" jsme přidali údaj "Celkem bez cizinců", který vyjadřuje počet obyvatel bez záznamů s typem pobytu "Trvalý pobyt - cizinec".

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Přidali jsme zatržítko „Aktivní“ na číselník Knihy. Pomocí tohoto zatržítka si můžete zvolit, které knihy se vám budou nabízet při zápisu ověření.

Kamila Prázová

.. nahoru.

Vtipy na březen

 

Známý miliardář uspořádal velkou párty. U své luxusní vily měl velký bazén plný tropických rostlin, krokodýlů, piraň a jiných nebezpečných potvor. Hostitel na začátku ze žertu prohlásil, že pokud se někdo odváží a přeplave napříč bazénem, tak mu on v rámci svých širokých finančních možností splní tři přání. Nikdo se samozřejmě nehlásil, takže se všichni věnovali zábavě. Najednou se ozvalo velké šplouchnutí. Oči všech se obrátily k bazénu, kde se kdosi zuřivě snažil dostat na druhou stranu. Za zadkem mu cvakaly krokodýlí čelisti, ale měl štěstí a podařilo se mu bazén přeplavat a vylézt. Hostitel k němu přiběhl a povídá:
„No, to je neuvěřitelné. Jste šílený cvok, ale fantastický. Řekněte svá tři přání.“
Chlápek se ještě ani nevydýchal a povídá:
„No, támhle ve vitríně je vaše brokovnice, podejte mi ji. Jo, a potom, v tom šupleti dole určitě budou nějaké patrony, ty mi taky dejte. A za třetí, ukažte mi toho hajzla, co do mě strčil!“

 

Volá kamarád kamarádovi:
„Čau, představ si, že mám lístky na příští víkend na finále fotbalové ligy mistrů, ale narazil jsem na problém – v sobotu se mám ženit. Ty lístky jsem kupoval ještě v době, kdy termín svatby nebyl naplánovaný. Má vyvolená je nejprve chtěla vrátit, ale nakonec ustoupila, že prý můžu někoho obdarovat. Tak jsem si vzpomněl na tebe. Máš nějaké plány na víkend? Nechtěl by sis ji vzít ty?“