Obecní e-noviny na webu: 6/2020

6 / 2020

30. 6. 2020

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci a obchodní partneři

tak už zase jedeme naplno, byť jsme vám i v době nouzového stavu poskytovali služby v potřebném rozsahu. Řada z vás jistě ocenila výhody hostovaného řešení, kdy je možno pracovat s programy v podstatě téměř odkudkoliv – dostaly se k nám informace, že některé účetní dokonce vedly agendy z nemocničních lůžek. Věřme, že již k dalším eskalacím nemoci nedojde a k plošným restriktivním opatřením nebudou důvody.

To se týká především nově vypsaných termínů školení KEO4 Účetnictví a Příjmových agend, která proběhnou v průběhu září. Přihlášek je již celá řada, a tak v případě zájmu o účast dlouho neotálejte.

Na září a říjen byly vypsány také termíny školení Spisové služby a metodiky vedení spisové služby u veřejnoprávních původců.

Naši lektoři se těší na vaši hojnou účast.

Užijte si pohodové léto.

Ing. Oldřich Gabriel

 

ŠKOLENÍ

Školení KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy

Připravili  jsme pro vás  školení zaměřené na praktické pracovní postupy  v programu KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy. Kromě základů práce s programem proberme také pokročilé funkce a možnosti – úpravy pohledů, sestav, šablon, využívání automatik při účtování, možnosti filtrování a mnoho dalšího.

...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

Školení KEO4 Spisová služba a metodika vedení spisové služby u veřejnoprávních původců

Připravili  jsme pro vás školení zaměřené na legislativní požadavky kladené na veřejnoprávní původce v oblasti vedení spisové služby a praktické pracovní postupy ve Spisové služně KEO4. Školení doporučujeme všem pracovníkům, kteří pracují s dokumenty na obcích,  školách a příspěvkových organizacích.

...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Stanovisko MF ČR k vlivu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 na věcně usměrňovanou cenu vody

Od 1. 5. 2020 dochází k přechodu některých regulovaných položek ze sazby 15% do sazby 10%.
Sazba 10 % se nově vztahuje i na následující položky:

 • Úprava a rozvod prostřednictvím sítí
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi
 • Pitná voda

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Přidali jsme novou sestavu UC052 Opis deníku stručný.
 •  

 • Přidali jsme novou sestavu UC027 Hlavní kniha syntetická.
 • Vyúčtování došlé / vydané – přejmenovali jsme původní údaj „Částka“ na „Vyúčtování“ a přidali jsme hned pod něj nový údaj „Částka“, který se vypočítá: vyúčtování mínus zlikvidované zálohy. Tento nový údaj vstupuje nyní do Kontrolního hlášení.
 • Kontrolní hlášení – datovou schránku, která vstupuje do XML a sestav kontrolního hlášení, si nyní můžete nastavit přímo v modulu Účetnictví – Parametry / DPH.
 • ...celý článek.

 • Vytvořili jsme novou sestavu UC051 Hlavní kniha analytická s podrobnějším členěním.
 • Připravili jsme nový výkaz Pomocný konsolidační záznam.
 • Banka – v detailu bankovního výpisu jsme do prostřední nástrojové lišty přidali tlačítko Sloučit. Slouží pro případ, kdy potřebujete víc bankovních transakcí sloučit do jedné a tu pak hromadně zaúčtovat. Jak na to: zaškrtněte si bankovní transakce a klikněte na tlačítko Sloučit.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Přidali jsme možnost měnit „Množství“ přímo v tabulce (bez nutnosti otevírat detail) i v detailu předpisu v záložce „Položky“.
 • Veškeré hromadné akce u Smluvních povinností s vyúčtováním v záložce „Položky“ najdete nově pod tlačítkem „Akce“.
 • U smluvních povinností s vyúčtováním v záložce „Položky“ jsme přidali akci „Hromadně pořídit měřidla“, která vytvoří měřidla pouze u vybraných položek, u kterých ještě žádná vazba na měřidlo vytvořena nebyla a počáteční stav takovéhoto měřidla bude = 0.
 • Nově lze ručně vytvořit zápočet (dobropis) mezi zaúčtovaných vyúčtováním a k němu vytvořeným zaúčtovaným dobropisem vyúčtování.
 • Hromadně lze změnit „Název“ položek jak u nezaúčtovaných, tak i u zaúčtovaných předpisů.
 • Na formulář předpisu jsme přidali záložku „Opravné položky, ve které uvidíte celou historii vytváření opravných položek daného předpisu.
 • Složenky se nově tisknou v tom pořadí, do kterého si před tiskem uspořádáte předpisy v nabídce „Předpisy“, nebo vytvořené složenky v okně „Tisk složenek“.
 • U vyúčtování, kde nebylo možné správně napárovat všechny položky z uhrazených záloh na položky vyúčtování, máte nově k dispozici tlačítko „Tisk kontrol“, které zobrazí sestavu všech nenapárovaných položek. Takovéto vyúčtování lze zaúčtovat teprve až po odstranění těchto nedostatků.
 • Hromadně lze změnit „Název“ položek jak u nezaúčtovaných, tak i u zaúčtovaných předpisů.
 • Na formulář předpisu jsme přidali záložku „Opravné položky, ve které uvidíte celou historii vytváření opravných položek daného předpisu.
 • Složenky se nově tisknou v tom pořadí, do kterého si před tiskem uspořádáte předpisy v nabídce „Předpisy“, nebo vytvořené složenky v okně „Tisk složenek“.
 •  

 • Nová kontrola při zaúčtování předpisů nedovolí vytvoření účetního dokladu u předpisů s nastavenou automatickou operací, která neexistuje v číselníku.
 • Faktury a Vyúčtování můžete tisknout v pořadí, v jakém si je v nabídce „Předpisy“ před tiskem seřadíte.
 • Na číselníku „Typy příjmů“ jsme přidali možnost hromadného mazání.
 • Do sestavy PA008 „Neuhrazené předpisy poplatníka“ (Poplatníci/Tisk) jsme doplnili možnost volitelného textu v hlavičce.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Při vytváření hlášení "Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ (NEMPRI)" a "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN)" si nově můžete vybrat také období. Lze tak již bez problémů dodatečně vytvořit tato hlášení i k pracovním neschopnostem (popř. jiným překážkám v práci), které jsou v uzavřených měsících.
 •  

 • Zaúčtování - přidali jsme možnost evidovat i na straně modulu Mzdy údaj "Org2". Stejně jako ostatní účetní atributy jej lze nastavit jak na pracovním vztahu (Pracovní vztah / Stálá evidence  / Zaúčtování), tak také na úrovni výjimek v zaúčtování.
 • V návaznosti na přidání možnosti evidovat údaj "Org2" jsme ošetřili i všechny sestavy z kategorie "Zaúčtování" tak, aby se do nich správně "Org2" přenášel v případě, že je vyplněn.
 • Upravili jsme měsíční parametry platné od 1. 6. 2020 v souvislosti s navýšením vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, na částku 11 607 Kč (viz Zákon č. 231/2020 Sb.).
 •  

 • Podstatně jsme zrychlili proces měsíční uzávěrky a návratu zpět.
 • Upravili jsme výchozí nastavení benefitu "Životní jubileum z fondu" - nově se tento benefit implicitně nezapočítává do základu pro odvod FKSP/Sociálního fondu.
 • Implementovali jsme nový způsob výpočtu nezabavitelných částek pro stanovení exekučních srážek ze mzdy, který vstoupí v platnost 1. 7. 2020 na základě nařízení vlády č. 62/2020 Sb.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Přidali jsme možnost nastavit přístup pro karty majetku určitého typu majetku jen určitým uživatelům. Tato možnost je pro ty organizace, kde potřebujete, aby konkrétní pracovník měl právo pracovat jen s vybranými typy majetku (SU), např. jen s pozemky SU 031.
 • Přístupy lze nastavit v nabídce Číselníky / Distribuční / Typy majetku (SU).
 • Zaškrtněte typy majetku a pomocí tlačítka "Nastavit práva" přiřaďte jednotlivým pracovním místům.
 • Přiřazovat typy majetku jednotlivých pracovním místům můžete i jednotlivě v detailu typu majetku.
 • Pokud tedy uživateli přiřadíte dejme tomu pozemky SU 031, pak tento uživatel uvidí a bude moct pořizovat jen pozemky.
 • Ale pozor, pokud u typu majetku (SU) není přiřazeno žádné pracovní místo, je tento typ majetku (SU) zpřístupněn pro všechna pracovní místa (tedy např. i tomu, kdo má přiřazeny ty pozemky).
 • Možnost nastavovat práva má pracovní místo s právem "EKOMAJ010 Majetek - správce".

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Na Podatelně v nabídce „E-maily ručně“ máte možnost nahrát kromě souboru eml (e-mailová zpráva včetně příloh) i formát msg (e-mailová zpráva vytvořená v programu Microsoft Outlook).
 • Na Podatelně ve jmenném rejstříku má uživatel s právem správce spisové služby k dispozici novou akci „Sloučit subjekty“. Přes tuto akci je možné sloučit duplicitní subjekty. U subjektu, který zůstane zachován, přibude nová záložka se sloučenými subjekty.
 •  

 • Nově můžete v nezařazených dokumentech a spisech před předáním do spisovny hromadně změnit věcnou skupinu.
 • Při vyvěšování komponent na elektronickou úřední desku máte k dispozici nový sloupeček „Pořadí“, kde máte možnost určit pořadí vyvěšení.
 • Pokud máte v parametrech Podatelny nastaveno odesílání automatické odpovědi, pak vám přibyla na příjmu e-mailů nová akce „Zaevidovat bez automatické odpovědi“. Slouží pro případy, kdy automatickou odpověď při zaevidování e-mailu nelze odeslat.
 • Nyní máte možnost i na digitálním konceptu provést konverzi LE (z listinné do elektronické).
 • V seznamech dokumentů jsme do filtru pro vyhledání odesílatele/adresáta přidali možnost přes tři tečky filtrovat více subjektů najednou.
 • Optimalizovali jsme načítání dat z ARES.
 • V případě, že byl subjekt sloučen s dalšími subjekty, bude u subjektu nová záložka „Sloučené subjekty“. V záložce sloučených subjektů je možné subjekty rozdělit.
 •  

 • Nově již není možné, aby dokumentu přijatému a jeho odpovědi byla přiřazena odlišná věcná skupina. Zabrání se tak možným budoucím komplikacím při skartačním řízení.
 • V příjmu e-mailů je nyní možné označit přes pravé tlačítko myši e-mailové adresy, které jsou nevyžádané. E-maily s takovouto adresou se pak již automaticky budou přesouvat do složky „Nevyžádané“. Tam také naleznete seznam nevyžádaných e-mailových adres. Adresy je možné doplňovat, popř. smazat.
 • Při přeposílání e-mailů ze spisové služby je nyní možné vybrat více subjektů z adresáře najednou. Stačí při výběru zaškrtnout více subjektů a e-mailové adresy pro přeposlání se doplní.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Ostatní příjmy – úprava vyúčtování při změně sazby DPH. Byla přidaná nová funkce „Přepočet“, která automaticky rozděluje množství mezi dvě různé sazby DPH. Uživatel zadá do nového (žlutě podbarveného) řádku hodnotu celkového množství. Pokud nedošlo u dané položky ke změně sazby v období vyúčtování, tak se způsob zadání při vyúčtování nezměnil.
 • Ostatní příjmy – úpravy sestav, které se používají při vyúčtování. Pokud byla použita nová funkce „Přepočet“, pak u položek se objeví hvězdička s odkazem na poznámku, že dané množství vzniklo přepočtem mezi dvě různé sazby DPH.
 • Schvalování účetní závěrky – byla doplněna kontrola na datum schválení účetní závěrky tak, aby bylo v rozmezí mezi 1. 3. a 30. 6.

Ostatní příjmy - zde najdete metodiku k vyúčtování při změně sazby DPH.

.. nahoru.

OSTATNÍ

CSUIS - příručka administrátora

Na stránkách Ministerstva financí ČR byla publikována nová verze technického manuálu - příručky administrátora Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Vtipy na červen

Babička vypráví vnučce, jak si udržuje zdraví.
"Víš, já na zlepšení trávení piju pivo, při nechutenství piju bílé víno, při nízkém tlaku červené víno, při vysokém tlaku koňak, a když jsem nachlazená, tak si dám slivovici."
Vnučka se ptá:
"A kdy piješ vodu?"
"Tak takovou chorobu jsem ještě neměla."

 

Povídá kamarádka poněkud při těle své kamarádce:
„Tak už konečně vím, kde se berou ty moje špeky. Já totiž normálně používala při sprchování zbytek šampónu na vlasy. Až dnes jsem si všimla, že na balení je nápis Pro větší objem a plnost.
Sakra - takže je jasné, proč nemůžu ubrat na váze. Ale naštěstí mám řešení, ode dneška budu používat prostředek na mytí nádobí. Tam je totiž napsáno: Odstraní i velmi odolný tuk.“