Obecní e-noviny na webu: 4/2020

4 / 2020

28. 4. 2020

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci a obchodní partneři

měsíc a půl nouzového stavu nás naučil pracovat v provizorních podmínkách. V námi zveřejněných omezeních snad ale dojde ke změně.
Pokud po uvolnění restrikcí nedojde v nejbližších dnech opět k jejich zpřísnění, bude naše telefonická podpora od 11. května opět každé pondělí a středu dostupná do 17:00 hod.

Nejvíce příspěvků se tentokrát pochopitelně věnuje mzdové problematice.

Protože řada vašich e-mailových dotazů stále chodí nesprávně (nebo neúplně), dovoluji si z minulého zpravodaje zopakovat prosbu:

 • Veškeré dotazy, připomínky a náměty posílejte e-mailem výhradně na adresu podpora@alis.cz.
 • V názvu zprávy uveďte produktovou řadu (KEO-X, KEO4, KEO-W), které se dotaz týká, případně i programový modul. Usnadníte nám „rozhazování“ zpráv těm správným lidem.
 • V těle zprávy uveďte své jméno a telefonní číslo pro případ, že s vámi naše podpora bude muset řešit problém telefonicky.

Poprvé od roku 2000 jsme nuceni zrušit jarní pracovní setkání obchodních partnerů, které bylo plánováno na třetí květnovou dekádu.

Stejně jako v minulém vydání zpravodaje uvádíme několik dalších „covidperliček“.

Mějte se zdravě a opatrujte se.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Pokladna – do nástrojové lišty uprostřed formuláře jsme přidali tlačítko Nový doklad ze šablony. Pomocí této funkce můžete přímo z pokladny vytvořit doklad z vašich připravených šablon. Po jeho vytvoření jej program automaticky v pokladně uhradí.
 • Banka a pokladna – úhrada dokladů (F2) – při částečné úhradě se nyní upraví v dokladu na záložce Příprava platby částka v zaúčtování, které tam čeká na další úhradu.
 • Vydané faktury – přidali jsme na položku možnost ručního zadání základu DPH a částky s daní (zatržítko „Ruční zadání DPH“).
 • Rozpočet / Rozpočtové změny – v dolní části je přehled nahoře vybrané rozpočtové změny. Přidali jsme tam nástrojovou lištu, aby bylo možné exportovat položky do Excelu.
 • Výkazy – přidali jsme hromadnou akci pro export do Spisové služby. Zaškrtněte výkazy, stiskněte Akce / Spisová služba a vytvoří se jeden dokument a jednotlivé výkazy budou jako jeho komponenty.
 • Výkaz PAP – upravili jsme kontroly, aby nevypisovaly chyby stejných údajů.
 • Platební kalendář – na záložku Příprava DPH jsme přidali tlačítko Vygenerovat zaúčtování (F9).
 • Kontrola na překročení čerpání rozpočtu: nyní si můžete nastavit, zda kontrolovat na podrobný či seskupený rozpočet. Upravili jsme parametry v nabídce Parametry / Uživatelské. Nastavte si limit pro kontrolu, zda kontrolovat při zaúčtování, zda kontrolovat při spuštění Účetnictví a zda při spuštění Účetnictví kontrolovat na podrobný či seskupený rozpočet (nebo obojí).
 • Pokladna – přidali jsme nový tisk pokladního dokladu v PDF. Tento tisk se hodí pro ty, kdo si tisknou pokladní doklady hromadně, protože je rychlejší než hromadný tisk původní ODT. Stejně jako ostatní tisky v PDF lze sestavu upravit a svoje úpravy si uložit. Novou sestavu najdete v jak v menu Sestavy (kód sestavy UC200), tak v nabídce pokladny / Tisk / Pokladní doklady PDF.
 • Závěrečný účet – přidali jsme novou sestavu UR054 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku.
 • Rozpočet na web – přidali jsme parametr pro nastavení, zda chcete odesílat na web také konsolidační položky. Parametr najdete v nabídce Parametry / Rozpočet na webu.
 • Účtový rozvrh – přidali jsme novou sestavu UC080 Účtový rozvrh včetně všech kombinací. Sestavu najdete buď přímo v nabídce „Číselníky / Základní / Účtový rozvrh“ nebo v nabídce „Sestavy“ a tisknou se záznamy z účtového rozvrhu včetně všech použitých kombinací v deníku aktuálního roku. Navíc si můžete nastavit, z jakých číselníků se má sestavit sloupeček Název.
 • ISDOC – nyní umíme načíst všech osm starších verzí od verze 5.2 až po verzi 6.0.1. Vytvoření dokladu ze souboru ISDOC najdete v nabídce došlých faktur „Nový doklad z… / Ze souboru ISDOC“ nebo „Ze Spisové služby“.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Na základě novely zákona o DPH bude s platností od 1. 5. 2020 snížena sazba DPH na 10 % u plnění vodného, stočného, služeb jako úklid společných prostor bytových domů,…
  Od tohoto data musí zálohy těchto plnění být vytvořené a hrazené právě a pouze s touto sazbou DPH. V následném vyúčtování spotřeby těchto plnění se v případě kladného základu daně (nedoplatku) uplatňuje sazba daně platná ke dni UUP/UZP vyúčtování (u vodného a stočného od 1. 5. 2020 10 %). V případě záporného základu daně (přeplatku) se použije sazba daně, kterou byla daněna uhrazená záloha/zálohy zahrnutá do tohoto vyúčtování.
  Pro správné vytvoření předpisů záloh a vyúčtování si zkontrolujte, že u povinností s položkami vodného a stočného máte položky s původní sazbou ukončeny k 30. 4. 2020, s platností od 1. 5. 2020 vytvořeny položky nové se sazbou daně DPH 10 %, a že nemáte vytvořeny žádné neuhrazené zálohy s 15 % sazbou DPH.
  Pracovní postup týkající se této změny naleznete v dokumentaci.
 • V případě, kdy po 30. 4. 2020 budete hradit zálohy vodného či stočného zdaněné původní 15 % sazbou DPH, vás program upozorní v pokladně hláškou.
 • Rozšířené kontroly při zaúčtování předpisů nově již nebudou kontrolovat, zda je či není uvedeno zaúčtování pro předpis v automatické operaci, a bude tak možné v těchto případech vytvořit účetní doklad, který nebude obsahovat zaúčtování.
 • Nově lze hromadně změnit „Mj“ u položek povinností i u položek nezaúčtovaných předpisů (tlačítko „Hromadná změna“ v nástrojové liště).
 • Povinnosti / Smluvní / záložka „Položky“ – přidali jsme možnost měnit „Množství“ přímo v tabulce (bez nutnosti otevírat detail). Editaci sloupce „Množství“ přímo v tabulce jsme umožnili také u položek nezaúčtovaných předpisů (smluvní povinnosti).
 • V sestavě PA009 byl doplněn sloupec „adresa“, ve kterém se zobrazí adresa objektu, pokud je tento údaj na předpisu uveden, nebo v opačném případě adresa poplatníka.
 • Přidali jsme novou sestavu PA019, pomocí které zobrazíte všechny povinnosti smluvní povinnosti s vyúčtováním, u kterých nebylo ve vámi zadaném intervalu „Datum UUP od – do“, vytvořeno vyúčtování.
 • Povinnosti / Smluvní s vyúčtováním / záložka „Měřidla – zadání odečtu“ – přidali jsme akci „Přesunout konečné stavy do počátečních“, která změní stavy i na vytvořeném vyúčtování.
 • Rozšířili jsme kontroly probíhající při zaúčtování předpisů. Nyní, kromě stávající kontroly na vyplněnou automatickou operaci, kontrola upozorní i na případ, kdy u nastavené automatické operace chybí zaúčtování, případně by vzniklo nevyrovnané zaúčtování. V případě takových nedostatků zaúčtování nevznikne a je nutné chyby odstranit.
 • Na formuláři vyúčtování přibyla pole i pro částky bez DPH: Vyúčtování bez DPH, Zálohy bez DPH, Částka bez DPH.
 • Filtr „Výběr poplatníka“ jsme přidali i na další místa: nabídka Vymáhání / „Výzvy k poskytnutí informací“ a „Exekuce“.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

Vyúčtování v Příjmových agendách (změna sazby DPH)

Od 1. 5. 2020 dochází k přechodu některých plnění ze sazby 15% do sazby 10%. Vzhledem k tomu, že u plnění jako je např. vodné a stočné se provádí vyúčtování, bylo nutné upravit Příjmové agendy v KEO4 a v KEO-W. Popisy změn v programech budou uvedeny v novinkách. Pracovní postupy budou zveřejněny v dokumentaci nebo v metodikách.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Ošetřili jsme načítání překážky "Otcovská dovolená" do sestavy M009 Mzdový list - do části "Rekapitulace čerpání dávek nemocenského pojištění".
 • Možnost vytváření "Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti (HUZPN)" také pro překážku v práci typu "Karanténa". To z toho důvodu, že s ohledem na aktuální mimořádnou situaci ČSSZ umožnila poskytovatelům zdravotnických služeb vystavovat eNeschopenky také pro karanténu (namísto papírového tiskopisu). V případě, že je tedy na karanténu vystavena eNeschopenka, je možné při ukončení karantény (pokud trvala déle než 14 dní) toto hlášení v programu vytvořit a elektronicky odeslat.
  Hlášení "Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI)" bylo možné pro karanténu vytvářet a odesílat (bez ohledu na to, jestli byla vystavena eNeschopenka) již před touto aktualizací.
 • Úprava nastavení MS 5820 "Náhrada karanténa" - nově se náhrada za karanténu počítá do základu pro výpočet odvodu do FKSP.
 • Kosmetické úpravy sestavy M039 Podklad pro tvorbu sociálního fondu/FKSP, ve které je společně s náhradami za DPN vyčíslena také náhrada za karanténu.
 • Přejmenovali jsme stávající překážky v práci, které se týkají ošetřovného tak, aby i v současné situaci odpovídaly skutečnosti - tedy dosavadní "Ošetřování člena rodiny do 9/16 dní" se nově jmenuje "Ošetřování člena rodiny - s nárokem na ošetřovné". V tuto chvíli je totiž přislíbeno, že ošetřovné související s uzavřením škol, bude propláceno i po uplynutí 9/16 dní. Od ČSSZ máme také již informaci o tom, že všechny tyto dny budou pro evidenční list důchodového pojištění vyloučenou dobou stejně, jako bylo původních 9/16 dní. Aby bylo jednotné, byla přejmenována také překážka "Ošetřování člena rodiny bez náhrady" na "Ošetřování člena rodiny - bez nároku na ošetřovné".

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Překážky v práci v době platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19

Na základě v tuto chvíli dostupných zdrojů jsme pro vás připravili informace související s překážkami v práci, které budou řešeny při zpracování mezd v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Zároveň vám doporučujeme článek sledovat i v následujících dnech; v případě nových skutečností bude průběžně aktualizován.
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Náhrada za karanténu a odvod do FKSP

FKSP je tvořen základním přídělem na vrub nákladů organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných platů a náhrad platů. I v případě karantény je zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy/platu, která by měla být do základu pro výpočet odvodu do FKSP započtena. Protože je ale toto nastavení v programu až od reedice verze 1.6.14 ze dne 8. 4. 2020, doporučujeme uživatelům, kteří zpracovali mzdy před tímto datem, aby přegenerovali příkaz k úhradě a ošetřili případný rozdíl na odvodu do FKSP. Týká se samozřejmě pouze těch organizací, které v měsíci březnu měly některého ze zaměstnanců v karanténě.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při vyplňování tiskopisů pro ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení apeluje na zaměstnavatele, aby věnovali maximální pozornost vyplňování tiskopisů pro ošetřovné. To z toho důvodu, že dosud doručené tiskopisy obsahovaly řadu chyb a nekompletních údajů. Pokyny včetně vzorově vyplněných tiskopisů jsou dostupné na www.cssz.cz.

Nejčastější chyby ze stran zaměstnavatelů byly následující:
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Do levého menu Sestavy (s ikonkou tiskárny) jsme přidali novou sestavu MA002 Pohyby majetku. Pomocí pravého panelu můžete data filtrovat, součtovat a třídit dle svých potřeb. Svoje nastavení sestavy si můžete uložit pod vlastním názvem pro opětovné použití.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Nyní na podatelně v případě detekce viru v přijatém e-mailu se tento e-mail přesune do podsložky „infikované“, aby se zabránilo jeho případnému zaevidování ve spisové službě.
 • Nově můžete evidovat i e-maily, které byly doručeny mimo spisovou službu. Je třeba nejprve povolit v parametrech podatelny ruční evidování e-mailů. Poté se vám na podatelně zobrazí nabídka „E-maily ručně“, kde můžete e-mail zapsat. Pokud máte k dispozici soubor ve formátu eml (e-mailová zpráva včetně příloh), můžete jej nahrát do spisové služby bez nutnosti ručního vyplňování povinných údajů.
 • Vylepšili jsme stahování a odesílání e-mailů přes spisovou službu. Po stažení e-mailů do spisové služby se vám zobrazí přehledná tabulka s počtem nově přijatých e-mailů a s informací, zda akce proběhla bez chyb.
 • Nyní je možné v případě nutnosti uzavřený spis rovnou otevřít přes akci „Zrušit vyřízení a otevřít“.
 • Zjednodušili jsme detail zásilky u přijatého dokumentu tak, že se teď mění v závislosti na způsobu doručení dokumentu.
 • Nově máte k dispozici v modulu Referent v dokumentech přijatých a vlastních k vyřízení akci „Přiřadit věcnou skupinu“, která umožňuje hromadné vkládání věcných skupin k dokumentům.
 • Pokud je v Adresáři v adrese použito číslo evidenční, pak se v adrese zobrazí u čísla zkratka č. e., pro odlišení od čísla popisného. U adres, které mají číslo popisné, se nic nemění.
 • V detailu zásilky u přijatého dokumentu, který přišel e-mailem, máte nyní možnost vytisknout si detail e-mailu. Tato akce je dostupná v modulu Podatelna a Referent.
 • Nyní máte možnost vyřídit a uzavřít spis přímo v nabídce spisů v modulu Referent. Pro vyřízení a uzavření spisu není tedy třeba již otevírat jeho detail.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

OSTATNÍ

Microsoft končí s podporou Windows 10 vydání 1809

Podle předem oznámeného scénáře v úterý 12.5.2020 skončí životní cyklus Windows 10 vydání 1809. Operační systém bude nadále funkční, ale společnost Microsoft již pro toto vydání nebude zveřejňovat aktualizace.

Adekvátně tomu upravíme i náš soupis podmínek pro běh informačního systému KEO4 (tzv. "compatibility list").

Doporučujeme vám aktualizovat na poslední vydání Windows 10 s číslem 1909, které bude Microsoftem podporované do 11.5.2021.

David Mach

.. nahoru.

Vtipy na duben

Haranténa = pandemií vynucený pobyt dětí doma.

 

Mateřírouška = rouška, kterou ušila maminka.

 

Pokud budou školy ještě dlouho zavřené, tak rodiče vytvoří očkovací vakcínu dříve, než vědci.

 

Vláda zveřejnila, že při nákupech stačí mít roušku a igelitové rukavice. Tak jsem vyrazila do supermarketu a všimla jsem si, že ostatní mají i kalhoty a tričko.

 

Odborový svaz kapsářů z Prahy 1 žádá od vlády 15 milionů korun odškodného jako kompenzaci za ušlý zisk spojený s omezením pohybu osob na veřejnosti.

 

Na Valašsku říká kamarád kamarádovi:
„Dnes říkali v televizi, že dezinfekce na ruce se dá vyrobit i ze slivovice. Takovou zhovadilost může z huby vypustit jen pražák.“