Obecní e-noviny na webu: 6/2019

6 / 2019

28. 6. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v obsahově skromnějším předprázdninovém vydání zpravodaje najdete kromě obvyklých novinek v programových modulech naše vyjádření o připravenosti našeho software na migraci internetových rozhraní ISZR do CMS2, která proběhne začátkem července.

Na jarním setkání obchodních partnerů naší společnosti byla diskutována reálnost převodů zbývajících zákazníků na Účetnictví a Příjmové agendy KEO4. Zásadním výsledkem je naše rozhodnutí ukončit programátorskou a technickou podporu k Účetnictví a Poplatkům KEO-W ke konci zpracování roku 2020.

Mějte se letně – užijte si parádně své dovolené.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO-W

Ukončení podpory ke KEO-W

S dostatečným předstihem vám oficiálně sdělujeme, že ukončíme programátorskou a technickou podporu k Účetnictví a Poplatkům KEO-W ke konci zpracování roku 2020. Legislativa pro rok 2021 a následující období již bude zapracována pouze do produktové řady KEO4.

Jsme si vědomi, že převést zbývajících téměř 2.300 uživatelů KEO-W na nové agendy bude kapacitně náročné, ale reálné. Budeme rádi, když rozhodnutí o přechodu na KEO4 nebudete nechávat na poslední chvíli a převody budou probíhat plynule tak, jako dosud.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

KEO4

KEO4 - novinky v DPH po novele o DPH platné od 1. 4. 2019

Aktualizace 1.5.15 ze dne 4. 6. 2019

Účetnictví

 • DPH – dle novely zákona o DPH je v programu provedena změna výpočtu DPH. Výpočet shora již nebude přes koeficient. Popis výpočtu je popsán v metodice účetnictví Změny DPH od 1. 4. 2019.
 • DPH – vydané faktury – u faktur vystavených na celé Kč se budou dodaňovat haléřové rozdíly. Program automaticky vygeneruje položku zaokrouhlení. Typ daně a zaúčtování pro zaokrouhlení se převezme z položky s nejvyšší částkou nenulové sazby DPH. V případě opravy, výmazu nebo přidáním nové položky faktury se provede přepočet zaokrouhlení včetně případné změny typu DPH a změny zaúčtování. U položky faktury, která nemá připravené zaúčtování a bude na ni navázané zaokrouhlení, se musí ručně provést jejich doúčtování. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

Příjmové agendy

 • DPH – zaokrouhlení – při nastavení zaokrouhlení předpisů na „koruny“ dojde, na základě novely Zákona o DPH, u nově vytvořených předpisů s datem UUP/UZP od 1. 4. 2019 k dodanění zaokrouhlení. V tomto případě na předpise automaticky vznikne nová položka „Zaokrouhlení“, která má nastavenou automatickou operaci a typ daně (sazbu daně) dle položky předpisu s nejvyšší částkou a nenulovou daní. Položka „Zaokrouhlení“ vzniká automaticky a není možné ji ručně editovat ani mazat.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Účetnictví - novinky

KEO4 Účetnictví 1.6.1

 • Vydané faktury – pořízení množství lze nyní na 3 desetinná místa.
 • Sestavy / Hlavní kniha analytická UC002 – přidali jsme do pravého panelu „Volitelné texty“. Můžete si do sestavy přidat jakýkoliv vlastní text; tiskne se na konci sestavy. Nezapomeňte si svoje nastavení s vlastním textem uložit.
 • Doklady / Tisk / Export do ISDOC – nyní je export včetně čísla objednávky.
 • Doklady / Nový doklad z… / Ze souboru ISDOC – nyní načítáme včetně příloh. Přílohy najdete v detailu dokladu na záložce Dokumenty.
 • Číselník právních forem organizací jsme upravili podle aktuální legislativy.
 • Číselník Šablony dokladů – přidali jsme nový údaj „Název“.

KEO4 Účetnictví 1.6.0

 • Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty – nyní se vytváří včetně XLS – souboru, který lze otevřít a upravovat v programu Excel nebo Calc. U nově vytvořených výkazů najdete v detailu – Soubor XLSX.
 • Do nástrojové lišty úplně nahoře v programu Účetnictví jsme přidali tlačítko „Kontrola na Příjmové agendy“. Zobrazuje se jen těm, kdo mají Příjmové agendy napojené na Účetnictví. Po stisknutí tlačítka se volá stejná kontrola, která se volá i při měsíční uzávěrce a odesílání účetních výkazů – tedy, zda jsou v daném účetním období v Příjmových agendách vygenerované všechny předpisy a zda jsou všechny zaúčtované.
 • Pokladna – v pokladním dokladu uhrazeném kartou se nyní jinak počítá „Rozdíl“. Dříve byl při platbě kartou vždy rozdíl = 0. Nyní upozorní na případné zaúčtování, které tam nepatří; zobrazí se v něm částka zaúčtovaná na SU 261 (která k bezhotovostním platbám nepatří).

 • ...celý článek.

KEO4 Účetnictví 1.5.15

 • Pokladna a banka – přidali jsme nové „klikací“ ovládací prvky pro úhradu dokladů a poplatků: „Doklady (F2) / Poplatky (F4)“.
 • Pokladna – zprovoznili jsme mazání posledního dokladu i v případě, kdy je uhrazený kartou.
 • Výkaz FIN2-12M – nyní se vytváří včetně XLS – souboru, který lze otevřít a upravovat v programu Excel nebo Calc. U nově vytvořených výkazů najdete v detailu Finky – Soubor XLSX.
 • Přidali jsme novou sestavu rozpočtu: UR028 Rozpočtové změny s důvodovou zprávou – na šířku, která obsahuje i poznámky.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

KEO4 Příjmové agendy 1.6.1

 • Exekuční náklady se nyní dostanou i do osobního daňového účtu.
 • Pořízení nového poplatníka – vyladili jsme pořízení na klávesnici.
 • SIPO – Přidali jsme měkkou kontrolu na správný formát „Spojovacího čísla“ a sestavu, ve které se zobrazí předpisy, které by teoreticky měly být do dávky SIPO zahrnuty, ale na povinnosti nemají uvedeno „Spojovací číslo“.
 • SIPO - Zrušili jsme možnost převzít „Datum úhrady“ ze souboru od pošty. Nově bude jako „Datum úhrady“ předpisu Vámi zadané datum.
 • V sestavách PA002 a PA005 vyfiltrujete Uhrazené/Neuhrazené předpisy zadáním data v „Úhrady k datu“.

KEO4 Příjmové agendy 1.6.0

 • Tisk složenek – nyní jsou implicitně všechny složenky před tiskem zaškrtnuté. Také si program pamatuje vaše nastavené posuny zleva a shora.
 • Platební výměry, Upomínky, Exekuce - akci „Dokument do spisové služby“ jsme přejmenovali na „Spisová služba“ - funkce se nezměnila; po stisknutí tlačítka se v modulu KEO4 Spisová služba založí dokument s číslem jednacím a připojí se komponenta s výkazem v PDF.
 • Do nástrojové lišty úplně nahoře v programu Příjmové agendy jsme přidali tlačítko „Kontrola na Účetnictví“. Zobrazuje se jen těm, kdo mají Příjmové agendy napojené na Účetnictví. Po stisknutí tlačítka se volá stejná kontrola, která se volá i při měsíční uzávěrce a odesílání účetních výkazů – tedy, zda jsou v daném účetním období v Příjmových agendách vygenerované všechny předpisy a zda jsou všechny zaúčtované.

 • ...celý článek.

KEO4 Příjmové agendy 1.5.15

 • Předpisy – Hromadná změna – přidali jsme možnost hromadně změnit VS a SS.
 • Předpisy – upravili jsme třídění a v případě, že si setřídíte seznam podle období, se setřídí předpisy logicky v časové posloupnosti.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

KEO4 Mzdy 1.6.0

 • V souvislosti se zrušením karenční doby (zákon č. 32/2019 Sb.) jsme v programu ošetřili výpočet mezd v případě dočasné pracovní neschopnosti a odvod sociálního pojištění za organizaci. Nově se bude náhrada mzdy vyplácet od první zameškané směny a celková sazba pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele bude činit 24,8% (z toho důchodové pojištění 21,5%, nemocenské pojištění 2,1% a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2%).
 • V případě, že zaměstnanec pracoval ve svátek, máte nově možnost v harmonogramu pracovní doby (v detailu dne, na který práce ve svátek připadla) zvolit, jestli má být práce ve svátek proplacena či nikoli. V případě, že nedojde k proplacení, automaticky se do záložky "Přesčasy" vytvoří nový záznam "Práce ve svátek", který bude následně (obdobně jako neproplacená přesčasová práce) umořen čerpáním náhradního volna.
 • Upravili jsme sestavu M101 Výplatní lístek na A5 v souvislosti s evidencí nepeněžních plnění. Tyto se již po úpravě výplatního lístku nenačítají do "Odměn k platu", ale do části "Mimomzdová plnění".
 • U organizací typu "škola" jsme nově umožnili evidovat na stálém příplatku za přímou pedagogickou činnost také počet hodin. V případě, že u některého z pracovních vztahů bude v září na tomto příplatku stálém počet hodin nastaven, automaticky se projeví do oddílu IVc. výkazu P1c-01, do kterého se vykazují hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovené nad rámec týdenního rozsahu.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Přidali jsme novou sestavu pro pozemky, R40b Přehled pozemků podle AU. Najdete ji v menu Sestavy/Stavy majetku/Přehledy pozemků.
 • V agendě Oceňování pozemků si můžete zapnout přidané sloupečky Typ ocenění – cena/m2 a Původní cena/m2.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

KEO4 Spisová služba 1.6.1

 • Na Podatelně máte k dispozici novou evidenci komponent, kde je možné dohledávat jednotlivé komponenty dle názvu, JIDu dokumentu i komponenty. Samotné přílohy pracovníkům podatelny nejsou k dispozici.
 • Informace o skartačním řízení pro jednotlivé dokumenty a spisy jsme přesunuli ze záložky Ostatní do nové záložky Skartační řízení.
 • V modulu Referent je nová evidence všech komponent, na které má referent právo. Můžete zde vyhledávat jednotlivé komponenty, hromadně je tisknout nebo si zobrazit detail dokumentu, ke kterému je komponenta vložena.
 • Nyní je možné v evidenci dokumentů na Podatelně vytisknout kromě podacího deníku i seznam dokumentů ze samostatných evidencí.

KEO4 Spisová služba 1.6.0

 • Uživatelům, kteří mají právo na Konverzi z moci úřední, se v modulu Referent zobrazí žlutý proužek s informací o nutnosti provedení kontroly uložení doložek v centrálním úložišti CzechPOINTu. Při zahájení kontroly je třeba zadat přihlašovací údaje do Czech POINTu a přihlásit se komerčním certifikátem.
 • Nově je možné na Podatelně evidovat dokumenty nejen pod číslem jednacím, ale také pod číslem evidenčním ze samostatné evidence (např. evidence faktur). Pro použití čísel evidenčních je třeba v parametrech Podatelny přidat další masky - ty se poté budou nabízet při evidování jednotlivých dokumentů. Pokud dojde k nesprávnému výběru masky, je možné daný dokument dodatečně přeevidovat.
 • Provedli jsme optimalizaci vytváření denního výpisu transakčního protokolu. Již není nutné před podpisem soubor převádět do validního PDF/A, protože sestava je již nyní validní.

 • ...celý článek.

KEO4 Spisová služba 1.5.15

 • Nyní je možné ve zkratce označení původce pro číslo jednací a JID použít až 5 znaků.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Základní registry - migrace ISZR do CMS2 - naše aplikace jsou připraveny

Správci agendových informačních systémů využívající dat ze základních registrů dostali dopis ze Správy základních registrů.

Tento dopis "Migrace internetových rozhraní ISZR do CMS2" informuje o změně směrování vnějšího rozhraní pro přístup k základním registrům z internetu na nové IP adresy od 2. července 2019.

Naše systémy ALIS jsou na tuto změnu připraveny a přesměrování proběhne zcela automaticky.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na červen

Manželé sedí v divadle, napjatě sledují dramatickou hru a manžel upozorňuje:
„Teď přijde dlouhý monolog.“
Žena na to polekaně:
„No, doufám, že si nesedne před nás.“

 

Slavný hollywoodský herec čte ranní bulvární noviny, najednou se hlasitě rozesměje a volá na manželku:
„Claudie, no to je fór, to se jim teda povedlo. Představ si, že tady v té drbně píšou, že už jsi mě měla plné zuby, sbalila sis kufry a opustila jsi mě. To jsou experti, viď Claudie,… Claudie ???... Claudiééééé!!!“