Obecní e-noviny na webu: 2/2019

2 / 2019

27. 2. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

naše společnost získala certifikát, který osvědčuje, že ALIS s.r.o. zavedla a používá systém managementu bezpečnosti informací pro návrh, vývoj, dodávky a servis software pro veřejnou správu, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Certifikát je platný do roku 2022.

Fakturaci letošních smluvních ročních udržovacích poplatků nově primárně směrujeme do vašich datových schránek (pokud je známe). I nadále vítáme a schraňujeme vaše souhlasy se zasíláním faktur v elektronické podobě na vámi určené e-mailové adresy.

Agendový informační systém KEO-X je připraven na změny při dotazování na Základní registry, k čemuž jsme zveřejnili potvrzení s přílohou.

Kromě obvyklých novinek zveřejňujeme změny v modulu Evidence obyvatel.

Mějte příjemné předjaří.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Nový balíček XSD č. 40 pro rok 2019

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 40 - pro oblast CSÚIS nahrazuje publikovaný balíček č. 39.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 39:

...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Zprávy MF ČR 1/2019

 • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019.
 • Metodika financování krajů pro rok 2019.
 • Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 • Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (345 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Výkazy – Příloha – úprava naplnění xml.
 • Výkazy – Schvalování účetní závěrky – úprava xml dle nového balíčku č. 40.
 • Roční uzávěrka – při vstupu do roční uzávěrky zrušen nadbytečný přepočet.
 • Formulář OZ – Nový parametr pro zakázání aktualizací KEO-W Účetnictví „Aktualizovat KEOW“. Aktualizace je nastavena implicitně na ANO. Pokud již nebude potřeba aktualizovat KEO-W Účetnictví, může náš obchodní zástupce nastavit „NE“.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Spolehlivost plátců DPH – přidali jsme parametr, pokud chcete, aby ke spojení s registrem plátců za účelem ověření spolehlivosti plátce došlo ihned po pořízení dokladu (Parametry / DPH / automaticky zjistit spolehlivost plátce).
 • Upomínky - přidali jsme možnost vytvářet upomínky k vašim vydaným dokladům (nabídka Upomínky v hlavním menu programu). Vytvořte novou upomínku pomocí tlačítka Nový – nabídnou se vám doklady po splatnosti. Upomínky můžete tisknout, odesílat e-mailem nebo odesílat do Spisové služby.
 • Konsolidační položky – přidali jsme dvě nové sestavy: „Přehled vybraných konsolidačních položek – roční“ a „Konsolidační položky – měsíční“. Obě najdete v nabídce Výkazy, tlačítko Nový.
 • Do detailu dokladu jsme přidali tlačítko Spolehlivost pro zjišťování spolehlivosti v registru plátců DPH. Ověřuje se DIČ a bankovní účet dle specifikace Finanční správy.
 • Likvidační lístek PDF – nyní se v rekapitulaci DPH tiskne i sekce „Poměrný odpočet“. Dále, když tisknete sestavu přes panel sestav, v pravém panelu si můžete nastavit tisk podpisů Kryto rozpočtem a dokladové řady (zde upravenou variantu sestavy si uložte).
 • Opravné položky k pohledávkám – doplnili jsme sestavu UC301 Podklady pro zaúčtování opravných položek, kterou najdete v panelu sestav a v nabídce Vytvořené opravné položky.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Poplatník – ve formuláři poplatníka jsme uspořili spoustu místa. Celá sekce uprostřed s adresami a kontakty je nyní sbalená a v případě, že ji chcete zobrazit, klikněte na černou šipečku vlevo.
 • Objekty – předělali jsme evidenci objektů (objekt se eviduje k povinnosti). Nově najdete objekty v samostatné nabídce Číselníky / Objekty a z povinnosti je na objekty pouze odkaz. Tato akce je příprava na příští verzi, kde umožníme naplňovat a aktualizovat objekty přímo z dat katastru nemovitostí.
 • Platební kalendář – nyní je možné hromadně tisknout platební kalendáře v nabídce Smluvní povinnosti s vyúčtováním.
 • Předpisy / Tisk – pro vyúčtování jsme přidali sestavu s přehledem spotřeby „Vyúčtování – spotřeba“.
 • Vymáhání / Exekuce – do agendy pro vytváření a evidenci vlastních exekučních příkazů jsme přidali různé předvyplněné šablony.
 • Smluvní povinnosti s vyúčtováním / Položky – přidali jsme akci „Vytvořit potomky (ukončit a vytvořit nové)" – z ukončené položky se přenese výše zálohy a číslo měřidla. Akci lze použít hromadně - všechny označené položky se ukončí a vytvoří nové se zkopírováním záloh a měřidel.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Do parametrů pro homebanking jsme přidali možnost nastavení číslování dávek pro banku. V případě, že má organizace více účtů, ze kterých se mzdy posílají, nebudou již problémy s duplicitami.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • V nastavení zaúčtování (Číselníky / Zaúčtování) lze nyní nastavit vlastní AU.
 • V nabídkách pro Oceňování pozemků jsme upravili práci s filtrem (zaškrtuté záznamy se po změně filtru již nezobrazují).
 • Upravili jsme sestavy odpisů - tiskne se původní pořizovací cena a SU, pod kterým byly odpisy vypočítány.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Majetek – jak provedete některé opravy

Přečtěte si pracovní postupy a návody, jak provést některé opravy, když zapomenete majetek zařadit, pořídit technické zhodnocení, transfer, nebo když majetek pořídíte chybně.
...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V záložce zásilky u dokumentu vlastního, který je ve spisu, je nová akce Převzít ze spisu, která automaticky doplní dříve použité adresy ze spisu.
 • Přidali jsme možnost tisku distribučních spisových plánů pro jednotlivé typy organizací. Tisk je dostupný ve spisovém a skartačním plánu přes akci Doplnit ze vzoru/Tisk z distribučního číselníku.
 • Připravili jsme novou verzi ALIS-PDF pro převod komponent do validního PDF/A. Pokud nemáte aktuální verzi ALIS-PDF, pak se vám v modulech spisové služby zobrazí informační žlutý proužek s možností instalace nejnovější verze. Instalaci lze provést také v modulu Administrace / Databáze / Nastavení klienta.
 • Konverzi z moci úřední z listinné do elektronické podoby můžete nyní provést již na konceptu.
 • Nyní můžete ve spisovně využít hromadný tisk pro skartační návrh a předání ukládacích jednotek do archivu za všechny skartační znaky najednou. Do tisku této sestavy jsme přidali informaci o formě ukládací jednotky.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

KEO-X je připraveno na změny při dotazování na Základní registry

Agendový informační systém KEO-X je připraven na změny při dotazování na Základní registry.

Potvrzení o otestování funkcionality eGON služeb

Potvrzujeme, že jsme provedli otestování funkcionality eGON služeb v programu KEO-X. V příloze se nachází přehled využívaných eGON služeb a seznam údajů využívaných z ROB. Nyní vám stačí informaci o provedené kontrole zapsat do systému Registrační autority základních registrů (RAZR) do 28. 2. 2019.

Plné znění potvrzení včetně přílohy

Viktor Samek

.. nahoru.

Změny v modulu Evidence obyvatel

 • V detailu karty obyvatele je nově možné přes tlačítko Změny provést změnu "902 Zrušení TP", a to v případech, kdy je občanovi ČR na základě správního řízení dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. zrušeno místo trvalého pobytu v konkrétním objektu, a jeho TP se stává ohlašovna. Spolu s tím byl do číselníku typů pobytu zaveden nový typu pobytu "Platný TP - adresa úřadu". Při provedení změny "Zrušení TP" je obyvateli automaticky změněn typ pobytu "Platný TP - adresa úřadu" a nasazena adresa úřadu. Adresu úřadu je třeba mít zadanou v parametrech modulu Evidence obyvatel.
  Při pořízení karty nového obyvatele lze nyní vybrat kromě akce "Přihlášení k pobytu" a "Narození" také akci "TP na adrese úřadu" - např. pro obyvatele, který se vrátil ze zahraničí a hlásí se k pobytu na adrese úřadu. Obyvateli se automaticky nasadí typ pobytu "Platný TP - adresa úřadu" a jako adresa TP se nastaví adresa úřadu.
  V souvislosti s těmito změnami byl upraven i vstupní filtr - byla přidána možnost vyhledání obyvatel s typem pobytu "Platný TP - adresa úřadu".
 • Ukončení pobytu - nově již není možné ukončit pobyt pouhým výběrem položky "Ukončený TP" ze selectu v kartě obyvatele. Ukončení pobytu je nutné zadávat přes tlačítko Změny - změna "72 Změna druhu pobytu" a vybrat změnu "Ukončený TP". Po uzavření formuláře se karta dostane rovnou do Vyřazené kartotéky.
 • Z programu byla odstraněna tlačítka Poskytnutí údajů z IS (tiskopis Žádosti o poskytnutí údajů z AISEO) a KEO - vyřazená kartotéka (vyřazené záznamy ze starého dosového programu KEO, dnes již nepotřebné).

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Fakturace (nejen) RUPů nově

Fakturaci letošních smluvních RUPů jsme zahájili na přelomu ledna/února a probíhat bude jako každý rok do přelomu května/června. K faktuře je opět přiložen průvodní informační materiál. Nově však rozesíláme faktury a informace takto:

1. Přednostně do datové schránky, pokud ji máme u subjektu zaevidovanou.
2. Na e-mailovou adresu, ke které máme od subjektu souhlas se zasíláním faktur v el. podobě.
3. Klasickou poštou, pokud nelze za 1. nebo za 2. Takových případů bude minimum.

Obdobně budeme nadále postupovat při rozesílání faktur, pokud neobsahují tištěné přílohy (týká se hlavně potvrzených smluv), popřípadě upomínek dosud neuhrazených faktur nebo důležitých informací.

Obecní e-noviny budeme i nadále rozesílat na e-mailové adresy, protože řada zákazníků je dostává na více adres.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na únor

Kdesi v americké hospodě se ptá Američan Itala:
„Hele, vy prej tam u vás teď máte nějaký problémy s imigrantama, co k vám připlouvají po vodě?“
„Jo, to je pravda.“
Od vedlejšího stolu se ozve Indián:
„No, my jsme to tady kdysi taky podcenili.“

 

Lehce připitá žena se dívá na DVD a polohlasně povídá:
„Neblbni, nedělej to, nelez do toho kostela ty krávo… celej život toho budeš litovat,…“
Kolem prochází manžel a ptá se:
„Na co to koukáš?“
„Na video z naší svatby.“