Obecní e-noviny na webu: 11/2018

11 / 2018

23. 11. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v první řadě gratulujeme všem zvoleným zastupitelům vašich obcí, městysů a měst. Přejeme jim úspěšné působení v oblasti zkvalitňování životních podmínek v regionech. Ať se jim tato záslužná a mnohdy nevděčná práce pro své spoluobčany dobře daří. Věříme i v úspěšné pokračování spolupráce s naší společností.

Blíží se konec roku a s ním i začátek obvyklého „školícího turné“, které tentokrát zahájíme školením v České Lípě hned 2. ledna 2019. Po e-mailové informaci jsou již dnes kapacity jednotlivých čtrnácti míst konání obsazeny z více než 50 procent. Pokud se chcete některého ze školení zúčastnit, neváhejte dlouho s přihláškou. Termíny a místa konání akcí, jednotný program školení a možnost přihlásit se najdete ZDE.

Vzhledem k tomu, že stále (v podstatě denně) dochází k tomu, že někteří z uživatelů posílají své dotazy k užívání našich programů na špatné, resp. nevhodné e-mailové adresy, a ne vždy je možné je obratem přeposlat na tu správnou, znovu opakujeme, že veškerou podporu řešíme prostřednictvím adresy podpora@alis.cz.

Pohodový zbytek podzimu.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Inventarizace závazků a pohledávek 2018

Inventarizace se provádí na základě zákona o účetnictví a vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků.

Vyhláška stanoví požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Rozpočet – úprava naplnění sestavy 19ro Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku. Doplněno načítání ZU z toho, které vzniklo v rozpočtové změně jako nové ZU z toho.
 • Rozpočet – ošetřen dvojklik na tlačítku Výmaz. Ošetřeno dvojí spuštění sestavy Kontrola vyrovnanosti.
 • Pokladna – úprava číselníku pokladen. Zrušen prázdný sloupec za sloupcem FO. Správné zobrazení přístupových práv ve sloupci Příjmy/Výdaje.
 • Vydané faktury – upravena kontrola na typ DPH. Pokud je potřeba použít typ daně, který nevstupuje do evidence DPH, tak se použije Typ daně 999. Nelze údaj Typ daně nechat prázdný a ani není správné používat např. typ daně 001.
 • Žluté kontroly - opravena kontrola na prázdný typ daně v souboru DPH.
 • Výkaz Příloha – jsou doplněné roční části Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tyto části jsme zachovali pod záložkami K.1., K.2. a L.. Do sestavy a xml se načtou při tvorbě výkazu za měsíc prosinec.
 • Výkaz PAP a PKP – v měsíci prosinci se objeví nová nabídka Roční kontroly PAP nebo PKP podle toho, který výkaz uživatel vytváří. Pod touto nabídkou proběhnou kontroly na mínusové hodnoty, u PAPu v části X. a u PKP v části III., aby bylo možné zavčas provést opravy.
 • Účetní výkazy podnikatelů - legislativní úpravy pro rok 2018. Vznikl nový parametr pro zadání způsobu vykazování časového rozlišení v rozvaze.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Kontrola typu daně v programu KEO-W Účetnictví

Od verze 1.11.244 KEO-W Účetnictví byla u plátců DPH v nabídce Vydané faktury doplněna kontrola na vyplněný typ daně. Již nelze zadávat mezery. S ohledem na tuto kontrolu je nutné si číselník upravit. Místo mezer lze použít typ daně:

 • 998 – vytváří větu do evidence DPH a nevstupuje do rekapitulace DPH a
 • 999 – vytváří větu do evidence DPH, nevstupuje do rekapitulace DPH a s větou se v nabídce DPH nepracuje.

Více najdete zde.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Úprava nových závazných ukazatelů v KEO-W Účetnictví

Po uzavření (schválení) rozpočtu se dále už pracuje v režimu úprav rozpočtu. Vytváří se rozpočtové změny, a to buď změny rozpisu rozpočtu nebo rozpočtová opatření.

Jednotlivé změny se samostatně číslují a mohou obsahovat libovolný počet záznamů. Rozpočtové změny se uzavírají obdobně jako rozpočet.

Vyhodnocení, zda se jedná o změnu rozpisu nebo rozpočtové opatření, se provede ve chvíli, kdy se uzavírá editace rozpočtové změny. Zároveň se vyhodnocují nové závazné ukazatelé. Při uzavírání rozpočtové změny (tlačítko Uzavřít) se provede i vyhodnocení a přepočet následujících otevřených rozpočtových změn.

Více se dočtete v metodice zveřejněné na našich stránkách.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Upravili jsme výkaz zisku a ztráty v tisících pro podnikatele.
 • Připravili jsme novou agendu – ostatní příkazy k úhradě. Pořiďte si vlastní příkazy k úhradě bez vazby na doklady účetnictví, vytiskněte je nebo pošlete do banky přes homebanking. Najdete v nabídce: Příkazy k úhradě – záložka Ostatní příkazy k úhradě.
 • Likvidační lístek – připravili jsme zcela novou variantu likvidačního lístku; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“. Tato varianta je dokonalejší a rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT) a chystáme se původní likvidační lístek zcela nahradit.
 • DPH – přidali jsme zatržítko „Použit poměr“. Můžete ho ručně upravit a jeho zaškrtnutí se projeví v Kontrolním hlášení.
 • Přidali jsme novou sestavu UC023 Kniha analytických a podrozvahových účtů.
 • Pokladna a banka – při úhradě dokladů (F2) jsme předělali okno pro výběr dokladů k úhradě; nyní je stejné jako okno pro úhradu poplatků (F4). Můžete uhradit víc dokladů v jednom kroku – v horní části formuláře vyhledejte doklad k úhradě a přesuňte ho do dolního formuláře. Před stisknutím tlačítka „Uhradit“ můžete přepsat vpravo dole částku k úhradě.
 • Automatická operace typu F – přidali jsme na formulář tlačítko „Dokončit (F9)“, abychom usnadnili a zrychlili pořízení.
 • Poznámka v deníku - pokud se jedná o zaúčtování pokladny nebo banky, zobrazí se poznámka ze spárovaného (uhrazeného) dokladu nebo poplatku.
 • Podbarvili jsme některé formuláře proto, abyste se v programu lépe orientovali a program oživili. Pohledávky jsme podbarvili fialovou barvou, závazky zelenou barvou, pokladní doklady hnědou a banku oranžovou.
 • Do deníku jsme přidali nový volitelný sloupec MD/Dal. Je to šikovné ve filtru pro případy, kdy hledáte určitou částku a nevíte přesně, zda je zaúčtovaná na straně má dáti nebo dal.

Viktor Samek

.. nahoru.

Úprava nových závazných ukazatelů v KEO4 Účetnictví

Úprava nových závazných ukazatelů je určená pro zařazení nových závazných ukazatelů ke schválenému rozpočtu ve správné podobě. Provádí se v nabídce Rozpočtové změny pod tlačítkem Úprava závazných ukazatelů.

Více se dočtete v metodice zveřejněné na našich stránkách.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Složenky – ošetřili jsme údaje ulice a obec, aby se na složenku vytiskly i delší názvy.
 • Povinnosti – při hromadné změně nyní můžete hromadně nastavit i Datum vzniku.
 • Povinnosti – při hromadné změně nyní můžete hromadně nastavit i Datum splatnosti.
 • Ošetřili jsme vytváření předpisů pro případy, kdy vytvoříte povinnost zpětně a potřebujete vygenerovat předpisy za období, která už jsou v účetnictví uzavřená: Program vám takové předpisy ukáže, vytiskne, a přidali jsme nové okno, kde můžete změnit u těchto předpisů datum UUP na aktuální období.
 • Kontroly, které se provádí v účetnictví při odesílání výkazů, obratů a při měsíční uzávěrce: nyní se kontrolují také opravné položky v příjmových agendách, zda jsou vytvořené a zaúčtované. Tyto kontroly jsme významně zrychlili.
 • Poplatníci / Akce /Vyřazení z EO – nyní se při této akci také aktualizují údaje o poplatníkovi (jméno, adresa) z evidence obyvatel.
 • Vymáhání - přidali jsme novou agendu Hromadné předpisné seznamy. Nový hromadný předpisný seznam vytvoříte v nabídce Vymáhání / Platební výměry - přejděte na záložku  "Hromadné předpisné seznamy" a stiskněte tlačítko Nový.
 • Vytvořili jsme novou agendu Opravné položky. Funguje podobně jako v účetnictví. Potvrdíte filtr, zobrazí se předpisy po splatnosti, zaškrtnete potřebné předpisy a vytvoříte opravené položky (Akce / Vytvořit opravné položky). Zaúčtování opravných položek se musí nastavit v číselníku "automatické operace" na záložce Opravné položky. Počáteční stavy opravných položek zadávejte přes tlačítko Počáteční stavy. Generování zaúčtování za období nyní zohlední a exportuje do účetnictví i vytvořené opravné položky.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • U exekucí stálých jsme umožnili evidovat si poznámky a přikládat libovolné dokumenty.
 • Ošetřili jsme zaúčtování daňového bonusu, záloh na mzdu, zvýšení daňového základu (auto) a nepeněžních plnění ve variantě pro KEO4 Účetnictví.
 • Do poznámek dokladů pro KEO4 Účetnictví jsme pro jednodušší vyhledávání přidali období z mezd.
 • Ošetřili jsme rozúčtování srážkové daně mezi jednotlivé pracovní vztahy zaměstnance v případě, že jsou z těchto vztahů různé odvody.
 • Upravili jsme zaúčtování u MS 6950 Odchodné. Odchodné od 1. 1. 2018 nahrazuje stávající odměnu po skončení funkčního období u zastupitelů. Netýká se však členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni do funkcí přede dnem nabití účinnosti novely zákona o obcích tj. do 1. 1. 2018. U odchodného je na rozdíl od odměny po skončení funkčního období v zaúčtování položka 5026.
 • Do sestavy M008 Přehled odpracované doby jsme přidali součtový řádek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Nyní je možné ve spisové službě používat Typové spisy. Typový spis je spis, který má předem stanovenou strukturu, je členěn na tzv. součásti (podle obsahu stanovené části) a ty jsou dále členěny na díly, do kterých se vkládají jednotlivé dokumenty. Více informací o nastavení a využití naleznete v dokumentaci ke spisové službě v kapitole Typové spisy (v tištěné na straně 59 a na webu zde).
 • V zásilce, při doplňování odesílatele či adresáta, lze využít novou ikonku se symbolem plus, která umožní pohodlnější vytvoření nového subjektu do adresáře. Používejte pouze v případě, že subjekt v adresáři ještě není evidován, abyste zabránili duplicitám.
 • Nově můžete na Podatelně zaevidovat dokument pro výběrové řízení. Při evidování dokumentu vyberete typ dokumentu Výběrové řízení a poté již nebude nutné zadávat při evidování počet listů/příloh. Počet listů/příloh bude nezbytné vyplnit až v rámci vyřízení dokumentu.
 • Pro rychlejší vyhledávání jsme přidali v modulu Referent v seznamech dokumentů k vyřízení nové filtry na číslo jednací, věc, JID a odesílatele/adresáta.
 • V modulu Administrace v certifikátech je nově možné otestovat podepisování. Budete tak mít jistotu, že byl certifikát v pořádku naimportován.
 • Pokud podepisujete s pomocí kvalifikovaného prostředku (tokenu) a tento prostředek není při podepisování připojen, pak budete vyzváni k jeho vložení, aby mohl být následně soubor podepsán.
 • Pro lepší orientaci jsme upravili formulář skartačního řízení.
 • V rámci skartačního řízení jsme přidali možnost konvertovat komponenty do výstupního datového formátu.
 • Při evidování listinných doručenek na Podatelně se při výběru z odeslaných zásilek zobrazují jen ty zásilky, které byly odeslány doporučeně, bez ohledu na způsob vypravení (např. Česká pošta, Doručovací služba).

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Evidence nemovitostí - načítání nové verze VFK 5.3

V souvislosti s nařízením GDPR došlo ke změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN.

Hlavní změnou při poskytování dat Katastru nemovitostí ve výměnném formátu je odstranění osobních údajů.

Změna byla provedena od VFK verze 5.3., která začala být vydávána 18. 11. 2018. Do konce roku 2018 bude ale ještě možné vydávat data VFK včetně osobních údajů.

KEO-X bylo na tuto změnu včas připraveno a umožňuje načítání této nové verze VFK.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

Vtipy na listopad

 

Kamarádi sedí v hospodě a ptají se vyhlášeného pivaře:
„Proč zavíráš oči vždycky, když piješ?”
„Protože jsem slíbil manželce, že se na chlast už ani nepodívám!”

 

V Irsku před katolickým kostelem sedávají dva žebráci, Jeden drží v ruce kříž a druhý Davidovu hvězdu.
Návštěvníci kostela se na žebráka s hvězdou škaredě podívají a tomu s křížem vhodí provokativně velkou sumu peněz do klobouku. Tak to jde několik dní, až se knězi z kostela židovského žebráka zželí, jde za ním a povídá mu:
„Podívejte se, tady jste v Irsku, to je katolická země, a navíc sedíte před kostelem. Pokud budete držet v ruce hvězdu Davidovu, tak vám nikdo nic nedá.“
Žebrák s hvězdou se ušklíbne, dloubne loktem do toho s křížem a povídá:
„Podívají se, Kohn, kdo nás to sem přišel učit marketing.“