Obecní e-noviny na webu: 6/2017

6 / 2017

13. 6. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

díky blížícímu se času odesílání pololetních výkazů a termínu pro schvalování loňské účetní závěrky převažují v tomto zpravodaji aktuální příspěvky týkající se účetní agendy.

Školy dostávají k začátku letošních prázdnin legislativní „dárek“ v podobě povinnosti používat v komunikaci s právnickými i fyzickými osobami (např. rodiči žáků) jako primární formu komunikace datové schránky. Vzhledem k tomu, že naše sw řešení spisové služby tuto povinnost komfortně splňuje a především umožňuje efektivní práci s oběhem dokumentů v organizaci, doporučujeme školám i jejich zřizovatelům zvážit jeho pořízení. Naši spisovou službu v současné době provozuje více než 1.500 zákazníků.

Pohodový červen všem.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod spisové služby do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají spisovou službu KEO-X.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na SSL KEO4. Ukončení podpory SSL KEO-X je plánováno na konec roku 2017.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 102.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Spisová služba: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/spisova-sluzba-keo4.

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Nová povinnost pro školy

Od 1.7.2017 budou muset školy používat datové schránky jako primární formu komunikace s právnickými i fyzickými osobami.

Tzn., že pokud subjekt, kterému se doručuje (např. rodič), má datovou schránku, je povinností školy doručit do ní. Prakticky to znamená, při každém odesílání zjišťovat, zda fyzická osoba má, nebo nemá datovou schránku.

...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • DPH – připravené nové typy DPH pro daňový balíček.
 • PKP – u výkazu PKP bylo upraveno naplnění položky C.I.B. u kódu výkazu HV.
 • PKP – u výkazu PKP bylo upraveno naplnění počtu zaměstnanců a zaškrtnutí konsolidované účetní závěrky tak, aby se tyto údaje uložily a při novém vstupu do zpracování výkazu se již nemusely znovu pořizovat.
 • Účetní deník – Filtr – upraveno filtrování přes rok. Pokud se vybere např. období 201610 až 201702, nevyfiltrují se záznamy z roční uzávěrky (měsíc 13). Pokud se do období zadá měsíc 13, tak se vyfiltrují i záznamy z roční uzávěrky.
 • Účetní deník – nová sestava 83 Opis deníku dle SU AU – tisk dokladů KN, FO a UD.
 • Účetní deník – sestava 81 Opis deníku dle knih a FO-na šířku – doplněn sloupec „Doklad KN“.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Schvalování účetní závěrky

Účetní závěrka se schvaluje nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. Není-li účetní závěrka schválena v této lhůtě, platí, že schválena nebyla. Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací, se v případě řádné účetní závěrky předávají do 31. 7. následujícího roku po účetním období, za které je účetní závěrka schvalována.

V KEO-W Účetnictví se protokol o schválení/neschválení účetní závěrky pořídí v nabídce Výkazy – Roční výkazy – Schvalování účetní závěrky.

Protokol se vytváří v aktuálním účetním období. Po zvolení tlačítka Vytvořit se otevře formulář pro naplnění údajů do protokolu a pro natažení příloh. Datum výkazu je automaticky nastaveno na 31. 12. předchozího roku.

V nabídce Vytvořit výkaz se vytvoří sestava a soubor xml. Soubor xml se odesílá stejně jako ostatní výkazy, a to přímo na CSÚIS nebo náhradní cestou na krajský úřad.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Návrh závěrečného účtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Pro sestavy Závěrečný účet a Střednědobý výhled byla doplněna možnost vytvářet sestavy jako návrh. Do formulářů pro tvorbu sestav bylo přidáno zatržítko „Návrh“. U sestavy Střednědobý výhled rozpočtu lze v parametrech výhledu nastavit přidání komentáře do tisku sestav, který se tiskne na konci sestavy. Do tohoto komentáře se mohou například pořídit informace o schválení výhledu.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Pomocný konsolidační přehled (PKP)

Výkaz sestavují pouze dobrovolné svazky obcí a to, pokud splní kritéria daná konsolidační vyhláškou státu. Poprvé je výkaz tvořen k 31. 12. 2016 a předává se do 31. 7. 2017.

V KEO-W Účetnictví je připravena tvorba výkazu PKP. Volba je v nabídce Výkazy – Roční výkazy – PKP-Pomocný konsolidační přehled.

Pokud účetní jednotka zjistila až nyní, že musí odevzdat výkaz PKP, je nutné, aby provedla následující kroky.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Pomocný konsolidační záznam (PKZ) v agendě KEO-W Účetnictví

Pomocný konsolidační záznam se týká uživatelů, kteří zpracovávají rozšířený PAP nebo PKP.

Na základě konsolidačních křížových kontrol jsou MF ČR vytvářeny žádanky PKZ. Žádanky PKZ jsou rozesílány zvlášť na rozdíly vzniklé mezi konsolidovanými jednotkami státu předávajícími PAP (PAP proti PAP) a zvlášť na rozdíly mezi konsolidovanou jednotkou státu předávající PAP a PKP a konsolidovanými jednotkami předávající PKP (PAP proti PKP a PKP proti PAP).

Žádosti o vysvětlení rozdílů v konsolidačních křížových kontrolách na investiční transfery na pořízení dlouhodobého majetku jsou rozesílány v separátní žádance PKZ.

Konsolidované jednotky státu, kterým byly do INBOXU odeslány žádanky PKZ, jsou o tomto kroku informovány prostřednictvím e-mailu.

Termín předání PKZ je do deseti pracovních dnů od obdržení žádanky PKZ, pokud není v žádance PKZ stanovena lhůta delší.

Popis práce s PKZ je popsán v této metodice.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Nová sestava pro kontrolu DPH

V KEO-W Účetnictví v úloze DPH byla doplněna sestava pro kontrolu účtu 343. Sestava porovnává hodnoty DPH a zaúčtování v deníku Je tříděná číslem prvotního dokladu. Sestava je ve dvou variantách, buď všechny doklady, nebo jen doklady s rozdílem. Sestava by měla sloužit k rychlejšímu dohledávání chyb zaúčtování, kdy například účet 343 úplně chybí nebo je použita jiná analytika účtu 343. Případy, kdy se účtuje platba FÚ a není věta v DPH, se zobrazuje jako rozdíl, ale to je pouze informativní.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • Zpřesnili jsme rozúčtování zákonného pojištění. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je vypočteno jako 0,0042% ze souhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců za předchozí čtvrtletí. Doposud byla výsledná částka poměrově rozúčtována mezi pracovní vztahy aktivní v měsíci zúčtování (tedy v měsících 3.,6.,9. a 12.). Od třetího čtvrtletí roku 2017 program sleduje každý měsíc zvlášť a výslednou částku na konci kvartálu tak správně rozpočítá mezi jednotlivé zaměstnance (popř. Org, UZ…) a to i v případě, že některé pracovní vztahy, za které je odváděno, již nejsou v době zúčtování aktivní.
 • Zaúčtování - u příspěvkových organizací jsme rozšířili funkci parametru Doplnit údaje "Nst", "Zdr", Org" a "UZ" u účtu třídy "5" v uzaúčtování předpisu. Když je zaškrtnuto, dříve se doplňoval k účtům 5XX v předpisu jen "Org" a "UZ", nyní tedy také údaj "Nst" a "Zdr".
 • Zaúčtování - přidali jsme nový parametr Doplnit údaj "Org" u účtů třídy "3" v zaúčtování předpisu. Když je zaškrtnuto, doplňuje se do zaúčtování předpisu k účtům 3XX z pracovního vztahu,  resp. z výjimky údaj "Org".

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Mzdy – Změny stupnic platových tarifů

Dnem 1.7.2017 nabude účinnosti nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 561/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Místo dosavadních 9 tarifních stupnic zůstane pouze 6 platových tabulek. Přílohy 1, 2 a 5 byly zrušeny. Dosavadní přílohy 3 a 4 jsou nyní označeny jako přílohy 1 a 2. Dosavadní přílohy 6 až 10 jako přílohy 3 až 7.

V programu je potřeba vytvořit zaměstnancům nové platové výměry s platností od 1.7.2017. S touto změnou vyčkejte na aktualizaci, která bude zveřejněna v nejbližších dnech. Tato bude kromě nových platových stupnic obsahovat také úpravu, která umožní hromadnou změnu platových výměrů.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Zjednodušili jsme okno zobrazující se před provedením uzávěrky.
 • Akce/Hromadná změna údajů - nyní  se rozbalovací menu "Hromadná změna doplňujících údajů pozemků" zobrazuje jen tehdy, pokud je mezi označenými záznamy SU 031.
 • Ještě více jsme zredukovali výběr pohybů, aby se nabízely jen pohyby, které jsou relevantní pro daný SU.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Změnili jsme způsob zobrazení subjektů v modulu Adresář. Nyní se při vstupu do nabídky subjektů nezobrazí vstupní filtr, ale zobrazí se hned všechny subjekty v adresáři. Toto zobrazení umožní lepší filtrování a vyhledávání.
 • Přibyla možnost tisku Spisového a skartačního plánu. Před tiskem lze zvolit, zda budou v tiskové sestavě všechny věcné skupiny, nebo jen otevřené či uzavřené, a zda tisknout se spouštěcí událostí, popisem a poznámkou.
 • U elektronického vyvěšování na úřední desce se nově zohledňuje kromě data i čas vyvěšení a sejmutí.
 • V modulu Adresář lze nově hromadně tisknout adresní štítky a základní obálky. Tisk je dostupný i v Sadách adres.
 • Do Evidence zásilek na Podatelně jsme přidali možnost vyhledávání dle subjektu.
 • Upravili jsme práci se vzory vyřízení pro dokumenty a spisy. Vzory lze vkládat nově přes našeptávač nebo vyhledat v číselníku vzorů vyřízení pomocí tlačítka se třemi tečkami. Každý uživatel si vytváří svůj číselník vzorů vyřízení.
 • V modulu Úřední deska přibylo několik novinek.
 • Vylepšili jsme vyhledávání datových schránek k subjektům. Vyhledávání je přesnější, přehlednější a rychlejší. Trumpetku pro vyhledávání a ověření datové schránky jsme přidali i do detailu subjektu.
 • Při schválení záznamu má nově i schvalovatel možnost upravit editovatelný text. Schvalovatel může také převádět komponenty do PDF/A a podepisovat. Tudíž v rámci jednoho schvalovacího procesu lze upravit komponentu, převést ji do PDF/A a podepsat.
 • Pokud dojde při schvalovacím procesu k zamítnutí, může nově referent, kterému byl dokument zamítnut „akceptovat zamítnutí“. Poté lze dokument upravit a poté opět předat ke schválení. Vše je zaznamenáno v transakčním protokolu.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na červen

 

Manžel se v usměvavé náladě vrátil domů a žena se ho ptá:
„Kde máš nákup? A kde jsou ty tři stovky, které jsem ti na něj dala?“
„Věnoval jsem je jednomu staršímu potřebnému muži.“
„Ale, ale – a odkdypak jsi takový lidumil? Čím si je vlastně ten chlap zasloužil?“
„Čepoval skvělé pivo!“

 

Vypráví starý mořský vlk ve společnosti:
„V dobách, kdy jsme se s našim korábem plavili po jižních mořích, jsme jednou zakotvili u zvláštního ostrova. Vyrazili jsme na souš pro zásoby. A jak jsem se tak prodíral džunglí, přišel jsem na místo, kde na velkém hnízdě seděl takový prapodivný pestrobarevný pták. A představte si, že tam snášel krychlová vejce a přitom mluvil.“
„Óóóóh…“ překvapeně zahučela společnost, načež se jedna dáma zeptala:
„A co ten pták říkal?“
„No, co asi? JAUVAJS.“