Obecní e-noviny na webu: 1/2017

1 / 2017

31. 1. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

s lednovým zpravodajem jsme si letos dali trošku na čas – čekali jsme na potvrzení platnosti některých uváděných skutečností. Zpětně ještě děkujeme za vaše tištěné i elektronické novoročenky.

Jako obvykle vám začátkem roku posíláme potřebné informace a metodické pokyny týkající se především zpracování roční uzávěrky roku 2016 a známé legislativní novinky pro rok 2017. Připomínáme i od loňska platnou možnost práce v režimu oddělených pokladen.

Nově se od roku 2017 pracuje v KEO-W s nabídkou Sestavy.

Nepřehlédněte informaci o odstávce a omezení provozu systému Integrovaného informačního systému Státní poklady Ministerstva financí koncem prvního únorového týdne.

Připomínáme, že na konec roku 2017 je avizováno ukončení programátorské podpory pro Spisovou službu KEO-X a související komunikační moduly. Akce Ke spisovce KEO4 tablet pokračuje. Stačí splnit vypsané podmínky akce. Doporučujeme zbývajícím uživatelům Spisovky KEO-X nenechávat převod až na konec roku – nejde o triviální záležitost a kapacity obchodních partnerů i potřebného technického zázemí budou limitovány.

V posledních lednových dnech byla zahájena fakturace smluvních ročních udržovacích poplatků za rok 2017. Jde o postupný proces a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s avizovaným rozsahem služeb a programových novinek pro rok 2017. Téměř všichni zákazníci již obdrží faktury i průvodní materiály v elektronické podobě. Zbývající zákazníky průběžně individuálně oslovujeme s požadavkem na sdělení souhlasu s elektronickou fakturací.

Zima je letos opravdová – tak ji prožijte bez problémů.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 1/2017

 • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2017.
 • Metodika financování krajů pro rok 2017.
 • Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
 • Zařazení výdajů na dopravní obslužnost na paragraf rozpočtové skladby.
 • Sdělení Ministerstva financí ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
 • Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. (promíjení místních poplatků).
 • Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (183 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

Poslední verze je připravena pro zpracování konce roku 2016. Přečtěte si o novinkách v sestavách a výkazech PAP (Pomocný analytický přehled) a PKP (Pomocný konsolidační přehled).
...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Roční účetní uzávěrka roku 2016

Roční účetní uzávěrku lze spustit v období 01/2017, tj. po měsíční uzávěrce období 12/2016. Roční účetní uzávěrka nemá žádný vliv na připravený rozpočet roku 2017 ani na již pořízená data roku 2017.

Více najdete v metodice Uzávěrka roku 2016 v KEO-W Účetnictví.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Roční uzávěrka v KEO-W Účetnictví

Byla-li v roce 2016 vedena pokladna v „Režimu oddělených pokladen“ (účet 261 s rozpočtovou skladbou), je nutné zpracovat roční uzávěrku na verzi 1.11.12 a vyšší.

Zpracování roční uzávěrky na verzi 1.10.181:

 • Pokud byl před spuštěním upraven účet 261 v číselníku roční uzávěrky, není nutné opakování roční uzávěrky na verzi 1.11.12,
 • pokud nebyl před spuštěním upraven účet 261 v číselníku roční uzávěrky, je nutné opakovat roční uzávěrku na verzi 1.11.12 a vyšší.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Roční výkaz PKP k 31. 12. 2016 u DSO

Roční výkaz Pomocný konsolidační přehled (PKP) zpracovávají dobrovolné svazky obcí splňující kritéria daná vyhláškou č. 312/2014 Sb.

Pro zpracování výkazu PKP musí být v parametrech účetnictví zadán parametr „Zpracovávat výkaz PKP (DSO)“ a zároveň v údajích o organizaci musí být vyplněna právní forma „Svazek obcí“. Pro pořízení údajů PKP (IČO partnera) v prvotních dokladech je potřeba nastavit i parametr „Pořizovat informace pro PKP interaktivně“, tzn., že se formulář pro naplnění PKP informací otevře automaticky na konci editační řádku účetního předpisu.

V nové verzi KEO-W Účetnictví je výkaz PKP k dispozici v nabídce Výkazy - Roční výkazy – PKP - Pomocný konsolidační přehled. V hlavním formuláři zpracování výkazu PKP je nutné vyplnit roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců.

Pomocný konsolidační přehled obsahuje tyto části:

...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Roční výkazy PAP k 31. 12. 2016

Účetní jednotky, které splňují podmínku pro vedení rozšířeného Pomocného analytického přehledu (PAP P2x), odesílají PAP včetně ročních částí výkazu.

V nové verzi KEO-W Účetnictví najdete tyto části v nabídce Výkazy - Roční výkazy – „PAP - roční části XIV až XVII“.

Roční část výkazu PAP obsahuje:

...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Změna rozpočtové skladby v KEO-W Účetnictví

Od 1. 1. 2017 byla novelizována rozpočtová skladba. Byly například zrušeny položky 1351, 1352 a 1355. KEO-W Účetnictví kontroluje, zda není zaúčtováno nebo rozpočtováno na neplatnou rozpočtovou skladbu. Kontroly se provádí na účetní deník, účetní osnovu a rozpočet. Dokud nejsou chyby vypořádány, nelze provést měsíční uzávěrku.

Neplatnou rozpočtovou skladbu doporučujeme opravit v následujícím pořadí:

 • opravit zaúčtované doklady v účetním deníku,
 • opravit připravené platby,
 • zrušit neplatné položky v účetní osnově,
 • vynulovat rozpočet a závazné ukazatele (pokud existují již rozpočtové změny, je nutné je postupně pootvírat včetně schváleného rozpočtu a závazných ukazatelů),
 • zrušit neplatné položky v rozpočtu a závazných ukazatelích a
 • upravit automatické operace a šablony.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a – zaúčtování od roku 2017

Novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě došlo k rozšíření variant zaúčtování režimu přenesení daňové povinnosti. Od 1. 1. 2017 si může účetní jednotka vybrat, zda bude značit DPH stejnou položkou jako základ daně, nebo zda bude DPH z PDP značit položkou 5362. U nové varianty by se muselo rozpočtovat na položky ve výši základu daně a DPH z PDP by se rozpočtovala na položku 5362.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Pokladna – režim oddělených pokladen

Od 1. ledna 2016 se můžou obce a dobrovolné svazky rozhodnout, zda zůstanou u původního způsobu zaúčtování pokladny nebo budou používat pokladnu v režimu oddělených pokladen. Organizace může pokladnu v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen na začátku roku a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku. Způsoby účtování se nesmí kombinovat.

Více najdete v metodice Pokladna – režim oddělených pokladen.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Změna práce s nabídkou Sestavy v KEO-W Účetnictví

Od verze KEO-W Účetnictví pro rok 2017 byla změněna práce s nabídkou Sestavy. Vyvoláním této nabídky se spustí v jiném okně samostatný modul Sestavy, ve kterém budou stejné nabídky jako doposud. Uživateli se toto oznámí komentářem v okně:

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO-W Poplatky - novinky

 • Sestava 924 Platební povinnost za typ poplatku - nyní máte možnost výběru typu poplatku podle číselníku, abyste si mohli vytisknout třeba jenom stočné.
 • Nyní se kontroluje hned při spuštění KEO-W, zda je potřeba provést aktualizaci poplatníků po uzávěrce poplatků. Můžete tedy tuto akci provést hned a při úhradě z pokladny už vás to nebude zdržovat.
 • Evidenční záznamy/Poplatky - nyní můžete filtrovat pomocí pole Hledat podle poznámky a doplňujících údajů.

 • ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Odstávka Státní pokladny (IISSP)

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

Od 3. 2. 2017, od 19:00 hodin - do 5. 2. 2017, do 23:00 hodin

Nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu nebude možná práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.


ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • Zjednodušili jsme zadávání trvalého pobytu a kontaktní adresy na osobní kartě. Nyní stačí do pole „Hledat adresu“ zadat začáteční písmena adresy a vybrat ze seznamu. Všechny údaje se následně doplní automaticky. Pomocí tlačítka Mapa si můžete zobrazit adresu na mapě.
 • Přidali jsme nový parametr, který umožní tisknout patičku „Zpracováno“ na sestavách. Pokud chcete na sestavách tisknout datum a čas tisku, zaškrtněte si v Parametrech – Tisk „Zpracováno“ na sestavách.
 • Po vzoru stálé evidence jsme i do té měsíční přidali nabídku Odměny z dohod/funkční odměny. Zjednoduší se tak kontrola doplněných hodin v odměnách pracovních vztahů typu dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce.

 • ...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Zpřístupnili jsme uzávěrku roku 2016.
 • Společné inventární číslo lze nastavit i v neúčetním majetku. Tato funkce umožňuje označit vybrané karty majetku společným číslem, aby se v inventurních sestavách tiskly na jednom řádku. Pro přístup k nabídce Nastavit společné inventární číslo je třeba mít přidělené právo.
 • Průvodce inventárními sestavami si nyní pamatuje vždy stejné datum a odpovědnou osobu jaké byly vyplněny naposled.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V detailu dokumentu v záložce komponent je nová akce na hromadný tisk komponent. Po akci „Tisk komponent“ se komponenty vytisknou na výchozí tiskárně uživatele.
 • V detailu vlastního dokumentu v záložce komponent můžete nově pořídit hromadnou žádost o elektronický podpis pro PDF komponenty. 
 • Ve Výpravně přibylo tlačítko „Aktualizovat vypravení“, aby uživatel nemusel při načtení nových zásilek zavírat a otvírat modul Výpravny.
 • Do detailu dokumentu v záložce komponent jsme přidali informaci o tom, zda komponenta obsahuje elektronický podpis.
 • V seznamu doručenek v modulu Referent je nově filtr na číslo jednací a spisovou značku. Přes ikonu tiskárny lze hromadně vytisknout vyfiltrované doručenky.
 • Bylo přidáno nové uživatelské právo na změnu hesla do ISDS. Uživatel s tímto právem může měnit heslo do ISDS v modulu Podatelna nebo Administrace. Již není třeba se přihlašovat do webové aplikace datových schránek a měnit heslo tam.
 • Nově hlídáme konec platnosti hesla pro přihlášení do datových schránek. Deset dní před vypršením hesla se uživateli na podatelně během příjmu datových zpráv začne zobrazovat informativní hláška o tom, že se danému heslu blíží konec platnosti.
 • Upravili jsme protokol o ověření elektronického podpisu dle §4 Vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.
 • Bylo přidáno nové uživatelské právo na úpravu spisového plánu. Uživatel s tímto právem může editovat spisový plán. Nově má také možnost hromadně nastavovat přístup k jednotlivých věcných skupinám.
 • V záložce „Tělo e-mailu“ byla přidána možnost vkládat nové či editovat již vytvořené vzory pro e-mail.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Matrika - nový Dotazník k uzavření manželství a Protokol o uzavření manželství

V souladu s vyhláškou 413/2016 Sb. byly zveřejněny nové vzory dotazníku k uzavření manželství a protokolu o uzavření manželství platné od 1.1.2017.

Aktualizací programu č. 171133 se automaticky načte nový formulář dotazníku, ale šablonu protokolu o uzavření manželství si musí každá matrikářka do svých šablon načíst ručně. Postup je k dispozici v e-mailu, který byl rozeslán všem uživatelům modulu Matrika.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Spejbl vleče Hurvínka na očkování. Ten se brání a ječí na celou čekárnu.

Spejbl ho uklidňuje:

"Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš, proti čemu tě budou očkovat."

"Vím. Proti mé vůli!"

 

Jistý lékař se dožil sta let. Na oslavě se ho ptali, čemu vděčí za to, že se dožil tak vysokého věku. Doktor se zamyslel a povídá:

"Málo jsem jedl, střídmě jsem pil a hlavně jsem nikdy neužíval ani jeden z léků, které jsem předepisoval jiným."