Obecní e-noviny na webu: 9/2016

9 / 2016

21. 9. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

po „prázdninové“ odmlce je opět o čem psát. Samostatný příspěvek je věnován problematice EET přesto, že drtivá většina našich zákazníků je z povinnosti vést evidenci tržeb vyloučena. Plátce DPH upozorňujeme na novelizaci zákona o DPH a na její promítnutí do kontrolního hlášení a do přiznání k DPH v účetnictví KEO-W.

Ke zpracování blížících se říjnových voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu ČR zveřejňujeme potřebné metodické pokyny.

Ve dnech 19. až 21. října se uskuteční podzimní pracovní setkání našich obchodních partnerů. Dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

Připomínáme, že k 30. 9. 2016 bude ukončena platnost výhodnějších zaváděcích cen na pořízení programových modulů souvisejících s vedením spisové služby v prostředí KEO4.

Pěkné podzimní dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Elektronická evidence tržeb

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné na stránkách Sbírky zákonů zde:
zákon č. 112/2016 Sb., - zákon o evidenci tržeb,
zákon č. 113/2016 Sb., - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO-W

Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení

V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., byly upraveny formulář daňového přiznání k DPH, pokyny k vyplnění přiznání k DPH a formulář kontrolního hlášení.
XML struktury příslušných formulářů nebyly změněny.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f od 1. 10. 2016

Od 1. 10. 2016 byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti na poskytnutí telekomunikačních služeb. Jedná se o paragraf 92f - dodání zboží uvedeného v příloze č.6.

V rámci kontrolního hlášení bude toto plnění vykazováno v příslušném oddílu pod kódem plnění 21.

V připravované verzi KEO-W Účetnictví bude zaktualizován číselník DPH o nové typy daní:

 • 169 Režim přenesení daň.povin.(§92f) - telekomunikační služby a
 • 569 Režim přenesení daň.povin.(§92f) - telekomunikační služby.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • Zveřejnili jsme upravenou stupnici platových tarifů - Přílohu č. 9 pro pedagogické pracovníky s platností od 1. 9. 2016. Přejmenovali jsme Přílohu č. 3, která nově platí pro nepedagogické pracovníky ve školství.
 • Nepřehlédněte! V menu „Sestavy“ najdete novou nabídku „Vlastní sady sestav“, kde si můžete vytvořit vlastní sady, které budou obsahovat vámi vybrané sestavy. Přes tlačítko „Tisk sestav“ se vám vytvoří jedno PDF se zvolenými sestavami ve vámi určeném pořadí. Nastavte si svoji oblíbenou sadu sestav, které zpravidla tisknete při měsíčním zpracování - vytisknou se vám všechny vaše sestavy najednou!
 • Ve výkazu P1-04 za třetí čtvrtletí najdete nyní také výkaz P1c-01, který od roku 2016 nahrazuje oddíly IV. a VI. V tomto výkaze je již zohledněno zařazení do platových výměrů dle upravené Přílohy 9.
 • U sestavy M039 „Přehled pro tvorbu sociálního fondu/FKSP“ si nově můžete vybrat, jestli bude setříděna dle jména nebo osobního čísla. Přibyla také varianta sestavy, která je rozčleněna dle středisek.
 • Na kartě pracovního vztahu, záložka „Stálá evidence“ nabídka „Předchozí praxe“ je možno přičíst (či odečíst) libovolný počet roků a dnů praxe, která vychází ze současného vztahu. Využijete např. v případě, že v rámci stávajícího vztahu byla mateřská dovolená, která již nemá být v praxi započtena apod. Dříve jste museli přičtení/odečtení ze současného pracovního vztahu zadat vždy u platového výměru znovu. Nyní si zapíšete sem a už na to při tvorbě platového výměru nemusíte myslet.
 • Výjimky v zaúčtování lze nově vytvořit také pro mzdové složky dovolené.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Zveřejnili jsme nový nástroj KEO4 Oceňování pozemků, který umožní evidovat pozemky přímo v modulu Majetek s podporou načítání dat z výměnného formátu katastru (VFK). Do budoucna nahradí modul KEO-X Oceňování pozemků.
 • Nyní lze nastavit práva určitému uživateli pro určité karty majetku. Pokud chcete tuto možnost využít, aktivujte používání práv v číselníku Organizace: Administrace/Databázové schéma/Pracovní parametry pro modul Majetek. Vlastní přiřazení práva pro karty majetku, které mají konkrétní kód z číselníku organizací, nastavte v nabídce Administrace/Databázové schéma/detail číselníku Organizace v modulu Majetek. Práva mohou nastavovat místní správci, obchodní zástupci a pracovníci ALIS.
 • Číselník pohybů jsme rozšířili o pohyb pořízení 151 Rozdělení – nová parcela a pohyb vyřazení 551 Sloučení – zánik parcely. V nedávno zveřejněném nástroji Oceňování pozemků lze navíc využít i další nové pohyby pro zachycení změn ve výměrách pozemků: 351 Sloučení – změna výměry a 352 Rozdělení – změna výměry.
 • Umožnili jsme převod pořizovacích cen a analytických účtů z KEO-X Oceňování pozemků do Oceňování pozemků v modulu KEO4 Majetek. Tyto hodnoty vyexportujete z KEO-X pomocí menu Data/Export cen a AU do KEO4 Majetek. K importu do Oceňování pozemků v KEO4 slouží nabídka Administrace/Databázové schéma/Modul Majetek/Import dat z KEO-X Oceňování pozemků.
 • Novou sestavu R81n Účetní odpisový plán po měsících podle SU a AU najdete v menu Sestavy/Účetní a daňové odpisy.
 • Na formulář hromadných změn jsme přidali nové položky, které lze hromadně měnit. Změny základních údajů u označených záznamů se provádějí pomocí tlačítka Detail.
 • Upravili jsme tisk inventární karty R78 s reálnou hodnotou.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • S úspěchem jsme se zúčastnili testů Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) a testy potvrdily, že umíme podepisovat a ověřovat ve standardech požadovaných nařízením eIDAS (nařízení Evropské unie, platné od 1. 7. 2016).
  Nyní budou mít vámi podepsané PDF dokumenty novou úroveň důvěry. Podpisy budou dlouhodobě ověřitelné a budou opatřené časovým razítkem a - jen v programu KEO4 - bez nutnosti kupovat vlastní časová razítka!
 • K dispozici je nový modul Archiv pro uživatele s právem Archiv - SSL, kde najdete všechny dokumenty a spisy, které už měly projít nebo prošly fyzicky skartačním řízením, a tudíž by už ve spisové službě být neměly. Uživatel s právem „Přenos dat do Archivu SSL“ může tyto dokumenty a spisy ze spisové služby vyřadit a přesunout metadata do Archivu Spisové služby KEO4. POZOR! Tento krok je nevratný, protože dojde k fyzickému smazání dokumentů i příloh (např. PDF) a v archivu pak už najdete jen základní metadata (JID, Věc, Číslo jednací...). Po smazání dat bude tato informace zaznamenána v transakčním protokolu a v podacím deníku bude v poznámce uvedeno „skartační řízení“.
 • V příjmu a evidování e-mailů a datových zpráv přibyl nový sloupeček s informací o tom, komu bude e-mail či datová zpráva přidělena po zaevidování.
 • Upravili jsme sledování termínů pro dokumenty a spisy. Nyní se hlídají termíny pro vyřízení nejen u přijatých dokumentů, ale i u vlastních dokumentů a spisů. Stačí si v parametrech modulu Referent nastavit sledování termínů.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Volby 2016

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu ČR proběhnou ve dnech 7.-8. října. Přečtěte si metodiky s popisem zpracování volebních seznamů v programu KEO-X Volby:

Přikládáme také stanovisko MV ČR ohledně omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva:

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na září

 

Na nádraží přijde muž k pokladně a povídá:
“Jednou do Rakouska!“
“Dobře, pane,“ na to pokladní, “ale kam do Rakouska?“
“No, přece do Rakouska!“ rozčílí se muž. Pokladní uvažuje, jak by z muže potřebnou informaci dostala, ale ten se mezitím otočí k frontě cestujících a vykřikuje:
“No, to je teda expertka! Ani neví, kde je Rakousko!“

 

Vejde malý kluk do holičství. Holič se nakloní nad zákazníka a povídá mu:
„Tohle je nejhloupější dítě, jaké jsem kdy poznal, dokážu vám to.“
Zavolá si klučinu k sobě, vezme do jedné ruky dvě dvacky, do druhé ruky stovku a ptá se ho:
„Ze které ruky si vezmeš?“
Klučina rychle hrábne po dvacetikorunách a běží pryč. Holič se uspokojeně podívá na zákazníka:
„Vidíte - neříkal jsem to? Úplně blbej!“
Když pak zákazník odejde od holiče, vidí toho samého kluka jíst zmrzlinu. Ptá se ho, proč si vybral dvacky místo nabízené stovky.
„Protože kdybych sáhnul po stovce, je po hře!"