Obecní e-noviny na webu: 5/2016

5 / 2016

24. 5. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

ve dnech 25. až 27. května se uskuteční jarní pracovní setkání našich obchodních partnerů. Dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

Asi neškodí zopakovat informaci o aktuálních platných číslech naší telefonické podpory.

487 882 101 – ekonomické moduly (Účetnictví, Poplatky a příjmové agendy, Mzdy, Majetek)

487 882 102 – evidenční moduly (SSL, Matrika, registry, EH, …)

487 882 111 – namluvený „rozcestník“

V případě neprostupnosti linek posílejte své připomínky a náměty e-mailem na adresu podpora@alis.cz.

V samostatném článku zveřejňujeme stručné vyjádření k problematice přechodu na novou verzi operačního systému Windows 10.

Mějte se jarně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 2/2016

 • Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z územních rozpočtů po nabytí účinnosti zákona o registru smluv.
 • Poskytnutí zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření obce.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (183 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • DPH – u čtvrtletních plátců lze vytvořit měsíční daňové přiznání, které slouží pro kontrolu Kontrolního hlášení.
 • Knihy – vytvořena nová sestava „30 Doklady s přeplatkem“. V sestavě jsou uvedeny prvotní doklady, u kterých je úhrada vyšší, než je celková hodnota dokladu (údaj částka).
 • PKP – nová nabídka PKP, která se zobrazí pouze dobrovolným svazkům obcí, a to v případě, když mají v parametrech účetnictví označeno, že vedou PKP. Pod touto nabídkou se zobrazí pořízené obraty do účetního deníku i s PKP informacemi. U účtů, u kterých chybí vyplněné IČ partnera, je možné přímo zde IČ partnera doplnit. Přes nabídku Tisk chyb PKP se provede kontrola a výpis chyb. V nabídce Filtr lze vybrat obraty i za ostatní měsíce než je aktuální účetní období, lze si vyhledat pouze určitý doklad, SU AU nebo i obraty dle částky. Je to obdoba filtru v účetním deníku. Pod nabídkou Počáteční stavy se pořídí k účtům PKP IČ partnera.
 • Je opraveno zákládání prvotních dokladů z pokladny a banky a připojení dokumentu k novému prvotnímu dokladu.
 • Karta účtu – nyní už neobsahuje informace z rozpočtu (tato změna vyplývá z toho, že rozpočet lze od letošního ledna uvádět i u účtu 261 a jeho pořízení již není spojeno s SU a AU).
 • Karta rozpočtu – vytvořili jsme novou kartu rozpočtu, kde jsou zobrazeny informace o rozpočtu a stav čerpání. Karta rozpočtu je dostupná při pořizování rozpočtových změn i při účtování.
 • Prvotní doklady – nyní lze připojit k prvotnímu dokladu libovolný dokument, např. naskenovanou fakturu. Je zde nová záložka „Dokumenty“. Klikněte na tlačítko Nový a připojte dokument, který se z původního umístění zkopíruje do programu KEO-W a připojí k prvotnímu dokladu.
 • Opravili jsme vytváření XML výkazu Příloha (ve výjimečných případech se nevytvořilo XML).
 • Prvotní doklady/Knihy – Tisk – Další přehledy – sestavy 20 Kniha došlých faktur a 21 Kniha vydaných faktur: ve formuláři vpravo dole jsme přidali možnost třídění. Když si zvolíte třídění dle partnera, na sestavě se tisknou mezisoučty.
 • A dále v těchto sestavách vylepšili: pokud vyplníte před tiskem „Započítat úhrady k datu“, tak se do sloupce „Uhrazeno/Likv.“ zohledňuje i datum likvidace.
 • Pro výkazy Přílohu a Pomocný analytický přehled (PAP) jsme připravili nové XML platné pro rok 2016.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Registrace na CSÚIS

Ministerstvo financí vyzývá konsolidované jednotky státu, které nemají dosud registrovanou zodpovědnou osobu nebo náhradní zodpovědnou osobu pro předávání účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu, k registraci těchto osob. Je nutná registrace jedné zodpovědné osoby s možností registrace dalšího neomezeného počtu náhradních zodpovědných osob.

Toto se týká se hlavně dobrovolných svazků obcí (DSO), které budou odevzdávat PKP (pomocný konsolidační přehled).

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W Poplatky - novinky

 • SIPO – při generování souboru pro SIPO se nyní vytiskne sestava s přehledem, které poplatky do souboru nevstoupily a proč (ukončená platnost, nevyplněné kmenové číslo apod.).

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • Provedli jsme drobné vylepšení u evidence praxe. Na kartě pracovního vztahu nyní máte k dispozici údaje vypočtené ze zadané předchozí praxe (vlevo dole) a v případě, že se vám to neshoduje s praxí, kterou chcete u zaměstnance započítat, vepíšete vlastní hodnoty do „Stanoveno“ (vpravo dole). Odstranili jsme tlačítko „Přepočítat“, program přepočítává vypočtené hodnoty (vlevo dole) automaticky. Při pořízení nového platového výměru můžete ručně upravit i praxi, která má být započtena ze stávajícího pracovního vztahu.
 • Upravili jsme zaúčtování stravenek (automatickou operaci 404 Stravné) - v dobírce přibylo rozúčtování (paragraf 6171 a položka 5169 proti položce z typu pracovního vztahu).
 • Ošetřili jsme zaúčtování u příspěvkových organizací s rozpočtovou skladbou. U těchto organizací se v předpisu u nákladových účtů 5xx doplní položka z automatické operace z řádku, který je určen pro úhradu zaúčtování pro  organizace typu ÚSC.
 • V příkazu k úhradě nově naleznete tlačítko Rozdělit příkaz k úhradě, díky kterému si můžete z vámi vybraných řádků vytvořit nový příkaz. Rozdělíte příkaz k úhradě dle vašich potřeb, např. když potřebujete poslat odvody zvlášť.
 • Exekuce – pokud u zaměstnance evidujete kromě exekučního příkazu zároveň také příkaz na daňový bonus, zaškrtněte si tuto novou volbu v detailu exekuce stálé. V tomto případě bude částka případného daňového bonusu stržena ve prospěch dané exekuce.
 • U starobního důchodu uváděného na osobní kartě již není povinný údaj „datum přiznání“ a není tak nutno ho vyplňovat v případě, že ho nevíte. Umožnili jsme také mít v evidenci zároveň invalidní a starobní důchod, aby bylo možné ošetřit případy, kdy starobní důchodce uplatňuje slevu na invaliditu.
 • Evidenční list důchodového pojištění – přidali jsme možnost vytvořit prázdné ELDP, pro případy, kdy je nutné vytisknout např. nulové ELDP pro ZMR. Podobu tisku evidenčního listu jsme přiblížili skutečnému "růžovému" formuláři ČSSZ.
 • V nabídce Měsíční evidence najdete zcela novou evidenci Mimomzdové náhrady, kde můžete pořídit zaměstnancům náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce (dle § 190 Zákoníku práce) typu cestovné a náhrada za použití vlastního nářadí.
 • Připravili jsme pro vás novou sestavu PS01A Opis osobní karty. Tuto sestavu najdete buď přímo v osobní kartě, nebo také v menu „Sestavy“.
 • Pro školy jsme vytvořili sestavy M301X „Mzdové náklady dle zdroje peněz“ a M301Y „Mzdové náklady za pedagogické a nepedagogické pracovníky dle středisek“.
 • Ošetřili jsme zaúčtování v případě, že vlivem daňových bonusů nebo ročních zúčtování daně vznikne záporné saldo vůči Finančnímu úřadu. V těchto případech se zaúčtují na jednotlivé paragrafy a položky daňové záležitosti v dobírce proti položce 8901, ze které se bude v následujících měsících saldo s finančním úřadem vyrovnávat.
 • Při pořízení nového pracovního vztahu můžete nově vybrat i archivní osobní kartu.
 • Ukončené pracovní vztahy můžete ručně přesunout do archivu. Není už nutné čekat na měsíční uzávěrku, která toto udělá automaticky.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Zákonné pojištění zaměstnavatele

Na základě požadavků uživatelů jsme v programu KEO4 Mzdy ošetřili situace, kdy jsou organizace povinné zaplatit minimální odvod zákonného pojištění v hodnotě 100 Kč. V těchto případech se u organizací zaměstnávajících minimálně jednoho zaměstnance vždy v příslušných měsících (3., 6., 9., 12.) automaticky vygeneruje do příkazu k úhradě řádek s tímto odvodem. Vzhledem ke koncepci programu (ve kterém je řízeno zaúčtování mzdovými složkami konkrétních pracovních vztahů) je prozatím nutné ošetřit zaúčtování této částky ručně.

Povinnost odvádět zákonné pojištění vychází z Vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Dle § 1 odst. 3 zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.

Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance (§ 12, odst. 1). Dle přílohy č. 2 k vyhlášce je minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí 100 Kč

 

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Pokud si ke kartě majetku připojujete dokumenty, od této verze můžete dokumenty rovnou naskenovat z prostředí KEO4 Majetek. Kde tuto funkci najdete: karta majetku, záložka Dokumenty, tlačítko Nový - tlačítko s obrázkem skeneru je ve formuláři vpravo dole.
 • Přidali jsme nové právo do programu KEO4 Majetek: „Majetek – uzávěrka“. Tímto právem můžete nastavit, že uzávěrku majetku může provádět jen "pověřený" uživatel. Pracovní místo, které nemá nastavené toto právo, nemůže provést měsíční uzávěrku. Všem uživatelům, kteří měli v minulé verzi právo na plný přístup do Majetku, se toto nové právo automaticky přidělí, není třeba ho tedy teď nastavovat. Původní právo "Majetek – plný přístup" jsme přejmenovali na výstižnější "Majetek – editace".
 • Přidali jsme nový druh pohybu: 509 – Částečné vyřazení, který použijete pro ty případy, kdy v číselníku pohybů nenajdete přesnější vyjádření částečného vyřazení.
 • Novou sestavu Přehled uplatněných daňových odpisů podle inventárních čísel (R84g) najdete v menu Sestavy – Účetní a daňové odpisy. Nabídka se zobrazuje tehdy, pokud máte v základních parametrech nastavené daňové odpisování.
 • Sestavy stavů můžete nyní variabilně tisknout podle svých individuálních potřeb. Zvolíte nabídku Sestavy – Stavy majetku – Přehledy majetku. V „třídění podle …“ najdete kromě dosavadních, pevně určených sestav, také třídění „podle vlastní volby“ (úplně dole). V průvodci sestavou si pak můžete zvolit až 3 položky pro součtování a v dalším kroku kritérium pro třídění.
 • V souladu s předpisy jsme upravili text v podpisových tabulkách inventur.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • K digitálně podepsaným PDF souborům lze vložit grafické zobrazení vlastního podpisu s možností ověření pravosti digitálním certifikátem. Stačí v parametrech Podepisování PDF (modul Administrace/Databáze/Certifikáty/Podepisování) zvolit umístění podpisu.
 • V modulu Referent přibyla nová nabídka Spisový a skartační plán. Správce Spisové služby zde může upravovat Spisový a skartační plán původce.
 • V detailu spisu si nyní můžete použít novou šablonu Obálka spisu s přístupy.
 • Na základě metodického stanoviska č. 43 ke správnímu řádu jsme upravili formuláře datové zprávy a tiskové sestavy pro datové zprávy a doručenky. Nyní se ve formuláři a tiskových sestavách zobrazuje datum dodání datové zprávy a přihlášení do DS. Dále jsme vylepšili doplňování spisového plánu o věcné skupiny ze vzoru a také jsme zjednodušili vyřízení dokumentu odpovědí a odesláním.
 • V šabloně s rozdělovníkem jsme upravili vkládání adres jednotlivých subjektů. Jestliže je dokument odesílán datovou schránkou nebo e-mailem, doplní se na konec adresy do závorky i spojení dle způsobu vypravení.
 • V podatelně v Evidenci zásilek se nyní zobrazují kromě zásilek doručených i zásilky odeslané.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

OSTATNÍ

Upozornění k přechodu na Windows 10

Někteří z vás se rozhodli upgradovat operační systém na Windows 10 vědomě, někteří aktualizaci odklikli omylem, jiným se automatická aktualizace spustila, aniž by to chtěli. Mnoha dalším z vás se totéž přihodí v nejbližší době.

Na internetu najdete dost článků, které před přechodem na Windows 10 varují a popisují rizika spojená s ním. Na druhé straně vám upgrade systému může přinést nová vylepšení a výhody.

Pokud se po instalaci Windows 10 nemůžete přihlásit do našich programů, nebo máte jiné potíže, obraťte se na osobu, která vám s údržbou počítače obvykle pomáhá. Obraťte se na naše obchodní zástupce nebo kontaktuje naši technickou podporu. ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na květen

 

Povídají si dva staří kamarádi důchodci v parku:
„Člověče, já každý večer špatně a dlouho usínám.“
„Tak to dělej jako já, po zprávách zalezu do postele, počítám do tří a pak na 100% usnu.“
„A to fakt jen do tří ???“
„No, občas i do půl čtvrtý...“

 

Na venkovské zábavě přestane hrát hudba, k mikrofonu přistoupí moderátor a oznamuje:
"Ztratila se peněženka se sto tisíci Kč, majitel nabízí nálezci odměnu ve výši deset tisíc!"
Ze sálu se ozve hlas:
"Já nabízím patnáct tisíc."