Obecní e-noviny na webu: 3/2016

3 / 2016

30. 3. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

k blížícímu se předávání letošních prvních čtvrtletních výkazů získáte užitečné informace jak v seznamu novinek KEO-W, tak ve zvláštních příspěvcích. V podobě metodik byly zveřejněny směrné účtové osnovy pro rok 2016 jak pro obce a DSO, tak pro příspěvkové organizace.

Pro plátce DPH byla aktualizována metodika s popisem návazností Příjmových agend na evidenci spojenou s kontrolním hlášením.

Toto vydání zpravodaje posíláme na 4.402 e-mailových adres. Pokud chcete, aby e-noviny chodily i na další adresy ve vaší organizaci, stačí nám sdělit své požadavky – není problém je posílat libovolnému počtu adresátů.

Přeji vám bezproblémové odeslání čtvrtletních výkazů a po všech stránkách pohodový duben.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 1/2016

 • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016.
 • Metodika financování krajů pro rok 2016.
 • Schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (191 kB).

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Výkazy – Příloha – upravili jsme výkaz Příloha podle legislativních změn.
  Při spuštění aktualizace se příloha pro rok 2016 vymaže, pokud již byla vytvořena. Po stisknutí tlačítka „Vytvořit“ je dotaz na přepočet - odpovězte Ano. Poté se načte nová příloha a převezmou se texty z roku 2015. XML - upravené XML výkazu dle balíčku č. 32 bude až v další aktualizaci.
 • Šablony PD, B/P – do formuláře šablon jsme přidali nové údaje Ev.číslo DD, Zvláštní DD, Použit poměr a v šablonách B/P je přidán nově i VS.

 • ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Směrná účtová osnova – analytické účty pro rok 2016

V metodikách byla zveřejněna směrná účtová osnova pro rok 2016 pro obce a DSO a pro příspěvkové organizace. Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha), je název výkazu uveden u analytického účtu v závorce.

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí:

http://www.alis.cz/uploads/assets/doporuceneau-usc-4.pdf

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace:

http://www.alis.cz/uploads/assets/doporuceneau-po-4.pdf

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Příloha v agendě Účetnictví

V souvislosti s legislativní úpravou vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly provedeny pro rok 2016 úpravy Přílohy:

 • změna části A.4. – podrozvahové účty (doplněny účty 975 a 976),
 • část A.5. – informace podle § 18 odst. 3 písm. b) (nový obsah, původní obsah zrušen),
 • část A.6. – informace podle § 19 odst. 6 (nový obsah, původní obsah zrušen),
 • část A.7. – zrušena,
 • části A.8. a A.9. – zrušeny, převedeny do jiných částí,
 • část B. – zrušena,
 • část B.1. – nová část (dřív část A.8.),
 • část B.2. - nová část (dřív část A.9.),
 • část B.3. – nová část, informace podle § 68 odst. 3 a
 • část F. – změny se týkají pouze PO:
  • část Investiční fond přejmenována na Fond investic
  • v části F.I. až F.IV. změněny názvy.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Výkaz PAP u příspěvkových organizací

Upozorňujeme uživatele, kteří zpracovávají výkaz PAP pro příspěvkové organizace, že jsou povinni odevzdávat výkaz v tzv. „rozšířené“ formě. To znamená, že musí také zadávat informace o partnerech typu P2x.
...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W Poplatky - novinky

 • Příjmové agendy - do formuláře běžné faktury a vyúčtování jsme přidali údaje Ev.číslo DD a Zvláštní DD. Na vyúčtování je najdete na záložce ZÁLOHY a ZÁLOHY příště (hned napravo od nových údajů najdete i "Tisk platebního kalendáře").
 • Příjmové agendy - Přehledy - přidali jsme novou sestavu 952 Platební kalendář - rozpis plateb.

Viktor Samek

.. nahoru.

Příjmové agendy a kontrolní hlášení

Pro plátce DPH jsme aktualizovali metodiku popisující návaznost Příjmových agend na evidenci spojenou s kontrolním hlášením.

Přečtěte si: Příjmové agendy a kontrolní hlášení.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • Při zadávání Datumů se nyní v modulu Mzdy jinak pracuje s doplňováním měsíce a roku. V ostatních modulech to funguje tak, že když zadáte do datumového pole den a potvrdíte jej ENTER, tak se měsíc a rok automaticky doplní ze systémového data počítače. V modulu Mzdy se to nyní chová tak, že když zadáte do datumového pole den a potvrdíte jej ENTER, tak se měsíc a rok automaticky doplní podle aktuálního období ve mzdách. Tzn., pokud budu v lednu zpracovávat mzdy za měsíc prosinec, zadám 10. a ENTER, doplní se datum 10.12.2015 bez ohledu na to, jaké je dnešní datum. Týká se to všech datumových polí v celém modulu Mzdy - např. datum nástupu v pracovním vztahu, datum přesčasu v měsíční evidenci, zadání dovolené od - do, atd.
 • Výjimka pro VPP (s limitem) - přidali jsme nový typ výjimky, který zohledňuje limit pro rozúčtování. Na kartě pracovního vztahu (Stálá evidence/Zaúčtování), vytvořte zaměstnanci typicky dvě výjimky typu „Výjimka pro VPP“ - například jednu výjimku s příslušným zdrojem peněz na 85% a druhou výjimku na 15%. Nad tabulkou výjimek nezapomeňte vyplnit údaj Limit pro výjimky, kam uvedete částku, kterou přispívá úřad práce na mzdu daného zaměstnance. V případě, že v aktuálním období nebude limit překročen, rozdělí se zaúčtování dle procent (85% a 15%). V případě, že limit bude překročen, pak vše nad limit bude zaúčtováno dle nastavení na pracovním vztahu.
 • U neuvolněných zastupitelů, kterým začíná nebo končí pracovní vztah v průběhu měsíce se nyní automaticky pokrátí měsíční odměna.
 • V případě, že máte v měsíční evidenci přesčasy z minulých období, které již byly nějakým způsobem vyčerpány (např. náhradní volno, které nebylo zadáno do programu KEO4), můžete u nich v detailu přesčasu zaškrtnout „Vypořádáno mimo evidenci“.
 • Vytvořili jsme novou agendu v nabídce Ostatní evidence - Finanční úřad - vypořádání přeplatků a bonusů. Data v této agendě se shromažďují automaticky na základě výpočtů v programu (odvod zálohové daně, daňové bonusy, roční zúčtování daně). Pokud si budete chtít nastavit počáteční stav bez ohledu na data načtená z programu, pořiďte je přes tlačítko „Počáteční stav“.
 • Pracovní vztah - nová záložka Dokumenty: nyní si můžete ke kartě pracovního vztahu připojit smlouvu, potvrzení o studiu, či jiné dokumenty.
 • V parametrech zaúčtování si nyní můžete zvolit, zda se mají účtovat zálohy na mzdu. Pokud ano, pak do údaje paragraf a položka vyplňte hodnoty pro zaúčtování zálohy na pokladně (např. PAR 6409, POL 5011). Program připraví do zaúčtování úhrad zápis, který odúčtuje částku zálohy z tohoto paragrafu a položky a přeúčtuje ji na paragraf a položku dle nastavení příslušného pracovního vztahu.
 • V seznamu osobních karet a pracovních vztahů jsme přidali sloupec „Archivní“, aby v případě, že má uživatel vyfiltrované všechny záznamy (aktivní i archivní) na první pohled viděl, které karty jsou již v archivu.
 • Pokud zaměstnanci, kterému v aktuálním měsíci ukončíte pracovní vztah, zbývá nějaký nárok na dovolenou, automaticky vznikne záznam do proplacené dovolené (mzdová složka s příslušným počtem dní).
 • Do programu jsme doplnili novou sestavu M990 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
 • Homebanking - od této verze podporujeme klienta banky - GE BankKlient. Pokud posíláte do GE Money bank příkazy k úhradě právě přes tohoto klienta, nastavte si formát "ABO GE BankKlient" v Parametrech pro homebanking/Detail/Formát datových souborů.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Na sestavě R81h Účetní odpisový plán jsme upravili tisk řádku Celkem kvůli přehlednosti řádově velkých čísel. Součty za sudé měsíce se tisknou na prvním řádku a za liché na řádku druhém.
 • Umožnili jsme zobrazování jednotlivých měsíčních odpisů i za předešlé roky. V detailu formuláře na záložce Účetní odpisy je pro sekci Měsíční odpisy přednastaven filtr na aktuální rok. Tlačítkem Zrušit filtr se zobrazí všechny měsíční odpisy vypočítané v programu. Tlačítkem Upravit filtr si můžete zvolit vlastní období pro náhled na měsíční odpisy.
 • Pohybem 207 – Bezúplatná změna dispozic mezi vybranými jednotkami lze pořídit majetek se syntetickým účtem 022 pod cenovou hranicí 40 tisíc korun.
 • Parametry/Inventury a sestavy - nyní zde najdete tabulku s uloženými inventarizačními komisemi - předseda a členové. Upravte si stávající komisi (tlačítko Detail) nebo si připravte komisi v jiném složení (tlačítko Nový). Můžete zde mít uloženo více komisí a při tisku inventurních seznamů vyberete příslušnou komisi z číselníku.
 • Upravili jsme zobrazování umístění, které má nyní „stromovou“ strukturu.
 • Pokud má majetek víc transferů, tiskne se na inventární kartě R78 součtový řádek za všechny transfery, jejich rozpuštění i celkový zůstatek.
 • Na žádné sestavě se již netiskne aktuální datum pod čarou. Proto jsme z nabídky tisku odpisových plánů odstranili možnost zadávání vlastního data.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Uživatelé s právem na evidenci úřední desky nyní uvidí pro lepší orientaci červeně zvýrazněné dokumenty, které je třeba sejmout z Úřední desky.
 • V tiskových sestavách pro odeslané zásilky na výpravně se nově tiskne kromě zpracovatele zásilky i vlastník dokumentu.
 • Pokud nyní budete potřebovat uložit soubor z komponenty na disk, je třeba použít ikonu diskety v detailu komponenty.
 • Změnili jsme postup práce při příjmu zásilek a listinných dokumentů na podatelně. Proto, aby mohl být dokument dále zpracován ve Spisové službě, je třeba nyní dokument pomocí tlačítka předat referentům ke zpracování. Zásilka s dokumentem již nebude automaticky z příjmu zásilek mizet.
  Zásilky s dokumenty lze předávat referentům ke zpracování jednotlivě i hromadně.
 • Na Podatelně v příjmu e-mailů můžete nově změnit v detailu e-mailovou adresu odesílatele, na kterou bude následně odeslána automatická odpověď o zaevidování e-mailu ve Spisové službě. Využijte v případě, že byl e-mail přeposlán na e-mailový účet podatelny nebo byl e-mail poslán z kontaktního formuláře, na který nelze zaslat automatickou odpověď.
 • Bylo přesunuto nastavení hlídání termínů vyřízení přijatých dokumentů. Nyní lze zapnout a editovat sledování termínů přímo v modulu Referent. Toto nastavení platí pro konkrétní pracovní místo. Když jsou dokumenty přijaté ve stavu vyřizuje se po termínu, tak se při spuštění modulu Referent zobrazí uživateli informativní hláška a zároveň se dotyčné dokumenty zobrazí červeně v dokumentech přijatých k vyřízení. Termín „vyřídit do“ se v dokumentu doplňuje automaticky dle nastavení v číselníku typu dokumentů nebo ho lze do dokumentu zadat ručně.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na březen

 

Tentokrát místo vtipů pár krátkých hlášek:

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá: „Paráda - pozítří už bude středa!"

Nejlepší způsob, jak si zapamatovat narozeniny své ženy, je jednou na ně zapomenout.

Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou obezitou žije déle než muž, který se o tom zmíní.

Nikdy se nevzdávej svých snů. Prostě spi dál.

"Vegetarián" je starý indiánský výraz pro "špatný lovec".

Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy Cimrmana.