Obecní e-noviny na webu: 11/2015

11 / 2015

1. 12. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

s blížícím se koncem roku přibývají upřesňující informace k novinkám v legislativě pro rok 2016. Nejvíce příspěvků je v tomto čísle věnováno účetní a výkazové problematice. Náležitou pozornost věnujte článkům Výkaz Seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu a Kontrolní hlášení DPH v KEO-W Účetnictví. Nepřehlédněte novou možnost zaúčtování pokladny v režimu oddělených pokladen.

Pokud jste se dosud nepřihlásili na některé z připravovaných školení uživatelů k novinkám roku 2016, vyberte si vám vyhovující místo konání a přihlaste se. Dlouho neotálejte, protože kapacity některých sálů jsou již téměř obsazeny (v České Lípě jsme již dokonce byli nuceni vypsat náhradní termín na den 11. 1. 2016).

Ve zvláštním článku vám předkládáme výsledky dotazníkové akce z minulého čísla Obecních e-novin. Děkujeme všem respondentům za řadu pozitivních vyjádření a pochvalných vzkazů i za sdělené náměty, které by mohly náš zpravodaj posunout opět kupředu. Zveřejňujeme také seznam 20 respondentů, kterým zašleme malý dárek.

Blíží se hektický přelom roků 2015/2016. Věříme, že se nám ho společně s potřebnou dávkou tolerance a trpělivosti podaří zvládnout tak obstojně, jako v předchozích letech.

Letošní poslední sváteční vydání e-novin plánujeme vydat ve třetím prosincovém týdnu.

Ať je pro vás závěr roku 2015 po všech stránkách vydařený a úspěšný.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Informace pro příspěvkové organizace o zahrnutí do konsolidačního celku ČR

Všechny příspěvkové organizace budou od 1. 1. 2016 zahrnuty do konsolidačního celku ČR. Pouze jejich vykazovací povinnosti jsou rozdílné.

Příspěvkové organizace splňující kritéria pro předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) budou od 1. ledna 2016 předávat tzv. „rozšířený“ PAP, tj. od ledna z důvodů konsolidace bude rozšířen rozsah vykazovaných skutečností (partner P2x, části výkazů XIV až XVII).

Příspěvkové organizace, které nesplňují kritéria a nepředávají Pomocný analytický přehled podle § 3a odst. 2 technické vyhlášky o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu, nebudou pro účely účetní konsolidace státu předávat žádné dodatečné podklady. Pro zahrnutí do konsolidačního celku státu budou využity jejich již zasílané účetní závěrky.

Systém KEO-W je na tuto situaci připraven. Příspěvkové organizace odevzdávající PAP budou od 1. ledna 2016 při pořízení automaticky uvádět partnera (P2x) u položek dle přílohy č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.. Od roku 2016 také přibyly další části výkazů PAP, a to část XIV až XVII. Jedná se o roční části PAP a budou se poprvé odevzdávat až na začátku roku 2017.

Odkaz na stránky MF ČR.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku ČR

(aktualizace MF ČR k 2.listopadu 2015)

Z Konsolidačního manuálu zveřejněného 2. listopadu 2015 je vybrána část tabulky, která definuje podmínky pro zahrnutí účetních jednotek a zahraničních subjektů do příslušného konsolidačního celku státu. U jednotlivých účetních jednotek je uvedeno, zda se jedná o spravující jednotku či nikoliv, podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku státu, do jakého příslušného konsolidačního celku státu budou zahrnuty a jaké dodatečné informační povinnosti jim vyplývají z jejich zahrnutí.
...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.246:

 • DPH - do daňového přiznání včetně ročního vypořádání jsme přidali dvě nové sestavy.
 • Rozpočet - příprava na nový rok a rozpočtový výhled.
 • Přidali jsme další nové kontroly na vyplněné kontaktní osoby při otevření výkazů, další při importu zaúčtování z mezd a při exportu obratů na kraj.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Školení uživatelů k novinkám roku 2016

Zveme vás na tradiční školení k připravovaným změnám pro rok 2016. V oblasti účetnictví půjde o nový výkaz Seznam, dále vysvětlíme změny v účtování pokladny v roce 2016 a plátci DPH jistě ocení informace o Kontrolním hlášení.

Přihlásit se můžete tady.

Jitka Králová

.. nahoru.

Výkaz Seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu

Výkaz „Seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu“ (krátce výkaz SEZNAM) je v systému KEO-W pod nabídkou Výkazy v sekci ročních výkazů pod názvem Seznam.

Vytváří se k 31.12. aktuálního roku zpracování a odesílá se ve formě XML souboru nejpozději do 15.1. následujícího roku.

Výkaz zpracovávají obce (ÚSC) a dobrovolné svazky obcí (DSO) – viz Konsolidační manuál MF ČR. Připravené formuláře výkazu (část I, II a III) musí uživatel před odesláním ručně vyplnit.

Konsolidační manuál a metodická pomůcka pro vyplnění všech údajů výkazu včetně praktického příkladu je k dispozici na stránkách MF ČR.
...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Kontrolní hlášení DPH v KEO-W Účetnictví

Od 1. ledna 2016 plátci DPH budou mít povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení. Sledovaným obdobím bude v případě právnické osoby kalendářní měsíc bez ohledu na zdaňovací období. Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky.

Agenda DPH v KEO-W Účetnictví se rozšíří od období DPH 01.2016 o kontrolní hlášení DPH.

Kontrolní hlášení bude čerpat informace z údajů DPH. U prvotních dokladů je doplněn nový údaj evidenční číslo daňového dokladu. U došlých faktur se bude údaj pořizovat z daňového dokladu dodavatele. U vystavených faktur se údaj automaticky převezme z čísla dokladu. Dále se u daně na vstupu bude evidovat, zda byl použit poměr (par. 75).

V rámci tradičních ročních školení pořádaných na přelomu roku v jednotlivých regionech proběhne proškolení kontrolního hlášení v KEO-W Účetnictví.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Příloha část A.5. v KEO-W Účetnictví

V souvislosti se změnou závazných analytik u účtů 336 a 337 se mění od 4. čtvrtletí 2015 naplňování části A.5.1. a A.5.2. Přílohy účetní závěrky. Do řádků A.5.1 a A.5.2. běžného účetního období budou vstupovat pouze závazky po splatnosti. Pro závazky po splatnosti je vyčleněna analytika 4xx.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Pokladna 2016 v KEO-W Účetnictví

Od 1. ledna 2016 se můžou obce a dobrovolné svazky rozhodnout, zda zůstanou u původního způsobu zaúčtování pokladny nebo budou používat pokladnu v režimu oddělených pokladen.

Organizace může pokladnu v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen na začátku roku a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku. Způsoby účtování se nesmí kombinovat.

Novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě byly doplněny následující položky:

4138 – Převody z vlastní pokladny
5348 – Převody do vlastní pokladny

V rámci tradičních ročních školení pořádaných na přelomu roku v jednotlivých regionech proběhne proškolení pokladny 2016 v KEO-W Účetnictví.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

 • U nových platových výměrů máte nově možnost zadat stanovený stupeň 0 - v tomto případě program kontroluje pouze to, že vámi stanovená částka platového tarifu je v rozmezí nejnižšího a nejvyššího stupně dané třídy. Tento zvláštní způsob určení platového tarifu vychází z § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do první až páté platové třídy (u vyšších tříd pouze v případě nařízením vyjmenovaných prací). Okruh zaměstnanců, jichž se tento zvláštní způsob určení tarifu týká (stejně jako pravidla pro určení) musí být sjednána v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu.
 • V Pracovních vztazích v nabídce „Tisk“ nově naleznete také „Dohodu o změně pracovní smlouvy“. Vzhledem k tomu, že vlastní změny pracovních smluv mohou být různého charakteru, v šabloně naleznete údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci a vlastní text dohody doplňte dle konkrétních případů.
 • Vzhledem k blížícímu se termínu zpracování ISP za rok 2015 jsme v programu provedli drobné úpravy, které by měly zjednodušit práci při tvorbě tohoto statistického výkazu. (Informační systém o platech - ISP – naleznete v sekci Hlášení/Ostatní).
 • V souvislosti s umožněním evidence více odměn k jedné „Dohodě o provedení práce“ nebo „Dohodě o pracovní činnosti“ (DPP) byla odstraněna funkcionalita automatického krácení odměn na základě neodpracované doby (dočasná pracovní neschopnost, dovolená…). Od verze 1.0.103 jsme program upravili tak, aby v případě, že má zaměstnanec na DPP nebo DPČ evidovánu pouze jednu odměnu, bude se tato odměna neodpracovanou dobou krátit.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

 • Sestava R14h Přehled majetku podle umístění tiskne kromě kódu umístění i jeho název.
 • Původní PDF sestavu Návrh na vyřazení jsme změnili na editovatelnou šablonu, a tak máte možnost nastavit a upravit šablonu dle individuálních potřeb.
 • V průvodci inventárních sestav je automaticky přednastavena vždy ta majetková skupina, ve které se nacházíte. Vybírat z majetkových skupin je možné jen tehdy, pokud je máte zobrazeny všechny najednou, tj. postavení ve stromové struktuře je na Majetku.
 • Zpřehlednili jsme pořizovací formulář - vyberte si, zda inventární číslo přidělit z číselné řady, nebo si zvolíte vlastní inventární číslo.
 • Do Akcí jsme přidali novou funkci Zrušit návrh na vyřazení  (vhodné zejména pro hromadné zrušení). I nadále je možné rušit návrh na vyřazení přímo na kartě majetku.
 • Novou sestavu Přehled změn inventárních čísel (R52a) najdete v nabídce Sestavy – Pohyby majetku.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Naše tipy - majetkové sestavy

Víte, že tiskové výstupy z Majetku KEO4 můžete do určité míry přizpůsobovat svým vlastním potřebám? Třídění sestav podle různých kritérií může být natolik rozmanité, že kdybychom Vám nabídli všechny možné varianty, brzy byste ztratili v záplavě sestav orientaci. Pro ty, kteří se s programem teprve seznamují, přinášíme pár tipů jak jeho možnosti efektivně využít.

Potřebujete stavy majetku podle odpovědnostních míst a takovou sestavu jste nenašli? Jednoduše si ji vyfiltrujte.

 • V hlavní nástrojové liště klikněte na ikonku filtru (modrý trychtýř) a pomocí tří teček u položky „Odpovědnostní místo“ otevřete výběr položek.
 • Vybrané odpovědnostní místo přesuňte zleva doprava a potvrďte OK. Zobrazí se Vám pouze ta inventární čísla, která mají vybrané odpovědnostní místo zapsané na kartě majetku.
 • Vyberte si tisk podle třídění, které Vám vyhovuje. Na sestavě se vytiskne Vámi nadefinovaný filtr, takže budete vědět, za které odpovědnostní místo sestava je.

Stejným způsobem si vyfiltrujete jakékoliv jiné výběry.

Potřebujete tisknout pouze majetek zařazený v období od 1.1.2015 do 30.11.2015? Po otevření filtru zvolte „Nastavit“, vyberte sloupec Datum zařazení a potvrďte OK.

 • Do pole Datum zařazení zadejte interval 1.1.2015..30.11.2015 a potvrďte. Zobrazí se Vám pouze ty položky, jejichž datum zařazení odpovídá zadání. Vytiskněte podle libovolného třídění.

Nechcete data znovu a znovu filtrovat, protože sestavy potřebujete tisknout každý měsíc? Jednou vyfiltrovaný pohled si uložte a pojmenujte pro okamžité zobrazení v budoucnu. Jak na to?

 • Po vyfiltrování potřebných údajů klikněte pravým tlačítkem myši na názvy sloupců a zvolte Uložit pohled jako… Pohled libovolně pojmenujte.
 • Takto vyfiltrovaný pohled si kdykoliv zobrazíte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na názvech sloupců a výběrem z nabídky Pohledy.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Spisová služba

 • Nově můžete pořídit nový spis i v rámci zařazování dokumentu do spisu. Při zařazování dokumentu do spisu si také můžete zobrazit detail spisu, abyste měli jistotu, že dokument vkládáte do správného spisu.
 • V případě, že budete chtít vyjmout dokument z neuzavřeného spisu, pak už nemusíte do detailu spisu, ale můžete využít novou akci Vyřadit ze spisu, kterou máte nyní přímo v detailu dokumentu.
 • Pokud budete měnit věcnou skupinu (spisový znak) u otevřeného či vyřízeného spisu, pak se automaticky změní i věcná skupina u vložených dokumentů uvnitř spisu. Jestliže se s novou věcnou skupinou mění i skartační režim (skartační znak a lhůta), pak lze u dokumentů zanechat původní skartační režim nebo přiřadit nový dle vybrané věcné skupiny.
 • Zjednodušili jsme práci s vlastním dokumentem. Akce, které byly dříve pouze u dokumentu, jsou nyní i u záznamu. Můžete například vyřídit dokument, připravit dokument k vypravení či založit spis již ze záznamu. Hromadnou korespondenci naleznete nyní v menu Akce.
 • V detailu dokumentu jsme změnili políčka příloh u listinné podoby, aby byl formulář přehlednější. Nově máte k dispozici jen jedno políčko na přílohy, do kterého se vyplní buď počet listů příloh, nebo počet svazků příloh.
 • Upravili jsme formulář na převody souborů do PDF/A a podepisování při vyřizování vlastního dokumentu.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.08e:

 • Úprava číselníku tříd pro přílohu 6 v 11.2015 a 12.2015.
 • Pro OZ hromadná změna platu a osobního ohodnocení podle nových tabulek (volby P-D-8-A).

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.08d:

 • Úprava automatického doplnění částky u vybraného tarifu (navys C a B).
 • U školy pro osobní příplatek použit nově zavedený šestý stupeň.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSTATNÍ

Výsledky průzkumu k e-novinám

Děkujeme všem více než 200 respondentům, kteří vyplnili dotazník z minulého zpravodaje. Z odpovědí jsme se dozvěděli toto: ...celý článek.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na listopad

 

Tři statistici si vyjdou na lov kachen.
První zamíří a letící kachnu o metr přestřelí.
Druhý vystřelí pro změnu metr pod ni.
Třetí radostně zvolá:
"Jo! Dostali jsme ji!"

 

Víte, jak si říká tajné společenství kukaček?
KUKU KLAN.