Obecní e-noviny na webu: 10/2015

10 / 2015

19. 10. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

čtete nebo nečtete náš zpravodaj? Je pro vás užitečný nebo ne? Co v něm postrádáte, co byste se od nás ještě rádi dozvěděli? Na podobné otázky bychom od vás uvítali odpovědi. Proto jsme vytvořili stručný elektronický dotazník a tímto vás prosíme o jeho vyplnění. Více informací (včetně příslibu drobných pozorností za vaše vyjádření) a přímý odkaz na dotazník najdete v článku Malý průzkum k e-novinám v rubrice Ostatní.

V zájmu zvýšení „propustnosti“ poradenských linek jsme přikročili k rozumné korekci parametrů poskytování bezplatné telefonické podpory.

Uživatelům programu ALIS-PVS je určena důležitá informace, že pouze z aktuální verze programu 5.xx bude možné automatizovaně získat nový šifrovací certifikát OSSZ. Uživatelé starších verzí si budou muset nahrání nového certifikátu zajistit sami. Doporučujeme vám upgradovat program na aktuální verzi.

Ve dnech 28. 10. až 30. 10. proběhne podzimní pracovní setkání našich obchodních partnerů. Jejich dostupnost a akceschopnost bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

Těšíme se na vaše hodnocení a náměty pro další vydání Obecních e-novin. Věříme, že počet vyplněných dotazníků nás v ALISu příjemně překvapí.

Mějte se fajn.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 4/2015

OBSAH:

 • Překročení závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu organizační složkou státu podle § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění.
 • Odstoupení od veřejnoprávní smlouvy.
 • Informace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (116 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

 • Výkazy - XML - odstranili jsme mezery v údaji telefon kontaktní osoby.
 • Účetní deník - ve filtru upraveno filtrování za více let.
 • U sestavy 21 Kniha vydaných faktur jsme upravili filtrování k datu úhrady.
 • DPH - vylepšili jsme prohlížení a filtrování v agendě Evidence DPH.
 • Výkazy - změny balíčku MFČR č. 28 platné od 1. 10. 2015.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

 • Připravili jsme pro vás novou variantu upomínky s bankovním spojením - Upomínka s tabulkou.
 • Hromadný platební výměr - upravili jsme tisk zástupce.
 • Storno dobropisu - evidence DPH se automaticky upraví se zápornými hodnotami.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

 • Při výpočtu osobního příplatku si nyní můžete vybrat, zda se má procento počítat ze stanoveného platového tarifu zaměstnance, nebo z nejvyššího stupně třídy zaměstnance.
 • V měsíci, ve kterém organizace vyplatí z vlastních finančních prostředků měsíční daňové bonusy (v případě, že nepostačí celkový objem záloh na daň), automaticky se uživateli při měsíční uzávěrce nabídne sestava M598 s podklady pro žádost podle §35d odst. 5 zákona o daních z příjmu o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.
 • Upravili jsme chování překážky v práci „Samostudium pedagoga“ tak, aby náhrada platu v případě jejího použití odpovídala skutečně ušlé mzdě (včetně příslušných příplatků).
 • Počínaje zpracováním mezd za měsíc září 2015 se budou srážet exekuce také z odměn u dohod o provedení práce. O tyto byl totiž počínaje 1. 9. 2015 zákonnou úpravou §299 občanského soudního řádu rozšířen okruh příjmů, z nichž se exekuční srážky provádějí.
 • Pracovní vztah - Evidence předchozí praxe - přidali jsme nové typy zápočtu „Kráceno o 2/3“ a „Jiný“ - zde si můžete zvolit libovolnou započitatelnou část praxe (samozřejmě do výše zákonem stanovených 2/3).
 • U osobních karet lze nově zadat stupeň zdravotního postižení „Osoba zdravotně znevýhodněná“, tedy status, který je v souladu s novelou zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů od roku 2015 znovu zaveden. Z hlediska programu bude důležité na počátku roku 2016, kdy organizace s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru budou zjišťovat povinný podíl osob se zdravotním postižením.
 • Umožnili jsme u pracovních vztahů „Dohoda o provedení práce“ a „Dohoda o pracovní činnosti“ zadávat v rámci jedné dohody více dílčích odměn s různou sazbou. Ke každé odměně se do výplatního lístku generuje vlastní mzdová složka.
 • V kartě pracovního vztahu jsme „Dovolenou“ vyjmuli ze „Stálé evidence“ a vytvořili jsme jí samostatnou záložku, aby byla dostupnější. V této evidenci nově naleznete také informaci o tom, kolik hodin z dovolené bylo zaměstnanci proplaceno.
 • Doplnili jsme program o sestavu M598, která slouží k vyplnění Podkladu pro žádost podle § 35d odst. 5 zák. o daních z příjmu.
 • Nově máte k dispozici také sestavu M505 „Výkaz odvodů z mezd“, která slouží jako přehled údajů pro odvody. U jednotlivých položek vždy najdete výčet za zaměstnance.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

 • Rozšířili jsme pro vás nabídku inventurních sestav, připravili agendu Návrh na vyřazení a přidali jsme další sestavy.
 • Pro Inventurní seznam a soupis dle inventárního čísla – pozemky a budovy (R70i/R73a) nabízíme variantu rozšířeného tisku. Pokud v průvodci před tiskem zvolíte Tisk oprávek, bude sestava obsahovat navíc sloupce Korekce/Oprávky a Poznámku. Sestava se vytiskne na šířku.
 • V nabídce Sestavy/Inventarizace najdete nový Inventurní seznam a soupis dle SU a AU – finanční majetek (R70b/R73a).
 • V průvodci pohybových sestav si můžete zadat vlastní název sestavy. Pokud políčko Uživatelský název sestavy necháte prázdné, vytiskne se název sestavy tak jako dosud.
 • V novém uživatelském číselníku Číselné řady pro inventární čísla si můžete pomocí masek nastavit formát automatického generování inventárního čísla. Pro jednu majetkovou skupinu lze založit více číselných řad nebo naopak jednu řadu platnou pro všechny skupiny. Zároveň jsme z Parametrů číslování dokladů odebrali nastavení generování inventárních čísel. Vaše nastavení číslování inventárních čísel (dříve Parametry/Číslování dokladů) jsme převedli do tohoto nového číselníku.
 • Výrazně jsme zjednodušili průvodce pořízením majetku. Zvolíte skupinu, pohyb pořízení, typ (SU), podtyp (AU) a nově i číselnou řadu inventárních čísel, dle které se má novému majetku přidělit inventární číslo. Číselnou řadu nemusíte vyplnit – pokud žádnou nevyberete, zadáte inventární číslo ručně.
 • Rozšířili jsme funkčnost Odpisové kalkulačky. Určíte-li si období posledního odpisu, automaticky se doplní odpovídající životnost.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Spisová služba

 • V modulu Podatelna do nabídky Evidence jsme přidali přehled všech spisů organizace.
 • Vylepšili a zrychlili jsme práci se žádostmi o schválení a podpisy.
 • V transakčním protokolu se nyní zobrazí i předání dokumentu z Podatelny a předání zásilky referentem na Výpravnu.
 • Uživatel s právem na správu adresáře nyní může kontrolovat duplicity.
 • V detailu vlastního dokumentu jsme opravili zobrazení adresáta.
 • Optimalizace a urychlení.
 • Pokud maska čísla jednacího obsahuje název odboru, zkratku příjmení či příjmení, pak při převzetí dokumentu referentem dojde k přegenerování čísla jednacího. Toto se týká pouze nevyřízených dokumentů.
 • Při zobrazení zásilek k vypravení již není nabídka zásilek automaticky zaškrtnutá.
 • Došlo k optimalizaci načítání věcných skupin při vkládání k dokumentu.
 • Nyní se po vytvoření výpisu z CzechPOINTU v KEO4 Spisové službě vygeneruje nový vyřízený dokument dle parametrů CzechPOINTU v administraci.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.08b:

 • Úprava vytváření sestavy M420 z archívu. Doplnění možnosti tiskopisu PDF, pro roky kdy již existovaly.
 • Úprava nempri15.xml, vždy bude obsahovat vyplněný tag prevedenaNaJinouPraci.
 • Úprava přípravy sestav M515, M516. Odstranění vzniku haléřů vlivem zaokrouhlení při rozpočítání.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSTATNÍ

Malý průzkum k e-novinám

První číslo elektronických Obecních e-novin bylo vytvořeno v únoru 2001. Od té doby do dneška vyšlo cca 150 zpravodajů. V současné době uvažujeme o realizaci pozitivních změn, které by pro vás mohly zatraktivnit jak vzhled zpravodaje, tak jeho obsah.

V této souvislosti nás samozřejmě zajímají i vaše názory a vyhodnocení toho, do jaké míry jsou pro vás Obecní e-noviny užitečné a přínosné. Prosíme vás proto o vyplnění stručného dotazníku, který nám zajistí potřebnou zpětnou vazbu. V případě, že vám e-noviny chodí na více adres v rámci jedné organizace, uvítáme samozřejmě odpovědi od každého jednotlivého adresáta.

Zvláště si budeme považovat vaše konkrétní náměty a tipy na zkvalitnění zpravodaje.

10 respondentů s nejrychlejší reakcí a dalších 10 s podnětnými náměty odměníme drobnými firemními pozornostmi.

Výsledky průzkumu a seznam obdarovaných respondentů zveřejníme v některém z dalších zpravodajů.

Díky všem z vás, kteří nám své názory dáte touto cestou na vědomí.

 

Dotazník, prosím, vyplňte zde.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Telefonická podpora zdarma

Oprávnění uživatelé programů mohou využívat telefonickou linku zákaznické podpory pro bezplatné poradenství.

Vedeni snahou o plynulý provoz poradenské linky a rychlejší odbavení volajících zákazníků jsme stanovili pravidla poskytování telefonické podpory zdarma.

Služba je poskytována v tomto rozsahu:

 • Pouze k aktuálním verzím programů.
 • Délka hovoru by neměla přesáhnout 15 minut.

Telefonická podpora zdarma nenahrazuje školení. Pokud pracovník zákaznické linky usoudí, že čas nutný na vyřešení dotazů bude delší nebo se předmět hovoru vymyká svým obsahem běžnému poradenství, dohodne se zákazníkem jiný (zpoplatněný) způsob podpory.

Jsme připraveni věnovat vám tolik času, kolik budete potřebovat, v dohodnutém čase a způsobem, který vám bude vyhovovat. Na lince zákaznické podpory není možné tyto služby poskytovat, protože se tím významně zpomaluje vyřizování příchozích hovorů.

Jitka Králová

.. nahoru.

ALIS-PVS a certifikát pro OSSZ

Dne 27.10.2015 vyprší platnost šifrovacího certifikátu OSSZ  (DIS_CSSZ_2015.cer).

Verze ALIS-PVS 5.xx si sama zajistí stažení nového šifrovacího certifikátu.

V případě setrvání u nižší verze musíte zajistit nahrání nového šifrovacího certifikátu, jinak přestane fungovat odesílání na portál VREP. Certifikát bude dostupný ke stažení ná stránkách e-podání OSSZ před datem 27.10.2015.

Doporučujeme zakoupit upgrade na verzi 5.xx.

Pavel Coufal

.. nahoru.

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na říjen

 

"Kolik tu u vás stojí pokoj na jednu noc?", ptá se návštěvník v recepci hotelu.
"V přízemí 1.800,- Kč, v prvním patře 1.500,- Kč, ve druhém 1.200,- Kč, ve třetím 1.000,- Kč a ve čtvrtém 800,- Kč."
Návštěvník zavrtí hlavou a pomalu odchází. Recepční za ním volá:
"Copak, zdají se vám naše ceny moc vysoké?"
"Spíš se mi váš hotel zdá moc nízký."

 

"Miláčku, než se vezmeme, musíš mi slíbit, že mě budeš líbat na místech, kde mě ještě nikdy nikdo nelíbal," říká snoubenka svému budoucímu choti.
"Dobře, lásko moje - rád. A na kterých?"
"Na Kanárských ostrovech, na Seychelách a na Mauriciu."