Obecní e-noviny na webu: 3/2015

3 / 2015

31. 3. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

tak se nám ten rok 2015 nějak rozběhl a za pár dní již budete odevzdávat čtvrtletní výkazy. Speciálně k této problematice najdete v tomto zpravodaji řadu užitečných a potřebných informací, doporučených postupů a metodických pokynů. Najdete je v rubrice KEO-W. Věnujte jim, prosím, náležitou pozornost.

Organizací regionálního školství se týkají změny ve výkazu P1-04 (uvádíme doporučení pro uživatele programového modulu Mzdy KEO i KEO4).

Řada zákazníků nám přeposílá na vědomí dopis od Správy základních registrů o plánovaném vypnutí protokolu SSLv3 s tím, že si mají prověřit, zda tato skutečnost negativně neovlivní přístup spravovaných systémů k ISZR. Naše systémy budou samozřejmě i po 31.8.2015 bez problémů s ISZR komunikovat.- není třeba nám zasílat další dopisy.

Přeji vám bezproblémové předání letošních prvních čtvrtletních výkazů.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Změny v P1-04 k 1.1.2015

Informace MŠMT ke sběru dat výkazu P1-04 na rok 2015:
S účinností od 1. 1. 2015 dochází na základě vyhlášky č. 362/2014 Sb. ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, mj. ke změnám v odvětvovém třídění rozpočtové skladby. V souladu s těmito změnami dochází v roce 2015 k úpravám ve sběru dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství.

Upravili jsme číselníky podle metodiky MŠMT: ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Zprávy MF ČR 2/2015

OBSAH:

 • Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
 • Opatření k odstranění chyb a nedostatků v hospodaření obce.
 • Příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (206 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.123:

 • V této verzi najdete XML výkazů platné pro rok 2015.
 • Výkazy: Fin2-12M – rozšířili jsme kontroly na položky, které mají mít paragraf 6330. Upravili jsme kontrolu u konsolidace příjmů.
 • Výkazy: Fin2-12M – přidali jsme číslování jednotlivých listů výkazu a zvýraznili součtové řádky.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.112:

 • Roční uzávěrka – nyní se u příspěvkových organizací dělí účet 431 na hlavní a hospodářskou činnost.
 • Formulář Sestavy – přidali jsme novou sestavu u10w Výsledovka analytická dle ORG – pro ty, kdo chtějí přehled podle ORGů v jedné sestavě.
 • DPH – hlavní formulář DPH - přidali jsme zaškrtávátko „Tisk neuzavřených záznamů“ jako variantu pro tisk sestav.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.123:

 • Při prekluzi poplatku se vyplní Rozhodnutí ze dne. Zaúčtování se nyní provede do aktuálního účetního období.
 • Složenky – skládání adresy na složenku lze nyní konfigurovat pomocí masky. Nastavení najdete ve formuláři Parametry/Poplatky.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.112:

 • Příjmové agendy – doplnili jsme novou sestavu "947 Vyúčtování - spotřeba".
 • Poplatky – přidali jsme sestavu 903c - Přehled - podle čísla poplatku a typu poplatku (bez sloupce Zbývá uhradit).
 • Poplatky – Evidenční záznam – Detail – tlačítko, které odešle evidenční záznam do uzávěrky, se nyní jmenuje „Odeslat do uzávěrky“.
 • Příjmové agendy – Evidenční záznam – umožnili jsme změnu údaje Typ.

Viktor Samek

.. nahoru.

Účetní výkazy 2015 – naplnění minulého období

V souvislosti s legislativní úpravou vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly provedeny pro rok 2015 mimo jiné úpravy směrné účetní osnovy a účetních výkazů. Při zpracování účetních výkazů je nutné věnovat větší pozornost částem výkazů, kde se vykazuje minulé účetní období.

Jedná se o případy, kdy účetní jednotka provedla vlastní úpravy převodového můstku nebo v převodovém můstku byly na výstupu dva a více účtů. Protože minulé období se naplňuje podle distribučních číselníků, je nutné si podle provedených úprav v převodovém můstku hodnoty minulého období upravit.

Popis najdete v metodice: Účetní výkazy 2015 – naplnění minulého období.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Zpracování minulého období výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha roku 2015 v KEO-W Účetnictví

Pro správné naplnění minulého období výkazů je důležité mít zpracované výkazy na aktuálních číselnících. Byly aktualizovány číselníky, kde se rušily a přidávaly nové účty. ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Příloha 2015 – popis naplňování

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. Aby program správně naplnil přílohu, je důležité dodržet závazné analytiky. Pokud se řádky nenaplní, lze hodnoty doplnit nebo upravit. V každém případě je nutné před odesláním výkazů Přílohu zkontrolovat.

Popis naplnění výkazu Příloha najdete v metodice: Příloha 2015 – popis naplňování.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Poměrové ukazatele za rok 2014 v agendě účetnictví

V aktualizaci KEO-W ze dne 9. 2. 2015 (verze 1.9.95) jsme upravili dle aktuální legislativy výkaz Poměrové ukazatele.

Pokud jste v roce 2015 vytvořili výkaz Poměrové ukazatele ještě před verzí 1.9.95, vytvořte, prosím, výkaz znovu na aktuální verzi.

Postup pro tvorbu nových poměrových ukazatelů: ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob - elektronické podání

Vytváříte-li podání daňového přiznání přes Daňový portál, nezapomeňte vložit také přílohy!

Z programu KEO-W si připravte výkazy ve formátu PDF. Na Daňovém portále v nabídce "Jiné přílohy" připojte postupně všechny potřebné přílohy. Viz obrázek.

Neposílejte datovou zprávou soubory s přílohami zvlášť, finanční úřady taková podání často vrací.
...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.90:

 • Benefity a odměny – vylepšili jsme pořízení.
  • Vyčistili a redukovali jsme obsah číselníku benefitů, nyní je pořízení mnohem přehlednější.
  • Pro pořízení benefitu ve formě příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění nebo penzijní připojištění již není třeba zadávat srážku. Prostě pořiďte benefit a vyberte, na jaký účet se má odvést. Pokud máte srážku z minulosti pořízenou, ukončete prosím její platnost.
 • Sociální fond/FKSP – nové zaškrtávátko najdete přímo v kartě pracovního vztahu „Tvorba sociálního fondu/FKSP“. Nastavení, zda vůbec, případně kolik procent a z jakého účtu do sociálního fondu/FKSP odvádět, najdete v menu Parametry/Měsíční organizace.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.90:

 • Přesun z dlouhodobého majetku na podrozvahový nebo neúčetní je umožněn pro neodpisované typy. Funkce je přístupná administrátorům a OZ v nabídce Akce – Opravy správcem.
 • Zkrátili jsme průvodce vytvářením tiskových sestav - nyní je výběr stavové nebo pohybové sestavy ještě jednodušší.
 • Novou sestavu R09 Použitá inventární čísla najdete v nabídce Sestavy. Tuto sestavu vyvoláte i při pořízení nového záznamu nebo v detailu již pořízeného majetku z menu Sestavy na nástrojové liště.

 • ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO-X

Vypnutí protokolu SSLv3 v základních registrech

V souvislosti s oznámením Správy základních registrů o vypnutí protokolu SSLv3 prohlašujeme:

"Vypnutí protokolu SSLv3 nijak negativně neovlivní přístup našich systémů k základním registrům. I po 31. srpnu 2015 budou nadále bez problémů komunikovat."

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.07g, 8.07f a 8.07e:

 • Pro školy připravena P1-04 (nový číselník zařízení, úprava členění profese, kontrola nastavení parametrů).
 • Nová sestava M050 pro rok 2015.
 • Doplněna kontrola na výši "školkovného", aby nepřesáhla minimální mzdu.
 • Úprava zpracování zdravotního pojištění.
 • Nová mzdová složka 9391 - "životní připojištění dodanění". Použije se v případě, že zaměstnanec neuzavřel s pojistitelem dodatek.
 • Možnost zavést tzv. "školkovné" pomocí modrého formuláře pomocí Shift+F10.
 • Odstraněn problém "nevejde se na obrazovku" při uzávěrce měsíce spolu s dosažením 18ti let u dětí.

...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Novinky v KEO Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO Majetek verze 8.09:

 • Zpřístupnění roční uzávěrky 2014/2015.
 • Roční uzávěrka 2014/2015:
  Kontrola zbytkové hodnoty a způsobu výpočtu odpisů.
  Aktualizace číselníku Cis3ZP19, účet 903 - Ostatní majetek se převede na nový účet 909 - Ostatní majetek
  Aktualizace číselníků Cis3ZP01 a Cis3ZP02.

Stáhněte si metodiku.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Vtipy na březen

 

Turistka ráno odchází ze salaše a říká bačovi:
"Bačo, ta dnešní noc s vámi stála za to. Mohu se tu stavit i za týden na zpáteční cestě?"
"Klidně, ale já tady nebudu. Bude tady jenom můj bratr."
"A on je taky tak dobrý jako vy?"
"Nevím, ale ta medvědice, co tu přespávala minulý rok, mu doteď nosí med."

 

Na poště u jedné přepážky stojí proplešatělý starší muž a má před sebou hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Kolemjdoucí se podivuje a ptá se ho, co to dělá.
"Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných 'Hádej lásko od koho?' na náhodné adresy."
"Ale proč to děláte?"
"Jsem právník se specializací na rozvody!"