Obecní e-noviny na webu: 8/2014

8 / 2014

1. 9. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

pokud ještě pracujete s původním modulem KEO-Mzdy, nepřehlédněte článek o verzi 8.5, která je nutná již pro zpracování srpnového období - týká se uplatňování základní slevy na dani u poplatníků pobírajících starobní důchod. K této problematice je pro vás připraven metodický pokyn (pro KEO i KEO4).

Mzdové problematiky se týká též informace o chystaných změnách účtů VZP pro veškerý platební styk.

Uživatelům evidenčních modulů KEO-X je určen článek o možnostech načítání výdeje údajů z ROB a ISEO.

Účetním dáváme na vědomí, že vyšla zajímavá a užitečná publikace Sbírka souvztažností 2014 ke směrné účtové osnově pro územní samosprávné celky. Autorkou je Ing. Jana Mašková (pracovnice MF ČR, lektorka účetnictví pro VÚJ). Kniha má 325 stran a její cena je 490,-Kč + poštovné. Lze si ji objednat (popřípadě další informace o ní získat) na adrese:
janamaskova.publikace@seznam.cz.

Přeji vám pohodové babí léto.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Základní sleva na dani i pro důchodce

Poplatníci pobírající starobní důchod mohou od srpna 2014 znovu uplatňovat základní slevu na dani.

Připravili jsme metodiku Základní sleva na dani i pro důchodce s popisem, jak situaci řešit v obou našich mzdových programech.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Změna čísla účtu pro platby VZP

Upozornění pro klienty

VZP ČR bude v rámci centralizace bankovních účtů postupně převádět veškerý platební styk na účty vedené u Komerční banky. Z tohoto důvodu zveřejňujeme již nyní pouze preferovaný účet u KB.

Ostatní bankovní účty vedené u jiných bank jsou nicméně zatím i nadále aktivní.

Přesto si vás dovolujeme již nyní požádat, abyste v dohledné době případně změnili bankovní účet u vašeho platebního příkazu. Do odkazu, který přikládáme, zadáte Kraj a Územní pracoviště, dáte zobrazit a tím zjistíte č. účtů, které budete používat pro vaše platby.

Odkaz: http://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu.
...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.77:

 • Zásadní novinka – změna menu Měsíční evidence – čtěte pozorně.

V této verzi jsme upravili nabídku Měsíční evidence tak, aby byla práce příjemnější a obsluha lépe našla to, co hledá.

Původní menu Odpracovaná doba jsme přejmenovali na výstižnější Pořízení dle pracovních vztahů. Pod tímto názvem najdete to, co v minulosti a formulář, kde se zadává odpracovaná doba, neodpracovaná doba a přesčasy, v příštích verzích ještě rozšíříme o další možnosti.

Původní menu Překážky v práci jsme přejmenovali na Neodpracovaná doba. Pořizují se zde jak překážky v práci, tak dovolená.

Ostatní nabídky jsme lépe seřadili a umístili pod nové menu Měsíční evidence/Ostatní.
...celý článek.

 

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.76:

 • Poplatníci pobírající starobní důchod mohou od srpna 2014 znovu uplatňovat základní slevu na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ÚS 31/13. Ve sbírce zákonů to bylo vydáno dne 4.8.2014 v částce 66 pod číslem 162. Upravili jsme program, aby správně počítal. Věnujte pozornost také této metodice: http://www.alis.cz/uploads/assets/zakladnislevaproduchodce.pdf
 • Upravili a zpřehlednili jsme pro vás distribuční šablony pro platový výměr a vzory pro pracovní smlouvy.
 • Upravili jsme formulář osobní karty tak, aby byl více přehledný:
  • změnili jsme rozložení některých údajů,
  • přejmenovali jsme zaškrtávátko Přihlášen k ZP na Započítat do počtu přihlášených k ZP.

  • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky KEO4 Mzdy verze 1.0.75:

 • V nabídce Zaměstnanci - Evidence praxe přibyla možnost filtrovat dle jednotlivých osobních karet pomocí rychlého filtru hned nad seznamem.
 • Při prvním spuštění nové verze: v základních parametrech se automaticky opraví údaj ISP anonymita. Hodnota nula bude nahrazena číslem 10.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky KEO4 Mzdy verze 1.0.74:

 • ISP – změny pro rok 2014. Najdete v nabídce Ostatní evidence – ISP-Informační systém o platech. Použijte tlačítka Generovat, Zkontrolovat a Elektronické podání. Byly doplněny nové údaje, zrušeny a změněny údaje – nově jsou uváděny v hodinách.
 • Sestava 917 F a 917 G byla upravena pro část N výkazu Příloha.
 • Roční zúčtování daně, lze v zákonném termínu přepočítat, i když bylo vyhotoveno v již uzavřeném měsíci; do aktuálního měsíce se započítá vypočítaný rozdíl.

 • ...celý článek.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.77:

 • U majetku oceněného reálnou hodnotou nejsou povoleny pohyby změn ceny, technického zhodnocení a částečných vyřazení.
 • Výběr šablony pro tisk inventárních štítků v Inventarizaci je nyní správně logicky seřazen.
 • Při každé měsíční uzávěrce se automaticky vytvoří bod obnovy. Najdete v modulu Administrace – Databázové schéma – Bod obnovy. Můžete si v případě potřeby vytvořit i vlastní bod obnovy. Uživatel, který má dostatečná práva, může obnovit data ke zvolenému bodu obnovy. Všechny pohyby provedené po bodu obnovy budou tímto návratem neobnovitelně smazány.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.75:

 • Přidali jsme novou opravnou funkci: Změna inventárního čísla. Najdete ji pod tlačítkem Akce – Opravy správcem - Změna inventárního čísla. Nabídka je zpřístupněna pouze pro obchodní zástupce.
 • Nová tisková sestava Sestavy - Stavy majeteku - R90a Majetek – stálá aktiva. Sestava odpovídá výkazu Rozvaha.
 • Nová tisková sestava Sestavy - Účetní a daňové odpisy - Účetní odpisy podle SU, AU a organizace (R80p).

 • ...celý článek.

Novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.74:

 • Zpřístupněna nabídka Sestavy / Inventarizace / Inventární štítky.
 • Rozšířena nabídka šablon o štítky, na kterých je uvedeno umístění a cena.
 • Na opisu dokladu figuruje období, ve kterém k pohybu došlo.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4

Nejdůležitější novinky v KEO4 verze 1.0.77:

 • Export do Excelu: nad každou tabulkou ve všech modulech je nyní možnost exportovat zobrazená data do Excelu.
 • Změna v šablonách (šablony jsou třeba štítky v Majetku nebo Platový výměr ve Mzdách): dříve se musely šablony přiřadit, aby je bylo možné používat. Nyní, pokud nemá uživatel žádnou šablonu přiřazenou, automaticky se použije šablona distribuční – nepřiřadí se, jen se ta distribuční vytiskne. Pokud tedy uživatel nepotřebuje vlastní úpravu distribuční šablony (např. u protokolu zařazení v Majetku), není třeba mu šablony přiřazovat.

 • ...celý článek.

Novinky v KEO4 verze 1.0.76:

 • Obnova dat – nyní můžete provádět operativní zálohy v modulu Majetek i Mzdy. Najdete v modulu Administrace – Databázové schéma – Bod obnovy. Vytvořte si bod obnovy. Uživatel, který má dostatečná práva, může obnovit data ke zvolenému bodu obnovy.
 • V Základních parametrech je nový údaj Název úřadu (např. Městský úřad Varnsdorf).
 • Uživatelé webových služeb – upraveno pro přihlášení ze systému VITA.
 • V celé aplikaci se změnil název tlačítko pro zrušení aplikovaného filtru, nově Zrušit filtr.

Novinky v KEO4 verze 1.0.75:

 • VITA - autorizace a autentizace – do KEO4 implementujeme rozhraní na Vita SW.
 • Demoverze KEO4 – upraveno, aby demu nevypršela licence.
 • Certifikáty – nyní běžný uživatel vidí jen své certifikáty.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Načítání výdejů z ROB a ISEO

Aktualizací modulu Evidence obyvatel jsme v červenci umožnili načítat výdeje údajů z ROB a ISEO. (Data - Export/Import - Načtení výdeje ROB/ISEO).

Podmínkou pro načítání je přítomnost rodných čísel, je třeba o ně při vyplňování formuláře vždy požádat!

Načtením výdejů se neruší žádné karty v EO dosud vedené, pouze se zapisují karty nové pro neznámá RČ, a při odstěhování či úmrtí se stávající karty obyvatel přesunují do vyřazené kartotéky. Všechny zapisované změny jsou ukládány pod číslem příslušné změny a v popisu změny je uvedeno, že jde o změnu zapsanou z výdeje ROB/ISEO.

Pokud jsou změny do Evidence obyvatel KEO-X načítány přes modul Základní registry a je třeba žádat jen o výdej dětí narozených v obci, je lepší žádat pomocí „Přihlášení k pobytu“, kde datum narození je i datem přihlášení k TP. Formulář „Narození“ neobsahuje časový údaj o přihlášení k TP (DATUM_OD), a proto se dosazuje datum načtení výdeje.

Popisované výdeje z ROB/ISEO neumožňují žádat o „malé změny“ jako jsou např. změny příjmení apod. Proto doporučujeme jednou za čas žádat o výdej všech v obci žijících osob, pomocí kterého budou tyto změny promítnuty do EO KEO-X.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Novinky v KEO Mzdy verze 8.5:

Tato verze je nutná pro zpracování období 08/2014:

Poplatníci pobírající starobní důchod mohou od srpna 2014 znovu uplatňovat základní slevu na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ÚS 31/13. Ve sbírce zákonů to bylo vydáno dne 4.8.2014 v částce 66 pod číslem 162.

 • Úprava rozdělení dluhu přes plusové pracovní poměry.
 • Odstranění problému se zdravotním pojištěním při použití MS 5080 a ukončeném pracovním poměru před koncem měsíce.
 • V ojedinělých případech se mohlo stát, že bylo dosaženo limitu penzijního připojištění. Upraveno zpracování od ledna. Dodatečná kontrola je možná po přihlášení jako správce a volbách "Pomocná nabídka - C.Oprava nápočtu penz.pp...", dojde ke správnému naplnění pomocného údaje. Upravena hranice limitu z původních 24000 na současných 30000.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Vtipy na srpen

 

Přijdou dva noví hosté do hotelu a ptají se na recepci:
"Máte volný pokoj?"
"Ano, a vy máte rezervaci?"
"A proč? Vypadáme snad jako indiáni?"

 

Letuška říká:
"Klid prosím, uklidněte se, to byla jen vzdušná jáma, naprostá normálka, no tak, můžete se klidně pustit těch opěradel a otevřít oči, už je všechno v pořádku, dýchejte zhluboka. Tááááák, no, už je dobře? Výborně chlapci, tak já teď zajdu i za pasažéry, ano?"