Obecní e-noviny na webu: 1/2014

1 / 2014

30. 1. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

i když hektický leden už končí, dovolím si ještě jednou konstatovat, že se i letos budeme snažit o to, aby naše softwarové produkty a služby fungovaly k vaší maximální spokojenosti. Rozsah letošního prvního zpravodaje odpovídá objemu legislativních novinek, které byly, jako obvykle, v některých případech zveřejněny později než na poslední chvíli.

Ukázkovým příkladem je nový výkaz, jehož prostřednictvím se předává informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky do CSÚIS. Potřebné technické informace k tomuto výkazu, který se bude odesílat již v únoru, byly v neúplné podobě zveřejněny až 20.1.2014 a dodnes čekáme na příklady XML včetně vložených souborů, které teprve budou v nejbližších dnech publikovány na webu Státní pokladny/CSÚIS v aktualitách. I tak avizujeme, že uděláme vše proto, aby bylo naše softwarové řešení včas k dispozici.

S doporučením, abyste si prostudovali ty články, které se přímo týkají vámi zpracovávaných problematik, vás chci přímo v úvodníku informovat o novince, kterou jsme zavedli v zájmu zkvalitnění služeb v oblasti operativního zázemí a poradenství.

Kromě posílení kapacit pro poskytování služeb prostřednictvím vzdálené správy jsme zavedli tuto e-mailovou adresu pro příjem vašich dotazů:

podpora@alis.cz.

Na ni, prosím, posílejte své dotazy a připomínky bez ohledu na to, které produktové řady se týkají. V zájmu plynulého odbavování došlých zpráv vás však chceme poprosit o toto:

  • V předmětu (názvu) e-mailu nebo přímo ve zprávě uveďte, které produktové řady se dotaz týká (KEO-W, KEO-X, KEO4, KEO).
  • Identifikujte se (pokud to přímo nevyplývá z e-mailové adresy nebo podpisu odesilatele). Potřebujeme vědět, se kterým konkrétním subjektem komunikujeme.
  • Adresu využívejte pouze k danému účelu. Určitě se vám hodí v případech, kdy se dá požadavek dobře popsat, popřípadě tehdy, když se vám nedaří dovolat na telefonické linky technické pomoci (první měsíce roku jsou přímo ukázkovým příkladem jejich neustálého zahlcení).

Takto došlé e-mailové dotazy si průběžně „rozebírají“ přítomní techničtí pracovníci a snaží se je v rámci svých kapacitních možností plynule vyřizovat.

O kompletním výčtu a rozsahu zázemí v roce 2014 vás informujeme v písemném materiálu, který budeme přikládat k fakturám za letošní smluvní udržovací poplatky (potřebné informace jsou samozřejmě i na našich www stránkách).

V současné době průběžně kontaktujeme ty organizace, které nám dosud nepotvrdily souhlas s elektronickou fakturací. Stačí nám tyto údaje:

Název organizace:
IČO:
e-mailová adresa pro fakturaci:
a text: Souhlasíme s elektronickou fakturací
.

Pokud jste nám dosud souhlas nedali, můžete tak učinit zasláním výše uvedených údajů na adresu alis@alis.cz.
Všem organizacím, které nám již souhlas sdělily (a je jich více než 1000), i touto cestou děkuji.

Přeji vám úspěšné zpracování výkazů za loňský rok a dobré zkušenosti s dostupnými i připravovanými verzemi software pro rok letošní.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Schvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS

Novela vyhlášky 383/2009 Sb. nově stanoví povinnost předat Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací do CSUIS.

Termín pro předání informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky za účetní období roku 2012 je nejpozději v termínu předání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 do CSÚIS.

Dle dostupných informací bude systém CSÚIS připraven načítat tento nový výkaz od 1.2.2014. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Změny Českých účetních standardů - Finanční zpravodaj č.1/2014

Upozorňujeme na změny v Českých účetních standardech, které jsou uvedeny ve Finančním zpravodaji č.1/2014:

1.–8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
9.–27. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
67.–77. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Více na stránkách MF ČR.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Povinné elektronické podávání - pro plátce DPH (§ 101a zákona č. 235/2004 Sb.)

Upozorňujeme uživatele na novelu zákona o DPH provedená zákonem č. 502/2012 Sb., který ukládá plátcům s účinností od 1. 1. 2014 v novém ustanovení § 101a ZDPH povinnost podávat pouze elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby.

Odkaz na článek MF ČR.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Účast na nemocenském pojištění zastupitelů a členů orgánů ÚSC

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl zveřejněn článek Informace o účasti na nemocenském pojištění zastupitelů a členů orgánů územních samosprávných celků a o placení pojistného z jejich odměn od 1. 1. 2014.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO-W

Roční uzávěrka KEO-W Účetnictví

Vydali jsme verzi KEO-W Účetnictví 1.8.83, která kromě mnoha jiných úprav a vylepšení obsahuje také kompletní zpracování roční uzávěrky.

Protože některé účty byly zrušené nebo se změnila jejich obsahová náplň, připravili jsme pro vás také komfortní převodový můstek včetně tisku protokolu.

Stáhněte si:

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Zpracování dokladů do roku 2014

Pořízení do knih prvotních dokladů roku 2014 je samozřejmě možné i v případě, že neproběhla uzávěrka měsíční uzávěrka posledního období a roční uzávěrka.

Pro pořízení prvotních dokladů  do knih, které jsou již v číselníku založeny, stačí pouze přepnout pracovní účetní období na 1/2014 a prvotní doklady se začnou automaticky číslovat od 00001 s rokem 2014.

Pokud chcete pro rok 2014 založit nějaké nové dokladové řady (knihy), provedete to v číselníku „Knihy“.

Při pořízení  dokladů do  nového roku se jejich předpisy  budou  ukládat do účetního deníku pro rok 2014 a nové účty se zapíší do účtového rozvrhu nového roku.

Pořízení bankovních výpisů a pokladních dávek roku 2014 je obdobné jako pořízení prvotních dokladů. Po změně pracovního účetního období na 1/2014 se otevře Banka nebo Pokladna do tohoto období. Dále je potřeba založit Nový bankovní výpis nebo Novou pokladní dávku. Zaúčtování se také uloží do deníku roku 2014.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.8.83: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Poplatky - úprava platebních výměrů pro rok 2014

V roce 2014 došlo k úpravě formulářů pro vytvoření platebních výměrů pro místní poplatky nezaplacené včas a pro poplatky nezaplacené ve správné výši. Byl rozšířen text poučení o větu a poučení musí nově znít:

Poučení:

Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání u shora uvedeného správce místních poplatků do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

V případě, že používáte uživatelsky upravené sestavy platebních výměrů, je nutné tuto větu do vámi upravených sestav doplnit.

Nové vzory daňových tiskopisů.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.8.83: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.61: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.61: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Změna šablon v matrice

Aktualizací číslo 140791 byly dodány šablony Protokolu o uzavření manželství odpovídající legislativním změnám uvedeným ve vyhlášce 424/2013 Sb. Šablony je nutné v programu KEO-X ručně vyměnit. Pokud používáte „Žádost o vydání osvědčení“, postupujte obdobně.

Stáhněte si Návod na ruční výměnu šablon.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

KEO

Uzávěrka roku 2013 v KEO Účetnictví

Zveřejnili jsme metodický pokyn pro provedení roční účetní uzávěrky roku 2013.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO Účetnictví verze 8.06a

Byla zveřejněna internetová aktualizace KEO Účetnictví 8.06a: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Účtování mezd v 1/2014 – platby za 12/2013

Od 1. 1. 2014 se změnila závazná účtová osnova. V bance a pokladně při účtování plateb mezd, které se týká období 12/2013, se již používají účty platné pro rok 2014. Pokud se využívá automatické zaúčtování mezd, je nutné:

  • předpis mezd za 12/2013 ponechat s původním zaúčtováním a
  • u plateb mezd za 12/2013 udělat úpravy podle následující tabulky:
  • ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Změny odměňování členů zastupitelstev

Ministerstvo vnitra zpracovalo pro potřeby územních samosprávných celků metodickou příručku Metodické doporučení ÚSC – aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014.

Více na stránkách MVČR.

Zde jsou informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb..

Milena Zářecká

.. nahoru.

Zpracování mezd za leden 2014

Mzdy za leden 2014 musí být zpracovány pouze ve verzi KEO – Mzdy 8.04. Verze bude uvolněna v pátek 31. 1. 2014.

Aktuální verze pro rok 2013 je 8.03h, na které můžete udělat uzávěrku prosince.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO Majetek verze 8.04

Byla zveřejněna internetová aktualizace KEO Majetek 8.04: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

OSTATNÍ

Zprávy Ministerstva financí ČR 4/2013

OBSAH:

  • Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
  • Směrnice o postupu obcí a krajů při financování voleb.
  • Poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům zastupitelstva.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (215 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Taxikář veze domů dvě postarší nóbl dámy z nějakého večírku. Dámy si povídají:
"Viděla jste toho mladíka v zeleném saku, jak jedl dezert vidličkou na saláty?"
"No a viděla jste ten nemožný pár, když on šel do dveří první?"
"A tu nemožnou blondýnu, co pila k rybě červené víno?"
Taxikář je chvíli poslouchá a pak povídá:
„A dámy, nevadí vám, prosím vás, že k vám sedím zády?"

 

Povídá jedna pokusná myš druhé:
"Podívej, jak jsem si toho laboranta vycvičila. Když stlačím tohle tlačítko, tak mě okamžitě nakrmí."