Obecní e-noviny na webu: 2/2013

2 / 2013

27. 2. 2013

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

jak jsme před měsícem avizovali, letos se budeme odpovídajícím způsobem věnovat přechodu zbývajících uživatelů na účetnictví KEO-W. Na stránce, kde jsou průběžně zveřejňovány novinky této produktové řady, najdete i namluvená školení k obsluze programových modulů Účetnictví a Poplatky.

Plátci DPH si musí do parametrů pro její zpracování (platí pro KEO-W i pro KEO) doplnit správná čísla krajského a územního pracoviště finančního úřadu. Ta se následně uvádí i na daňových přiznáních (a přebírají se do exportních XML souborů). V této souvislosti bude upraven i pdf formulář pro přiznání k DPH v programu Alis-PVS, jehož verze 4.06 bude dostupná ke stažení v průběhu příštího týdne.

Uživatele původního DOSového modulu Účetnictví předem upozorňujeme na to, že připravovanou verzi 8.03 by si měli nainstalovat až v době, kdy budou mít definitivně zpracované VŠECHNY finanční a účetní výkazy za rok 2012, protože zpětně je nebude možno z verze 8.03 ve správné podobě vytvořit.

Zveřejněna byla bezplatná aktualizace programu Alis-PVS 4.05, která je nutná pro odesílání elektronického podání „Přehled o výši pojistného“ v souladu s letošní legislativou (a výše již upozorňujeme na další chystanou verzi 4.06).

Naše účetní programy jsou i letos řádně upraveny pro platnou legislativu, která se týká výkazů PAP.

Mějte se předjarně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.02
Mzdy8.02c
Majetek8.01f
Poplatky8.01

ÚČETNICTVÍ

Novinky v KEO-W

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.7.45, nejdůležitější novinky této verze jsou:

 • Výkaz FIN2-12M - upraveno třídění částí dle paragrafů, položek, řádků.
 • Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty - připraveno pro zpracování roku 2013 (změna práce s minulým obdobím).
 • PAP - číselníky pro rok 2013.
 • Výkaz Příloha - výkaz je připraven pro zpracování roku 2013 (změna práce s minulým obdobím).
 • Nová sestava k výkazům - Výpočet poměrových ukazatelů (najdete ve formuláři Výkazy).
 • Prvotní doklad - oprava pořízení nového bankovního účtu.
 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Naplánujte si přechod na nové účetnictví KEO-W

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří používají program KEO-Účetnictví.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupce naplánovali přechod na nové účetnictví KEO-W. Nejpozději od ledna 2014 byste měli začít účtovat v novém programu.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné na konci roku převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme proto naplánovat přechod například na klidnější letní měsíce. Přejít se dá po kterékoli měsíční uzávěrce a vaše data budou převedena do nového systému. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Jitka Králová

.. nahoru.

Informace o verzích systému KEO-Účetnictví

Vzhledem k připravované distribuci systému KEO-Účetnictví 8.03 upozorňujeme uživatele na funkčnost jednotlivých verzí systému KEO-Účetnictví.

Funkčnost verze KEO-Účetnictví: ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky.

Ministerstvo financí připravuje k problematice schvalování účetních závěrek prováděcí vyhlášku k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. O průběhu legislativního procesu a o pracovních verzích této vyhlášky bude Ministerstvo financí průběžně informovat.

Předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek je ve druhém čtvrtletí roku 2013.

Více na stránkách MF ČR.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od 1. 1. 2013

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. ledna 2013 předmětem následujících novel:

 • Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (především úprava týkající se změny sazeb DPH),
 • Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Účelem této informace je poskytnutí základního přehledu o nejdůležitějších změnách v oblasti DPH s účinností od 1. ledna 2013.

Odkaz na stránky MF ČR: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_75640.html.

Aktualizováno: 3. ledna 2013.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Povinnost plátců DPH

U stávajících plátců DPH, tj. zaregistrovaných před 1. 1. 2013, je v zákoně zakotvena 2 měsíční lhůta pro „doplnění“ předmětného registračního údaje. Stávající plátci tak musí čísla všech svých bankovních účtů, používaných k ekonomické činnosti, a současně bankovní účty, vybrané ke zveřejnění, oznámit správci daně nejpozději do 28. 2. 2013.

Pokud stávající plátci DPH do konce února neučiní výše uvedené oznámení, má se ze zákona za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně u toho plátce eviduje v rámci registrační povinnosti. Tyto účty pak správce daně 1. 4. 2013 zveřejní (pokud jde skutečně o účty patřící plátci).

Uvedené řešení však předpokládá, že bankovní účet pro ekonomickou činnost byl v minulosti při registračním řízení správci daně sdělen a nadto nijak nezbavuje plátce odpovědnosti za splnění povinnosti oznámit všechny své účty používané k ekonomické činnosti, potažmo oznámení změn v tomto registračním údaji.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20819.html.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Zadávání čísel pracovišť finančního úřadu při zpracování DPH

V systému KEO je nutné pro tvorbu daňového přiznání (i posledního za rok 2012) v parametrech DPH doplnit správná čísla finančních úřadů! Od ledna 2013 se musí uvádět na daňovém přiznání dvě čísla:

- číslo krajského pracoviště FU (3 místné číslo, zkratkou „c_ufo“) a
- číslo územního pracoviště FU (4 místné číslo, zkratkou „c_pracufo“).

Tato čísla budou pak uvedena i v exportních souborech XML. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

PAP výkaz v roce 2013 a KEO-Účetnictví

Tato informace se týká pouze uživatelů zpracovávající výkaz PAP v systému KEO-Účetnictví (DOS).

Pro pořízení a zpracování výkazu PAP v roce 2013 jsou k dispozici nové číselníky. Tyto číselníky si musí každý uživatel nainstalovat samostatnou aktualizací A130208SA._AK. Instalaci je nutné provést až po uzavření a odsouhlasení výkazu PAP za rok 2012. Na nových číselnících nelze již výkaz za rok 2012 zpracovat!

Instalace proto není volně šiřitelná a je k dispozici na vyžádání u obchodního zástupce.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Metodika křížových kontrol PAP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

 • KC IISSP uvolňuje aktualizaci dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.2 (Metodika KRK platná pro zpracování roku 2012).
 • ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

CSÚIS - Aktualizace Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 1. 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz na kompletní metodiku tvorby PAP výkazu pro rok 2013:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platna_metodika_tvorby_pap_76353.html.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodika tvorby PAP; publikováno: 31.1.2013

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

OSTATNÍ

Aktualizace Alis-PVS 4.05

Zveřejnili jsme aktualizaci Alis-PVS 4.05, která je nutná pro odesílání elektronického podání "Přehled o výši pojistného" - platného od 1. 1. 2013.

Uživatelům Alis-PVS se aktualizace sama nabídne ke stažení.

Popis změn

 • Přidána služba ČSSZ PVPOJ2013.
 • Přidána služba MF CRSRSS.
 • Opraveno zobrazování souborů pod Javou 7.
 • Aktualizovány šablony XSD pro služby DPHDP3 a DPHEVH.
 • Nový certifikát pro ČSSZ DIS_CSSZ_2013.cer.

Pavel Coufal

.. nahoru.

KEO-X

Napojení na základní registry - načítání změnových stavů

Uživatelé, kteří provedli ztotožnění a načetli AIFO k obyvatelům zapsaným v evidenci, mohou k těmto nově načítat změnové stavy. Je možné zjišťovat změny v ROB proti datům uloženým v KEO-X Evidence obyvatel. Pomocí filtru lze omezit výběr změn a u jednotlivých obyvatel zobrazit data v kartě EO KEO-X a v ROB. Uživatel pak uloží do karty právě porovnávaného obyvatele aktuální údaje, tak jak jsou vedeny v Registru obyvatel.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Matrika - dotazník a protokol o uzavření manželství

Dotazník a protokol o uzavření manželství odpovídají obsahem i podobou vyhlášce č. 455/2012. Dotazník se načítá vlastní aktualizací, ale šablonu protokolu si musí každý uživatel vybrat a načíst sám. Viz návod. K dispozici je vyhláškový tvar protokolu pro tisk na A4 i A3, protokol včetně podtečkování pro tisk na A4 i A3 a šablona pro přípravu tisku do předtištěného formuláře (Blanket servis). Všechny tisky jsou ve dvou variantách – tisk výstupů do Word i Office.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

.

Internetové aktualizace

KEO-W verze 1.7.45

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.7.45. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Účetnictví verze 8.02

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.01, 8.01a, 8.01b

Určeno

Všem organizacím

Popis změn

Článek

Stáhnout

A130207SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 8.02c

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.00c, 8.00d, 8.01, 8.01a, 8.02, 8.02a, 8.02b

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn

KEO Mzdy 8.02c, vytvořena dne 7.2.2013

 • Doplněna možnost vytvořit hlášení o výši pojistného pro ČSSZ v PDF.
 • Úprava načítání XML - Přehled o výši pojistného - do programu Alis-PVS.

KEO Mzdy 8.02b, vytvořena dne 5.2.2013

 • Upraveno hlášení o výši pojistného pro ČSSZ (PVPOJ13.XML) - změna v součtu SP za podnikatele a celkový součet.

KEO Mzdy 8.02a, vytvořena dne 31.01.2013

 • Doplněno hlášení o výši pojistného pro ČSSZ (PVPOJ13.XML). Pro odesílání elektronického podání "Přehled o výši pojistného" - platného od 1. 1. 2013 - je nutná aktualizace programu Alis-PVS 4.05 nebo vyšší.

Alis-PVS 4.05, 03.02.2013

 • Přidána služba ČSSZ PVPOJ2013.
 • Přifána služba MF CRSRSS.
 • Opraveno zobrazování souborů pod Javou 7.
 • Aktualizovány šablony XSD pro služby DPHDP3 a DPHEVH.
 • Nový certifikát pro ČSSZ DIS_CSSZ_2013.cer.

KEO Mzdy 8.02, vytvořena dne 29.01.2013

 • Upravený mzdový list zobrazuje základ solidární daně a tuto daň.
 • Úpravy spojené s II. pilířem důchodové reformy. Doplněna MS 9121, sociální pojištění DS (důchodové spoření). Doplněna možnost v parametrech vyplnit číslo bankovního účtu Finančního ředitelství pro příkaz k úhradě odvodu pro důchodové spoření.
 • Upravena sestava M300. Doplněny informace spojené s 500/2012Sb.
KEO Mzdy 8.01a, vytvořena dne 20.01.2013
 • Doplněna solidární daň. Doplněna MS 9111.
 • Upravený mzdový list zobrazuje základ solidární daně.
 • Vynechání odpočtu na důchodce v případě jeho důchodu k 1.1.2013.
 • Umožnění exportu do PDF u Výplatní pásky A pro vybraného zaměstnance.
Stáhnout

A130207MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO Majetek verze 8.01f

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.01, 8.01a, 8.01b, 8.01c, 8.01d, 8.01e

Určeno

Doporučujeme všem typům organizací.

Popis změn
 • Pro PO zpřístupněna nabídka "Provedení dooprávkování k 31. 12. 2012".
  Úloha provede přenos údajů z Dooprávkování do karet majetku Matričních souborů. Údaje životnost a sazba se převezmou z dooprávkování, tzn. původní hodnoty budou přepsány hodnotami z dooprávkování. Výše dooprávkování se zapíše do údaje účetní oprávky k 31. 12. 2012 podle následujících podmínek:
  • je-li částka dooprávkování větší než účetní oprávky k 31. 12. 2012, tak se dooprávkování zapíše do údaje účetní oprávky,
  • je-li částka dooprávkování menší než účetní oprávky k 31. 12. 2012, tak údaj účetní oprávky zůstane v původní hodnotě a
  • je-li částka dooprávkování rovna účetním oprávkám k 31. 12. 2012, tak údaj účetní oprávky zůstane v původní hodnotě.
 • Pokud účetní jednotka nebude chtít převést hodnoty z dooprávkování a bude chtít zůstat u původních hodnot, tak tuto úlohu nespustí.
Stáhnout

A130202MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na únor

 

Manžel sedí u stolu s kalkulačkou nad formuláři z finančního úřadu.
Jeho žena vchází v potrhaných šatech a s modřinami po celém těle do dveří a povídá:
„Koukám, že děláš daňové přiznání...
Tak si můžeš klidně odepsat auto.“

 

"Koukej už konečně spolknout ten lék", naléhá manželka na manžela.
"To myslíš vážně? Vždyť ho zvěrolékař předepsal našemu psovi?!"
"No právě proto! Když tě Azor uvidí, možná ho spolkne i on."