Obecní e-noviny na webu: 9/2012

9 / 2012

26. 9. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

příznivou a zcela jistě vítanou zprávou pro úřady do 3.000 obyvatel je to, že pro rok 2013 se nebude rozšiřovat počet municipálních jednotek, které jsou povinné předávat Pomocný analytický přehled – respektive, že původní hranice pro vznik povinnosti předávat PAP zůstává zachována i pro rok 2013.

Podrobné a věcné vyjádření vám předkládáme k problematice získávání změn v evidenci obyvatel KEO-X ze Základních registrů – včetně konstatování, že na straně ZR dosud není vše vyřešeno a tudíž datově k dispozici.

Ve čtvrtek 27.9. odpoledne po 15:30 hod dojde ke krátkodobým odstávkám našich serverů v důsledku jejich stěhování do jiné místnosti v důsledku rekonstrukce sídla firmy. Je to předposlední krátké omezení provozu před finálním stěhováním výpočetní techniky. Děkujeme za pochopení.

Přeji vám barevně pohodový podzim.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Mzdy8.00b

ÚČETNICTVÍ

Výkaz PAP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  • KC IISSP děkuje všem vybraným účetním jednotkám a jejich dodavatelům za prvotní zaslání výkazu PAP – výkazu PAP za 1. pololetí 2012. Počet vybraných účetních jednotek, které výkaz nezaslaly, je v řádu jednotek. Tyto případy a objektivní důvody tohoto nezaslání jsou zdokumentovány a jsou řešeny standardně v rámci služby Servisdesk IISSP. Celkový průběh sběru, zpracování, spolupráce a komunikace lze hodnotit velmi pozitivně.
  • KC IISSP informuje ty zbývající vybrané účetní jednotky, které zaslaly svůj výkaz PAP, ale některá jeho část obsahuje chybu nebo nebyla ještě zaslána, že finální termín pro uzamčení výkazu PAP za 1. pololetí 2012 a následné provedení finálního vyhodnocení a celkových revizních a konsolidačních činností za celou ČR je stanoven na 5. 10. 2012.
  • ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Vybrané účetní jednotky, které budou předávat Pomocný analytický přehled v roce 2013

Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu a že nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013. Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.

Odkaz na celý článek na MF ČR: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pap_info_predani_pap2013_72645.html.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Zatřídění stavebních prací

Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vydalo Informaci k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH.

Dokument je ke stažení na této stránce.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

MZDY

Internetové aktualizace KEO-Mzdy verze 7.92e, 8.00b

Zveřejňujeme internetové aktualizace KEO Mzdy 7.92e a KEO Mzdy 8.00a. ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Osvobození člena okrskové volební komise od placení pojistného na zdravotní pojištění

Na základě zákona č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti 1. prosince 2011, člen okrskové volební komise při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků po 1. prosinci 2011 nově není plátcem pojistného zdravotního pojištění. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Mzdy školy - statistiky P1-04 a ISP

Byla zveřejněna nová metodika pro školy - statistiky P1-04 a ISP.

Ing. Miroslav Vopalecký

.. nahoru.

OSTATNÍ

Zprávy Ministerstva financí ČR 4/2012

OBSAH:

  1. Důležité upozornění – kritéria pro municipální účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v roce 2013 zůstávají beze změn.
  2. Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic.
  3. Úplné znění Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 ze dne 2. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (135 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Aktualizace KEO-W 1.6.85

Byla zveřejněna nová verze KEO-W 1.6.85. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Získávání změn v Evidenci obyvatel ze ZR

Množí se dotazy uživatelů systému KEO-X na možnost nahradit chybějící poskytování změnových údajů ze stran ORP (unload) čerpáním referenčních údajů přímo ze Základních registrů (ZR). Pokud už má obec realizované připojení KEO-X na ZR, umožníme načítání těchto změn.

Podmínky připojení k ZR popisujeme zde Základní registry - jak se připravit.

Ztotožnění

První krokem, který v Evidenci obyvatel KEO-X provedete, je odeslat (postupně, v dávkách) stávající údaje k identifikaci do ROB (karty všech obyvatel). Pokud podle údajů, které odešlete do ROB je příslušný obyvatel nalezen, je mu přidělen identifikátor (AIFO), pomocí kterého lze dále komunikovat se ZR. ...celý článek.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Mzdy verze 7.92e

Reinstalace verzí

7.91, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.91d, 7.91e, 7.91f, 7.91g, 7.91h, 7.91i, 7.91j, 7.92, 7.92a, 7.92b, 7.92c, 7.92d

Určeno

Příspěvkovým organizacím - školám.

Popis změn
  • Pro školy doplněn export do XML druhé části hlášení P1-04 za 3.Q
Stáhnout

>A120905MZ_79._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 8.00b

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn
  • Odstraněna chyba "831" u některých instalací aktualizace
Stáhnout

A120912MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na září

 

Milé ženy, pokud muž řekne, že něco udělá, tak to udělá. Nemusíte mu to každých 6 měsíců připomínat.

 

U soudu:
"Takže tito dva svobodní spolu žili jako manželé?"
"Ne, slavný soude, o mnoho šťastněji!"