Obecní e-noviny na webu: 4/2012

4 / 2012

24. 4. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

po březnovém informačním „půstu“ vám předkládáme opět řádnou porci aktualit. Nejvíce novinek se vztahuje k problematice účetnictví a výkaznictví. Články o PAP jsou určeny pouze těm subjektům, kterých se tato vykazovací povinnost týká již v letošním roce.

Metodickou podporu vám předkládáme i k ne zcela jednotně vykládaným a regionálně odlišným požadavkům na zpracování účetních odpisů a časového rozlišení transferů.

Blíží se datum 1.7.2012, ke kterému je ohlášeno spuštění Základních registrů. Do té doby je třeba mít ohlášenou působnost v agendě a zaregistrovat ty skutečně používané agendy, pomocí kterých je vykonávána veřejná správa, do informačního systému o ISVS. S těmito nutnými administrativními procesy by vám mohli pomoci i naši regionální obchodní partneři.

U našich obchodních partnerů se také můžete informovat o probíhajících „balíčkových“ cenově zvýhodněných akcích k vybraným programovým modulům systémů KEO-X (Evidence obyvatel a Volby) a KEO-W (Účetnictví, DPH, Home-banking, Poplatky).

Mějte se jarně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví7.94c
Mzdy7.92a
Majetek7.92a
Poplatky7.91a

ÚČETNICTVÍ

KEO-Účetnictví - změny vyplývající z legislativy

Významné změny jsou uvedeny tučně.

A. Finanční výkaz Fin2-12M

 • Doplněn řádek 8905 v části III. Financování,
 • Zrušen řádek 6060 (účet 223)v části VI. Stavy a obraty na bankovních účtech.

B. Účetní výkazy

Obecně:

 • Sloupec „Poč.stav k 1.xx“ ve výkazu Příloha, kde ještě byl, je nyní nahrazen údajem „Minulé účetní období“.
 • Změny v náplni jednotlivých řádků je možné zjistit v „Algoritmech“ jednotlivých výkazů.
 • U nově definovaných částí výkazů (např. Příloha) je vhodné zkontrolovat, případně opravit „minulé období“.
 • ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Účetní výkazy v programu KEO-Účetnictví v roce 2012

Vyhláška 410/2009 Sb. upravila na základě změn ve směrné účtové osnově obsah účetních výkazů. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou naplňovány automaticky programem podle syntetických účtů. Některé řádky sloupce „Minulé období“ se naplňují podle přechodných ustanovení a metodických pokynů zveřejněných na internetových stránkách MF ČR.

Více v této metodice.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Metodické doporučení MF – Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v návaznosti na zrušení, přesunutí a stanovení několika nových položek s účinností od 1. ledna 2012. Dle pokynů podle zveřejněného metodického doporučení budou upraveny kontroly pro příjem účetních záznamů do CSÚIS. Přesný popis těchto kontrol bude detailně popsán ve verzi č. 20 dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS, který bude publikován v návaznosti na toto metodické doporučení.

Vyjádření firmy ALIS:

Veškeré metodické pokyny, včetně kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS, byly zahrnuty již od verze KEO-Účetnictví 7.94b.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Nová vyhláška o rozpočtové skladbě

S platností od 1. dubna 2012 vyšla nová vyhláška č. 96/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Podle přechodných ustanovení této vyhlášky platí v letošním roce současné třídění rozpočtovaných příjmů a výdajů (tj. dle původní vyhlášky). Třídění podle nové vyhlášky bude účinné až pro rozpočtované příjmy a výdaje uskutečněné od 1. ledna 2013.

Od 1. dubna letošního roku platí ale některé změny v číselníku rozpočtových položek. Vliv této vyhlášky se projevil již od verze KEO-Účetnictví 7.94b. ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Aktualizace metodik výkazu PAP

Ministerstvo financí 26. března 2012 zveřejnilo aktualizaci Metodik tvorby výkazu PAP. Změny se týkají formálních úprav textu, aktualizací číselníku partnerů a změnou v tabulkách nevyplňovaných položek ve výkazu PAP.

Systém KEO-Účetnictví:

Veškeré tyto změny nemají zásadní vliv na vyplňování informací výkazu PAP v systému KEO-Účetnictví. Jsou zahrnuty v číselnících již od verze KEO-Účetnictví 7.94b.

Podrobnosti k této problematice najdete na stránkách MF ČR

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Žádost o dotace k pokrytí nákladů na předávání výkazu PAP

Ministerstvo na svých stránkách zveřejnilo POSTUP pro kraje a dotčené obce při podávání žádostí o dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací výkazu PAP.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Výkaz PAP – průtokové dotace

Ministerstvo financí ČR vydalo metodický postup pro problematiku průtokových transferů ve výkazu PAP:

Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP) ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MAJETEK

KEO-Majetek verze 7.92 – přechod na rok 2012

Těm, kdo od ledna 2012 účetně odpisují podle ČÚS č. 708, je určena tato metodika.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Účetní odpisy 2012 podle ČÚS č. 708

Účetním odpisům podle ČÚS č. 708 se věnuje následující metodika.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Základní registry - jak se připravit

1. 7. 2012 budou spuštěny Základní registry. Využívání referenčních údajů vedených v základních registrech ukládá orgánům veřejné moci zákon 111/2009 Sb. Od července 2012 není orgán veřejné moci oprávněn požadovat doložení referenčních údajů po občanovi, právně závazné jsou údaje z registrů.

Dva nutné kroky pro zajištění podmínek přístupu k Základním registrům:.

 1. Ohlásit působnost v agendě.
 2. Zaregistrovat svůj ISVS do Informačního systému o ISVS.
 3. ...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Zprávy Ministerstva financí ČR 2/2012

OBSAH:

 1. Vázání rozpočtových výdajů.
 2. Organizační složka územního samosprávného celku.
 3. Zveřejňování účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 4. Dotazy a odpovědi k rozšíření pravomocí obcí při regulaci loterií a jiných podobných her a nově nastaveným pravidlům pro odvod z loterií a jiných podobných her.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (192 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-X

Zvýhodněný balíček modulů Evidence obyvatel + Volby

Připravili jsme pro vás balíček modulů Evidence obyvatel KEO-X + Volby KEO-X se zvýhodněnou cenou. Připomínáme, že již 1. července 2012 startují základní registry státu dle zákona 111/2009 Sb. a od tohoto data budete povinni k výkonu státní správy využívat údaje v nich vedené. V programech KEO-X připravujeme vazbu, která vám umožní tyto údaje číst.
Provázání systému KEO již nebude možné z technologických důvodů realizovat.

Přečtěte si informační leták.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO-W

Aktualizace KEO-W 1.5.110

Byla zveřejněna nová verze KEO-W 1.5.110 s lepší podporou ručních oprav DPH. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Účetnictví verze 7.94c

Reinstalace verzí

7.90, 7.91, 7.91a, 7.92, 7.92a, 7.92b, 7.93, 7.93a, 7.94, 7.94a, 7.94b

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn

Článek

Stáhnout

A120411SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 7.92a

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.90d, 7.90e, 7.90f, 7.90g, 7.90h, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.91d, 7.91e, 7.91f, 7.91g, 7.91h, 7.91i, 7.91j, 7.92

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Výplatnice - přidáno číslo verze a datum vytvoření.
 • Změna zaktivnění neaktivních při uzávěrce měsíce. Neaktivní PP, které nejsou dlouhodobě vyňaté, zůstávají po uzávěrce měsíce neaktivní.
 • ELDP - PPM upraveno sestavení. Upravena změna vyloučené doby v měsíci, kdy je porodní doba po porodu, do konce měsíce není vyloučenou dobou.
 • Doplněna statistika UNP 4-01. Volby 6.2.D.1. V číselníku MS vyplněn údaj "stat3". Ke správné činnosti je třeba převzít Dis9mz03, Dis3mz19 a Dis3mz07.
 • Sestava M120 až M123 - rozšíření. Doplněna sestava podrobná, ve které jsou informace o MS, které statistiku naplnily. Doplněna možnost využít další statistiky vycházející z údaje "stat3" v číselníku mzdových složek.
Stáhnout

A120330MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Majetek verze 7.92a

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.91, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.92

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Nový druh pohybu 303 - Transfer bez technického zhodnocení.
 • Sestavy s účetními odpisy DM88a, b se tisknou včetně vyřazeného majetku.
  Také lze tyto sestavy vytisknout za libovolné období v nabídce 1-9-5-1-3a, 6a.
 • Upravená nabídka 1-6 pro změnu účetního odpisování a pořízení transferů.
 • V prohlížení (nabídka 1-0) se nyní zobrazují transfery a celková výše časového rozlišení transferů.
Stáhnout

A120411MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Poplatky verze 7.91a

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.91

Určeno

Všem uživatelům.

Popis změn
 • Kdo používá vazbu na KEO-X: tato aktualizace upravuje rozhraní (iPredpis 3.00) a je nutné instalovat společně s verzí KEO-X Evidence hřbitovů 2.09 a KEO-X Evidence smluv 1.07.
 • Nová vazba na KEO-X Evidence psů 1.08.
 • Kontrola nastavení zaúčtování poplatků 2010 a starší a v případě, že není vyplněn DUZP (obě kontroly pouze při prvním spuštění této verze).

Současně s touto aktualizací proveďte aktualizace KEO-X 120589 až 120594, tedy jádro systému a moduly, které máte nainstalované (Evidence psů, Evidence hřbitovů a Evidence smluv).

Stáhnout

A120307DP._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na duben

 

Soudce se ptá delikventa:
„Můžete nám sdělit, proč jste se pokusil o útěk z vězení?“
„Chtěl jsem se oženit.“
Soudce na to udiveně:
„To tedy máte divné představy o svobodě“.

 

Američtí archeologové nalezli v Nevadské poušti, v hloubce 10 m, odpovídající stáří 15.000 let, měděný drát. Z toho usoudili, že již tehdy byl pravděpodobně v Americe zaveden telefon.
Jejich kolegové z opačné polokoule kopali u Moskvy v hloubce 20 m, která odpovídá stáří 30.000 let, a nenašli vůbec nic. Z toho logicky usoudili, ze již před 30.000 lety zde existovalo bezdrátové spojení.